Aktualności 2013

Dobre praktyki i przyspieszenie inwestycji dzięki Forum Inwestycyjnemu

Przyspieszenie inwestycji oraz wypracowanie dobrych praktyk dla rynku. To dwa główne tematy dyskutowane podczas Forum Inwestycyjnego 21 czerwca w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych. Podczas spotkania identyfikowano kluczowe problemy oraz szukano sposobów ich rozwiązania w celu usprawnienia procesów inwestycyjnych. Forum Inwestycyjne to inicjatywa zarządcy infrastruktury, której celem jest usprawnienie relacji z rynkiem wykonawców.

Trwałe usprawnianie procesu inwestycyjnego poprzez prowadzenie stałego dialogu i wymianę informacji ze środowiskiem firm świadczących usługi w zakresie wykonawstwa infrastrukturalnego. To nadrzędny cel jaki postawiło sobie Forum Inwestycyjne od początku powołania pod koniec 2012 r. Od stycznia 2013 roku trwają intensywne prace we wszystkich grupach roboczych. II Plenarne Posiedzenie Ogólne Forum, które odbyło się 21 czerwca 2013 r. poświęcone było zaprezentowaniu propozycji zmian zgłoszonych przez ekspertów w trakcie 25 spotkań grup roboczych. Obrady, z udziałem ponad 120 osób, zgromadziły przedstawicieli Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Inicjatywy JASPERS oraz licznych przedstawicieli wykonawców, inżynierów i projektantów. Podczas spotkania liderzy poszczególnych grup roboczych przygotowali postulaty opracowane na bazie obecnego stanu aktów prawnych, wytycznych i procedur przetargowych, opisali wynikające utrudnienia i nieścisłości, jak również zdefiniowali szereg wniosków naprawczych wynikających z realizacji inwestycji w oparciu o obecne uwarunkowania. Dotychczasowa praca w grupach roboczych pozwoliła na opracowanie rekomendacji rozwiązań kilkudziesięciu zdiagnozowanych problemów.

Spotkanie podzielone zostało na dwie sesje plenarne, w części pierwszej wyniki prac zespołów zaprezentowali liderzy grup:

  • Tadeusz Augustowski (KZA) - postulaty wypracowane w Grupie Roboczej „Projektant”
  • Agnieszka Suchecka (radca prawny) - postulaty wypracowane w Grupie Roboczej „Zapisy Umów”
  • Mirosław Pol (PKP PLK) - postulaty wypracowane w Grupie Roboczej „Kryteria Wyboru”
  • Rafał Bałdys (ZPBUI) - postulaty wypracowane w Grupie Roboczej „Inżynier”
  • Stefan Dziedziul (PRKiI)- postulaty wypracowane w Grupie Roboczej „Technicznej”

Przyjęto następującą klasyfikację postulatów:

  • postulaty, które można wdrożyć bez konieczności zmiany uwarunkowań prawnych i innych obowiązujących norm. Wymagane jest tylko opracowanie i uzgodnienie stosownych zarządzeń – termin realizacji do 3 miesięcy od decyzji akceptującej zmiany;
  • postulaty, które również nie wymagają zmiany obowiązującego prawa, ale ich wdrożenie wymaga dłuższych czasowo opracowań i uzgodnień – termin realizacji do 6 miesięcy od podjęcia decyzji akceptującej zmiany;
  • postulaty, których wdrożenie wymaga dokonania zmiany zapisów prawnych, zmiany innych regulacji lub dotychczas obowiązujących umów korporacyjnych – termin realizacji do 12 miesięcy od podjęcia decyzji akceptującej proponowane zmiany.

W drugiej części uczestnicy podjęli dyskusję na tematy dotyczące dotychczas opracowanych postulatów, jak również konieczności rozpoczęcia prac grupy roboczej Instytucjonalnej, której zadaniem będzie opracowanie wspólnych stanowisk i dalsze procedowanie wcześniej wypracowanych postulatów. Zadaniem grupy będzie również przygotowanie rekomendacji do zmian uregulowań formalno-prawnych, obowiązujących przepisów oraz właściwa ich interpretacja. Podjęto decyzję, że w grupie tej pracować będą liderzy grup tematycznych oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w proces inwestycyjny.

