Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

 imię i nazwisko:  Grzegorz Kuta

* pole wymagane

Działając na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO” oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuje się, że Administrator Danych (PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (IOD) - Pana Grzegorza Kutę, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail IOD: iod.plk@plk-sa.pl.

Przedmiotowy adres e-mail IOD jest dedykowany jedynie do komunikacji osoby fizycznej (podmiotu danych) z IOD i tylko w sprawach dotyczących przetwarzania jej danych osobowych przez Spółkę. Adres ten nie służy jako „skrzynka podawcza” dla korespondencji kierowanej do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: „Spółka”) w innych sprawach.

W związku z powyższym, wszelka korespondencja wysłana na wskazany adres e-mail IOD, której nadawcą nie jest osoba fizyczna (podmiot danych), jak również w przypadku, kiedy sprawa nie dotyczy przetwarzania danych osobowych osoby kierującej korespondencję (podmiotu danych) do IOD, pozostaną bez rozpatrzenia.

Korespondencję w sprawach innych, niż komunikacja osoby fizycznej (podmiotu danych) w sprawie przetwarzania jej danych osobowych, należy kierować pod właściwy adres e-mail w Spółce.

 

Jednocześnie, Administrator Danych przekazuje osobie fizycznej (podmiotowi danych) kierującej korespondencję na adres e-mail IOD, następujące informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych:

1. Administratorem Danych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74, zwana dalej Spółką.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw podmiotu danych, wynikających z RODO.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją e-mail z IOD, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. wykonanie obowiązków wynikających z art. 38 ust. 4 RODO.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów.

5. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Osobie, której dane dotyczą (podmiotowi danych) przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Osobie, której dane dotyczą (podmiotowi danych) przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.