Inwestycje zewnętrzne

Zagospodarowanie przestrzenne oraz realizacja inwestycji zewnętrznych na obszarach kolejowych oraz terenach z nimi sąsiadujących, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, eksploatacji oraz działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, wymaga konsultacji i uzgodnienia z zarządcą infrastruktury kolejowej.

W strukturach PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. sprawy w zakresie możliwości lokalizacji inwestycji oraz opiniowania i uzgadniania postępowań dotyczących możliwości realizacji inwestycji przez Inwestorów zewnętrznych na obszarze kolejowym lub w jego sąsiedztwie prowadzone są przez właściwy terytorialnie Zakład Linii Kolejowych.

Informacje na temat właściwego terytorialnie Zakładu Linii Kolejowych biorąc pod uwagę planowaną lokalizację Państwa inwestycji można ustalić na portalu „Mapa Interaktywna Linii Kolejowych” pod adresem: http://mapa.plk-sa.pl.

Szczegółowe dane kontaktowe do Zakładów Linii Kolejowych znajdują się w zakładce Kontakt pod adresem: https://www.plk-sa.pl/kontakt/zaklady-linii-kolejowych.

W celu zaopiniowania/uzgodnienia możliwości realizacji inwestycji zewnętrznej zachęcamy do skorzystania ze wzoru wniosku dostępnego pod poniższym linkiem.

Wniosek powinien zawierać m.in. następujące informacje:

 1. Dane inwestora zewnętrznego.
 2. Opis/charakterystyka planowanej inwestycji.
 3. Lokalizacja inwestycji z uwzględnieniem numerów identyfikacyjnych działki, gminy, numeru linii kolejowej w sąsiedztwie której planowana jest inwestycja.
 4. Przewidywany termin realizacji inwestycji.
 5. Projekt zagospodarowania terenu i działki ewidencyjnej (w przypadku realizacji inwestycji na obszarze kolejowym należy skorzystać z map Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PKP S.A.).
 6. Pozostałe dokumenty w zależności od rodzaju i zakresu inwestycji, w szczególności:
  • opis technologii wykonania inwestycji, np. sposób przekroczenia linii kolejowej,
  • opis projektowanych rozwiązań technicznych,
  • opis rozwiązań gwarantujących właściwą ochronę przed drganiami i hałasem (w przypadku zabudowy chronionej akustycznie).

Szczegółowe informacje nt. danych niezbędnych do uzgodnienia inwestycji zewnętrznej określa właściwy terytorialnie Zakład Linii Kolejowych.

Zagospodarowanie terenów sąsiadujących z infrastrukturą kolejową oraz wszelkie zamierzenia inwestycyjne planowane do realizacji przez Inwestorów zewnętrznych w granicach obszaru kolejowego oraz w jego sąsiedztwie muszą uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

Przy planowaniu/projektowaniu inwestycji realizowanych w sąsiedztwie lub granicach obszaru kolejowego zachęcamy do korzystania z danych udostępnianych przez PLK S.A.:

Zachęcamy do kontaktu elektronicznego poprzez skrzynkę epuap lub adres mailowy i przesyłanie dokumentacji drogą elektroniczną.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca narodowej sieci linii kolejowych, zgodnie z art. art. 13i. ust. 3 pkt 4) lit. a) oraz art. 17 pkt 6) lit. a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 1688) są właściwe do opiniowania, odpowiednio projektów planów ogólnych oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentację w tej sprawie prosimy przesyłać na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrala

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

skrzynka epuap: /PLK/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące opiniowania aktów planistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały udostępniane na BIP