Nowym elementem wspomagającym dialog i wymianę informacji będzie uruchomiona strona internetowa, która przedstawiać będzie bieżący postęp prac. Strona jest dostępna poprzez baner identyfikujący Forum Inwestycyjne zamieszczony na stronie www.plk-sa.pl. Wysoką ocenę prac grup roboczych przedstawili uczestnicy spotkania, którzy podkreślali, że przeprowadzenie tak gruntownych i wszechstronnych analiz wykonanych przez wyspecjalizowane firmy doradcze, mogłoby kosztować kilka milionów złotych.

Informacje dla mediów:
foruminwestycyjne@plk-sa.pl


PKP Polskie Linie Kolejowe chcą wzmocnienia branży

Inauguracyjne posiedzenie Forum Inwestycyjnego odbyło się w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. To nowa forma komunikacji zarządcy infrastruktury z rynkiem firm specjalizujących się w prowadzeniu inwestycji kolejowych.

Ideą spotkań jest poprawa współpracy, przyspieszenie inwestycji dzięki wspólnie wypracowanym dobrym praktykom oraz wzmocnienie branży przed nową unijną perspektywą.

Forum Inwestycyjne, które zainaugurowało działalność 12 grudnia, jest pierwszą sformalizowaną formą komunikacji „bussines to bussines” zarządcy infrastruktury z rynkiem firm świadczących usługi wykonawstwa inwestycyjnego. „Dotychczasowe doświadczenia z lat 2007-2012 dają podstawę do wyciągnięcia wielu ważnych wniosków i wskazują potrzebę rozwiązania kluczowych dla branży problemów. Chcemy o tym rozmawiać z naszymi partnerami – szczerze i bezpośrednio, jednocześnie dając im maksimum wiedzy do podejmowania dobrych decyzji biznesowych. Naszym wyzwaniem jest wykonanie inwestycji wartych ponad 26,5 mld złotych w ciągu 3 lat. Innymi słowy trzeba sprawnie przetransferować te środki do rynku poprzez wykonane usługi, których podstawowym beneficjentem jest polska gospodarka – pasażerowie i kolejowe firmy transportowe. Nie będzie to możliwe bez sprawnego i dobrze zorganizowanego rynku wykonawców” – mówi Remigiusz Paszkiewicz prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zarządca infrastruktury planuje w ten sposób zbudować trwałe i wzajemne korzystne relacje z rynkiem, których efektem będzie szybkie wzmocnienie branży. Wskutek wieloletniego zastoju w inwestycjach kolejowych po roku 2000, doszło do zmniejszenia potencjału wykonawczego, zaś silna walka cenowa o kontrakty w latach 2009/2010 zamiast pożądanego wzmocnienia, dodatkowo go osłabiła. Ambicje inicjatorów forum sięgają bardzo daleko. PLK liczy przede wszystkim na przyspieszenie prac inwestycyjnych – opóźnionych długimi procesami administracyjnymi, problemami dokumentacyjnymi, czy też niewystarczającym potencjałem projektowym lub wykonawczym. Ponadto spółka ma świadomość pewnych cech słabości rynku i szuka możliwości jego wzmocnienia, stąd potrzeba wspólnego wypracowania dobrych praktyk i unikania konfliktu interesów.

Istotnym zadaniem forum będzie też wspólna praca na rzecz eliminacji wojen cenowych na rzecz konkurowania podmiotów wysoką jakością prac oraz krótszymi terminami realizacji. Założeniem forum jest również identyfikacja niezbędnych zmian w przepisach prawa, obecnie negatywnie wpływających na tempo procesu inwestycyjnego. Uczestnictwo w pracach zgłosiło już kilkadziesiąt podmiotów branży.


Informacje dla mediów:
foruminwestycyjne@plk-sa.pl