Infrastruktura pasażerska

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY PRAW AUTORSKICH

UWAGA: Prawa autorskie do poniższych Instrukcji przysługują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., oznacza to, że nie mogą być one powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia.

Podmioty zainteresowane zawarciem umowy licencyjnej na korzystanie z Instrukcji proszone są o kontakt z właściwym Zakładem Linii Kolejowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 nr 24 poz. 83).

KOMUNIKATY MEGAFONOWE

Informacje na temat sposobu opracowywania komunikatów, systemu ich wygłaszania oraz wzory podstawowych i specjalnych komunikatów dla wszystkich kategorii pociągów na stacjach i przystankach osobowych

Do czasu wdrożenia postanowień Wytycznych, najpóźniej do dnia 12 grudnia 2021 r. dopuszcza się możliwość stosowania Wytycznych, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 714/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 września 2013 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia do stosowania „Wytycznych w sprawie komunikatów megafonowych i wzorów komunikatów”, dla stacji pasażerskich z systemami automatycznych zapowiedzi głosowych i w Centralnej Aplikacji Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (CSDIP).

WYTYCZNE W SPRAWIE KOMUNIKATÓW MEGAFONOWYCH I WZORY KOMUNIKATÓW

Do czasu instalacji nowych systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, na stacjach Warszawa Wschodnia, Warszawa Stadion i Warszawa Zachodnia, dopuszcza się odstępstwa od niniejszych Wytycznych i dotychczasowych „Wytycznych w sprawie komunikatów megafonowych i wzorów komunikatów”, stanowiących załącznik do uchwały Nr 714/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 września 2013 r. z późn. zm.