Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej

Udostępnianie infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbywa się na podstawie:

  • Regulaminu sieci,
  • Regulaminu dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
  • Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Umowy o przydzielenie zdolności przepustowej, zawieranej z aplikantem,
  • Umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej, zawieranej z przewoźnikiem.


Aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego [art. 4 pkt 9b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym].

Warunkiem składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej przez aplikanta jest zawarcie z zarządcą umowy o przydzielenie zdolności przepustowej.

W celu zawarcia umowy, aplikant składa wniosek o zawarcie umowy o przydzielenie zdolności przepustowej, według wzoru stanowiącego załącznik 6.1 – część A do Regulaminu sieci.


Przewoźnikiem kolejowym mającym prawo wykorzystywać przydzieloną aplikantowi zdolność przepustową - jest przedsiębiorca uprawniony do wykonywania przewozów kolejowych na podstawie licencji i jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, który zawarł z zarządcą infrastruktury umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej.

W celu zawarcia umowy, przewoźnik składa wniosek o zawarcie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej, według wzoru stanowiącego załącznik 6.1 – część B do Regulaminu sieci, przedkładając w języku polskim lub w uwierzytelnionym tłumaczeniu oryginałów na język polski:


Wnioski o zawarcie umowy wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy złożyć na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala
Biuro Sprzedaży
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
e-mail: aplikant(at)plk-sa.pl lub ius(at)plk-sa.pl