Rzeczy znalezione

 1. Postępowanie z rzeczami znalezionymi reguluje ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908), zwana dalej „Ustawą” oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
   
 2. Ze względów bezpieczeństwa na terenie zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakazane jest pozostawianie rzeczy bez nadzoru, a rzecz pozostawiona bez nadzoru poddawana zostaje sprawdzeniu w zakresie jej wpływu na bezpieczeństwo.
   
 3. Każdy, kto na terenie zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zauważy rzecz pozostawioną bez nadzoru, mogącą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo, ma prawo powiadomić o tym fakcie Straż Ochrony Kolei - jednostkę organizacyjną PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odpowiedzialną za kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, a także za ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, osobiście lub telefonicznie pod ogólnodostępnym numerem telefonu alarmowego SOK: 22 474 00 00, ewentualnie Policję pod numerem alarmowym: 112 lub 997, bądź właściwego dyspozytora zakładowego.
   
 4. Powyższe numery do Straży Ochrony Kolei i Policji są numerami alarmowymi - nie służą do ustalania lokalizacji zagubionych przez podróżnego rzeczy.
   
 5. Po stwierdzeniu, że rzecz znaleziona nie stwarza zagrożenia, zostaje ona przejęta od znalazcy i przekazana do Punktu Rzeczy Znalezionych. Podróżny może ustalić lokalizację pozostawionej rzeczy tylko i wyłącznie w Punktach Rzeczy Znalezionych. Wykaz tych punktów wraz z numerami kontaktowymi umieszczono poniżej w załączniku.
   
 6. W Punktach Rzeczy Znalezionych nie przejmuje się rzeczy, których zgodnie z Ustawą i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, nie można w tych punktach przechowywać. Wyznaczony pracownik niezwłocznie oddaje takie rzeczy do właściwego Starosty, bądź najbliższej jednostki organizacyjnej Policji, a jeżeli samodzielne oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia oraz naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa - zawiadamia Policję o miejscu, w którym ta rzecz się znajduje.
   
 7. Rzeczy znalezione przechowuje się w Punkcie Rzeczy Znalezionych przez okres 3 dni.
   
 8. W przypadku nieodebrania przez właściciela rzeczy znalezionej w ciągu 3 dni, w dniu następnym pracownik Punktu Rzeczy Znalezionych przekazuje rzecz znalezioną właściwemu Staroście, odnotowując ten fakt w odpowiednim dokumencie.