Aktualności 2018

Spotkanie łączonych Grup Inżynier i Projektant

Dnia 28 listopada 2018 r. w ramach Forum Inwestycyjnego odbyło się spotkanie połączonych Grup Inżynier i Projektant. Spotkanie miało na celu: omówienie następujących tematów

  • Geologia, Igo-1 Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej – problemy i propozycje zmian zapisów, planowane zmiany

w zakresie kontroli badań geologicznych;

  • Kryterium Metodologia, Rozmowa z Inżynierem Projektu -  wnioski i doświadczenia;
  • Zgody wodnoprawne – współpraca z Wodami Polskimi;
  • Harmonogram prac projektowych -  rzeczywistość a SIWZ

8 Października b.r. spotkanie Rady Ekspertów

Rada Ekspertów wyraziła pozytywną opinię, co do ustalonej wspólnie przez uczestników inwestycji kolejowych matrycy ryzyk, rekomendując jej stosowanie w procesach inwestycji kolejowych. Uznano, że dokument ten, po jego odpowiednim wdrożeniu, będzie swoistym drogowskazem. Wykonawca bowiem już od etapu sporządzania oferty, poprzez czas realizacji zadania, aż do zakończenia inwestycji będzie wiedział jakie ryzyka winien wkalkulować w cenę, a później nimi zarządzać. W toku dyskusji rezygnowano z podjęcia uchwały RE uznano, że zakresie przyjęcia matrycy ryzyk jest konsensus.

Matryca ryzyk jest efektem prac Forum Inwestycyjnego


Spotkanie Prezydium Forum i Liderów Grup Roboczych

Dnia 03.09.2018 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa, Zarządu Spółki oraz Przewodniczący Grup Roboczych. Spotkanie miało na celu: omówienie trudności i problemów realizacyjnych w trakcie trwania inwestycji.

Przedstawiciele Zamawiającego omówili najważniejsze wprowadzone w dokumentach bazowych zmiany, wśród których wymieniono: obniżone kary umowne, przyspieszone płatności, płatności za materiały na poziomie 90%, wprowadzone wcześniejsze zakupy materiałów, które pozwoliły na zabezpieczenie kontraktów od strony materiałowej. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wymóg ten, dotychczas sankcjonowany karą umowną został usunięty i nie ma obowiązku wcześniejszych zakupów, pozostaje on w gestii Wykonawcy. 

Przedstawiciele Wykonawców wskazali, że głównymi problemami z jakimi się borykają to wzrost cen materiałów, robocizny, transportu oraz wysokość gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający podkreślił, że jest otwarty na dalszą dyskusję na temat ewentualnej redukcji gwarancji, wcześniej jednak konieczne jest wystąpienie o interpretację do Prezesa UZP.   


Spotkanie Grupy Roboczej Zapisy umów

Dnia 18 lipca 2018 r. w ramach Forum Inwestycyjnego odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Zapisy Umów. Spotkanie miało na celu: omówienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz omówienie uwag i propozycji nadesłanych przez uczestników do umowy bazowej.
 


Spotkanie Grup Roboczych Inżynier i Projektant

Dnia 6 czerwca 2018 r. w ramach Forum Inwestycyjnego odbyło się spotkanie Grup Roboczych Inżynier i Projektant.
Spotkanie miało na celu omówienie:

  • kwestii spornych pomiędzy stronami procesu realizacji inwestycji, warunki współpracy oraz praca Inżyniera na budowie,
  • matrycy ryzyk – ustalenie rozbieżności.

Zamawiający sprawdza potencjał wykonawczy

Dnia 26 kwietnia 2018 r. w ramach Forum Inwestycyjnego odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Wykonawca, Producent, Dostawca.
Celem posiedzenia grupy było podjęcie dyskusji, prowadzącej do wypracowania standardów w zakresie zamknięć torowych a tym samym zaniechanie praktyki, polegającej na rozpoczęciu mobilizacji wykonawcy dopiero podczas przydzielonych zamknięć torowych.


Spotkanie Grupy Roboczej Kryteria Wyboru

Dnia 12 kwietnia 2018 r. w ramach Forum Inwestycyjnego odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Kryteria Wyboru.
Celem posiedzenia grupy było omówienie art. 30 a Pzp – oznakowanie (etykietowanie) oraz modyfikacja zapisów IDW w kryterium doświadczenie – temat został wskazany do omówienia przez GR Zapisy Umów.


Spotkanie Grupy Roboczej Zapisy Umów

Dnia 11 kwietnia 2018 r. w ramach Forum Inwestycyjnego odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Zapisy Umów.
Spotkanie miało na celu omówienie:
- zmian wprowadzonych w dokumentach bazowych, 
- waloryzacji,
- polubownych metod rozwiązywania sporów.


Forum Inwestycyjne: dialog zamawiającego z branżą kolejową ułatwia inwestycje

Na V Plenarnym Forum Inwestycyjnym, 11 stycznia w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały branżę o planach na 2018 r. Przestawione były uzyskane efekty i postulaty, wypracowane podczas spotkań grup roboczych Forum Inwestycyjnego.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawiły uczestnikom Forum Inwestycyjnego dane o realizacji inwestycji w 2017 roku i planach na 2018 r. Zarządca infrastruktury zamierza zrealizować prace o wartości ponad 10 mld zł, wykorzystując środki z programów UE i budżetu państwa. To rekordowe zadanie w historii PLK i ogromne wyzwanie dla Spółki, która odpowiada za sprawny i bezpieczny ruch pociągów pasażerskich i towarowych. 

 

W 2018 roku PLK planują ogłosić ponad 200 postępowań na ponad 11 mld zł. Będą przetargi, m.in. prace na kolejnym odcinku Rail Baltica Czyżew – Białystok, modernizacja linii Poznań – Szczecin, przebudowa stacji Warszawa Zachodnia, poprawa dostępu w portach w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. PLK planują podpisać umowy m.in. na wdrożenie systemu GSM-R, modernizację Węglówki, linii Chabówka – Zakopane. 

 

Na spotkaniu dyskutowano m.in. o efektach wprowadzonych zmian w dokumentach bazowych na poziomie kontraktów oraz o wpływie warunków umów PLK na umowy wykonawców z podwykonawcami, a także o potencjale wykonawców. Liderzy grup roboczych Forum Inwestycyjnego omówili efekty spotkań, wyzwania oraz problemy i postulaty stojące przed branżą i zamawiającym. 

 

Forum Inwestycje działa od 12 grudnia 2012 r. Ma na celu wypracowywanie dobrej i efektywnej współpracy wszystkich podmiotów kolejowej branży budowlanej, zaangażowanych w proces inwestycyjny. Dialog i wypracowanie wspólnego stanowiska pozwala na usprawnianie procesu inwestycyjnego od planowania po realizacje i zakończenie prac. 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239