Struktura organizacyjna Spółki

Centrala Spółki składa się z wyspecjalizowanych komórek, stanowiących merytoryczne wsparcie dla Zarządu Spółki. To tu tworzą się wszystkie plany i strategie dotyczące wszystkich aspektów działalności Spółki.


Centrum Realizacji Inwestycji

Zadaniem Centrum Realizacji Inwestycji jest zarządzanie realizacją przydzielonych przez Zarząd Spółki przedsięwzięć inwestycyjnych - sprawowanie funkcji inwestora oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Ponad to jednostka m.in. opracowuje plany rzeczowo-finansowe i harmonogramy projektów, prowadzi procedury przetargowe, oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska.


Zakłady Linii Kolejowych

Zadaniem Zakładów jest zapewnienie utrzymania i obsługi infrastruktury kolejowej w stanie gwarantującym jej sprawność techniczno-eksploatacyjną oraz oczekiwaną niezawodność, a także:
- prowadzenie ruchu pociągów zapewniając regularność, punktualność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
- usuwanie skutków wypadków i wydarzeń na liniach kolejowych,
- administrowanie oraz eksploatacja infrastruktury kolejowej w celu udostępniania jej przewoźnikom kolejowym.


Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym

Zadaniem Centrum jest nadzorowanie ruchu pociągów oraz kierowanie nimi, dokumentowanie pracy eksploatacyjnej realizowanej na liniach kolejowych, a także organizowanie nadzorowanie i koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych, w tym pełnienie funkcji Centrum Zarządzania Kryzysowego. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym opracowuje i koordynuje proces tworzenia rozkładów jazdy oraz oferowanych przez Spółkę tras katalogowych, a także prowadzi ocenę realizacji rozkładu jazdy przez jednostki organizacyjne Spółki.


Zakład Maszyn Torowych realizuje zadania związane z produkcją, naprawą oraz obsługą techniczną maszyn i urządzeń przeznaczonych do robót torowych, a także zajmuje się ich administracją i eksploatacją.


Centrum Diagnostyki spełnia bardzo ważną rolę jaką jest czuwanie nad bezpieczeństwem transportu kolejowego. Centrum prowadzi badania diagnostyczne, gromadzi i przetwarza wyniki diagnostyki elementów infrastruktury kolejowej oraz nadzoruje procesy spawalnictwa nawierzchni kolejowej i dokonuje odbiorów technicznych materiałów nawierzchniowych.
Działania diagnostyczne obejmują całą sieć linii kolejowych.


Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury

Istotą działania Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie napraw głównych i kompleksowej modernizacji infrastruktury kolejowej wraz z obiektami towarzyszącymi oraz bieżącego utrzymania tej infrastruktury.


Straż Ochrony Kolei

Do zadań Straży Ochrony Kolei należy kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych. Obowiązkiem Straży jest również ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych.  www.kgsok.pl