Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pełni Pan Dariusz Bielas.

Funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pełni Pan Paweł Krzyżek.

* pole wymagane

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z powyższym, wszelka korespondencja wysłana do Inspektora Ochrony Danych, której nadawcą nie jest osoba fizyczna (podmiot danych), jak również w przypadku, kiedy sprawa nie dotyczy przetwarzania danych osobowych osoby kierującej korespondencję (podmiotu danych) do Inspektora Ochrony Danych, pozostanie bez rozpatrzenia.

Korespondencję w sprawach innych, niż komunikacja osoby fizycznej (podmiotu danych) w sprawie przetwarzania jej danych osobowych, należy kierować pod właściwy adres e-mail w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jednocześnie, Administrator danych przekazuje osobie fizycznej (podmiotowi danych) kierującej korespondencję do Inspektora Ochrony Danych, następujące informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych:

Administrator danych zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje że:
1)    Administratorem danych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
2)    dane osobowe będą przetwarzane w ramach spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wobec podmiotu danych na mocy RODO;
3)    podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją z Inspektorem Ochrony Danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. wykonanie obowiązków wynikających z art. 38 ust. 4 RODO;
4)    dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;
5)    dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
6)    dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7)    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8)    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9)    dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PODSTAWA PRAWNA WYZNACZENIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH ORAZ ZASTĘPCY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych

  • art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

  • art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych