Aktualności 2017

Zarządca infrastruktury stawia na jakość celem są dostawy rozjazdów w blokach

Kolejne spotkanie z producentami rozjazdów zorganizowane 12 października b.r. poświęcono na omówienie prognoz potrzeb rozjazdowych wraz z transportem blokowym. Zamawiający zapoznał się z potencjałem producentów, ustalenia te pozwolą na to, by w możliwie krótkim czasie 100% dostaw, zostało oparte na dostawach rozjazdów w blokach. W ramach dyskusji omówiono także kwestie dotyczące różnic dostawy specjalistycznymi platformami kolejowymi w stosunku do transportu drogowego. Na zakończenie spotkania producenci rozjazdów przedstawili zasady stosowanych gwarancji. Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel uznał, że temat gwarancji należy poddać pogłębionej dyskusji na Forum Inwestycyjnym.


Posiedzenie Rady Ekspertów Kolejowych

W dniu 18.09.2017 r. w siedzibie MIB odbyło się posiedzenie Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych. Podczas spotkania przedstawiono materiał końcowy dotyczący matrycy ryzyk w systemie „Projektuj i buduj”, wśród 66 ustalonych ryzyk rozbieżności w ocenie dotyczyły trzech ryzyk. Przystąpiono do omówienia kwestii arbitrażu, jako metody rozwiązywania sporów. Ustalono, że w tym zakresie podjęte zostaną konsultacje z Prokuratoria Generalną, co pozwoli na podjęcie ostatecznej decyzji w odniesieniu do uelastycznienia rozwiązywania sporów. Wśród tematów omawianych przez Radę Ekspertów znalazły się również: przygotowania przewoźników do przewozu przyszłych dostaw oraz wnioski dotyczące certyfikacji przedsiębiorców. Analiza dotyczyła podejścia do certyfikacji w odniesieniu do dyrektywy klasycznej – Art.64 na rynku innych krajów europejskich. Po przedstawieniu wniosków analizy oraz w związku z tym, że w Polsce mamy wdrożony dokument JEDZ, Lider Grupy Roboczej przedstawił stanowisko grupy Forum Inwestycyjnego stanowiące, że podjęcie działań mających na celu wdrożenie procedury certyfikacji przedsiębiorców (w odniesieniu do art.30b pzp) w obecnych uwarunkowaniach jest niezasadne.


Producenci rozjazdów uczestniczą w rozmowach z Zamawiającym

W spotkaniu Grupy Roboczej Technicznej, które odbyło się 13 września br. wzięli udział przedstawiciele wykonawców, producentów rozjazdów oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na spotkaniu ustalono, że do 25 września br. Biuro Dróg Kolejowych przygotuje zarys wymagań dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9 do v ≤ 120 km/h, następnie wymagania te wysłane zostaną do wszystkich producentów rozjazdów dostarczających swoje produkty na sieć PKP PLK S.A. W kolejnym etapie zainteresowani wprowadzą swoje uwagi. Kolejne spotkanie dotyczące wyposażenia typowego rozjazdu produkowanego z wyprzedzeniem odbędzie się w formie roboczej w IGTL. Spotkanie to pozwoli na ustalenie wspólnego stanowiska wszystkich zainteresowanych. Ponadto podczas spotkania producenci rozjazdów postulowali o rozszerzenie stosowania wymogu w zakresie przewozu rozjazdów w blokach, biorąc również pod uwagę fakt, że na takie dostawy producenci są przygotowani. Ustalono, że w najbliższym czasie Zamawiający dąży do tego, aby 100% dostaw było oparte na dostawach rozjazdów w blokach.


Brokerzy oraz towarzystwa ubezpieczeniowe na Forum Inwestycyjnym

Spotkanie z udziałem brokerów i towarzystw ubezpieczeniowych pozwoliło na przedstawienie, przedstawicielom wykonawców, stanowiska Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które odnosiło się do wcześniej nadesłanych uwag. Ustalono, że Zamawiający wprowadzi nowy wzór gwarancji bankowej zwrotu zaliczki, który będzie zawierał klauzulę redukowalności kwoty gwarancji. Załącznikami do dokumentacji przetargowej będą stosowne wzory gwarancji, m.in. gwarancji należytego wykonania umowy, gwarancji zwrotu zaliczki, itd. W zakresie gwarancji należytego wykonania umowy Spółka wprowadza dla gwarancji, w których okres zabezpieczenia przekracza 5 lat, możliwość ich tzw. rolowania tzn. wystawiania gwarancji krótszych niż cały okres zabezpieczenia z obowiązkiem ich każdorazowego przedłużania. Wszystkie omówione na spotkaniu 11 września b.r. zmiany, zostaną wprowadzone do dokumentów bazowych, a wśród nich m.in.:

 • kary umowne dotyczące ubezpieczeń, które zostały zmniejszone o połowę - za zwłokę w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela/Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają: umowa ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia) w terminie określonym w subklauzuli 18.1. ust. 6 Umowy w wysokości 20.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki. Kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej.)
 • zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej.

Ustalono, że kolejne spotkanie z udziałem ubezpieczycieli i brokerów zostanie zorganizowane w przypadku zebrania kolejnych uwag po wprowadzeniu zmian w dokumentach bazowych. 


Kolejne spotkanie połączonych Grup Roboczych Inżynier i Projektant na temat matrycy ryzyk

Działające przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Forum inwestycyjne 7 września 2017 r. zorganizowało kolejne spotkanie połączonych Grup Roboczych Inżynier i Projektant. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli zamawiającego, CUPT, firm projektowych oraz prowadzących nadzór realizacji inwestycji przedstawicieli Zarządcy Infrastruktury. Spotkanie zostało ukierunkowane na ostateczne omówienie matrycy w systemie „Projektuj i Buduj”. Wszystkie decyzje biznesowe obarczone są ryzykiem, ryzyko to ma szczególny wymiar, gdyż dotyczy zarówno czasu jak i zaangażowanych środków finansowych, dlatego też w trakcie spotkania omówiono ryzyka związane z przygotowaniem inwestycji, ryzyka etapu przygotowania, ryzyka związane z budową, jak również finansowe, podatkowe i inne. Zadaniem grupy było osiągnięcie kompromisu w identyfikacji i alokacji ryzyk. Efektem prac grupy jest matryca ryzyk, w której zdefiniowano główne ryzyka. Matryca została opracowana w ramach prac połączonych Grup Roboczych Inżynier (Lider Jarosław Wielopolski) i Projektant (Lider Piotr Abramczyk) jak ustalono zostanie ona przedstawiona Radzie Ekspertów Kolejowych przy MIiB w celu omówienia rozbieżności.


Dialog Forum Inwestycyjnego na temat certyfikacji

Grupa Robocza Kryteria Wyboru 6 września 2017 r. ustaliła wspólne stanowisko, po przeprowadzeniu i przedstawieniu analizy zaprezentowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wskazywano na brak możliwości uwzględnienia certyfikacji w kryteriach wyboru, w związku z tym podjęcie działań mających na celu wdrożenie procedury certyfikacji przedsiębiorców w odniesieniu do art.30b pzp uznano za niezasadne. Uczestnicy Forum Inwestycyjnego potwierdzają konieczność przeprowadzenia analizy – uznającą możliwość wdrożenia zapisów wynikających z art.30a pzp na rynku kolejowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zamawiający przyjął prośbę Forum Inwestycyjnego wskazującą na poddanie pogłębionej analizie oznakowania. Analiza powinna wskazywać jak proces przeprowadzić, w jakich postępowaniach, jak może wpłynąć na stabilizację rynku kolejowego, kto powinien prowadzić system oznakowania. Prezes Włodzimierz Żmuda stwierdził, że taka analiza pozwoli na podjęcie decyzji czy oznakowanie powinno być procedowane przez zamawiającego, jakie pozytywne efekty może osiągnąć zarówno Zamawiający jak i wykonawcy oraz jaki wpływ będzie to miało na proces inwestycyjny.


Spotkanie Rady Ekspertów

31 lipca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel wziął udział w spotkaniu Rady oraz uroczystym wręczeniu decyzji o powołaniu w skład Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych. Jolanta Pawluk – Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji uzupełniła skład Rady na miejsce Andrzeja Makowskiego. Ponadto Rada Ekspertów zapoznała się z informacją na temat statystycznych wielkości uruchamianych przez PKP PLK SA gwarancji bankowych jako środka zabezpieczenia wykonania umów. Omówiono stosowane zapisy w obszarze kar umownych. Zapoznano się ze wstępnymi wnioskami ze spotkania FI Grupy Roboczej Technicznej.


Forum Inwestycyjne omawia pozacenowe kryteria cenowe oraz metodykę BIM

W kolejnym spotkaniu (21.07 b.r.) połączonych grup Grupy Roboczej Inżynier i Grupy Roboczej Projektant omówiony został pilotaż realizacji projektu z wykorzystaniem metodyki BIM ponadto spotkanie zostało poświęcone na omówienie pozacenowych kryteriów – pozwalających na wybór projektanta.

• Uczestnicy uznali, że wprowadzenie BIM to dłuższy proces trwający nawet kilka lat. Wymaga poprawy komunikacji na linii zamawiający, projektant, wykonawca, inspektor nadzoru, jak również wprowadzenia zmian w prawie budowlanym.

• Poproszono uczestników o pisemną odpowiedź (w terminie 2-3 tygodni) na pytania zawarte w prezentacji, co będzie pomocne przy koordynacji prac związanych ze wdrożeniem projektu pilotażowego. Zaproponowano organizację kolejnego spotkania w zakresie BIM włącznie z innymi technologiami.

• Konieczne jest sprawdzenie jakie są możliwe do wykorzystania zasoby rynku projektantów i dostosowanie do tego wymagań związanych z kryteriami – Prezes W. Żmuda poprosił o przygotowanie takiej analizy po, to móc w pełni uzasadnić obniżenie wymagań – analiza taka zostanie przedstawiona przez Liderów Grup.

• W odniesieniu do geologii – Lider GR Inżynier zaproponował przygotowanie propozycji odnośnie zapisów zabezpieczających nadmierne wykorzystywanie badań, co pozwoli na zmniejszenie kłopotów w tym zakresie.

• Uczestnicy wskazywali, że kryteria oceny powinny być mierzalne, obiektywne. Stwierdzono, że w ramach kryterium doświadczenie należy ograniczyć liczbę osób (szczególnie stanowisk koordynatorów), wymagania, jak również zapisy je określające należy uprościć ponieważ są nieczytelne. Środowisko projektantów oczekuje, aby wymagania stawiane oferentom nie były zbyt mocno wygórowane z uwagi na ograniczone zasoby na rynku, stanowisko zamawiającego jest spójne w tym zakresie. Ze strony Projektantów zaproponowano wprowadzenie kryterium społecznego, zastępowalność projektantów, doświadczenie weryfikatorów. Padła również propozycja składania dwóch kopert - technicznej i finansowej.

• Ustalono, że przedstawiciele PLK zweryfikują stanowisko w odniesieniu do założonych wymagań odnośnie kryteriów, a materiał zostanie omówiony na kolejnym spotkaniu.

• Wnioskowano o doproszenie przedstawicieli biur projektowych i inżynierów na spotkanie GR Zapisy Umów w temacie Ubezpieczeń i gwarancji bankowych.

 


Grupa Robocza Techniczna dyskutuje na temat dostępu do materiałów i urządzeń

20 lipca 2017 r. W ramach spotkania Grupy Roboczej Forum Inwestycyjnego dyskutowano na temat możliwości rezygnacji z obowiązku wcześniejszego zakupu materiałów nawierzchniowych przez wykonawców realizujących prace inwestycyjne na zlecenie PKP PLK S.A.  

Centrum Realizacji Inwestycji zobowiązało się do wykonania analizy obecnie realizowanych dostaw, i na tej podstawie podjęcia dalszych działań mających na celu udrożnienie procesu dostaw materiałów strategicznych (podkłady, tłuczeń, rozjazdy).

Ponadto Pan Krzysztof Niemiec (Track Tec) przedstawił prezentację, w której zawarto m.in. następujące spostrzeżenia kierowania pod adresem PKP PLK S.A.: 

 • konieczności zweryfikowania przez PKP PLK S.A. zapotrzebowania na materiały strategiczne w latach 2017-2023, weryfikacja ta stanowiłaby podstawę do planowania produkcji w najbliższych latach, 
 • konieczność wykonanie analizy dot. rozłożenia w czasie kupowanych materiałów (obecnie np. w przypadku podkładów występują miesiące, w których jest bardzo duże, wręcz przekraczające możliwości produkcyjne, zapotrzebowanie na tego rodzaju asortyment, natomiast w innych miesiącach potrzeby te praktycznie są równe 0). W ocenie producentów w miarę równomierne rozłożenie dostaw w czasie zapewniłoby pełne pokrycie potrzeb rynku w zakresie materiałów strategicznych,
 • w ramach prezentacji zwrócono również uwagę na konieczność organizacji oraz ustalenia zasad funkcjonowania placów do składowania materiałów. Wymaga to uwzględnienia szerokiego spektrum związanych z tym aspektów takich jak gwarancje, odpowiedzialność za powierzone mienie, kradzieże, itp.

Kolejny temat przedstawił Pan Ryszard Leszczyński (KZN Bieżanów) zaproponował on podjęcie działań mających na celu wprowadzenie standaryzacji konstrukcji rozjazdowych, co umożliwiłoby, tak jak w przypadku innych materiałów nawierzchniowych, podjęcie produkcji rozjazdów z wyprzedzeniem. Ustalono, że zorganizowane zostanie spotkanie w ww. sprawie z udziałem PKP PLK S.A., IGTL oraz wszystkich producentów rozjazdów dostarczających swoje wyroby dla PLK. 

W toku dyskusji ustalono, że kolejne spotkanie powinno się odbyć jeszcze przed Radą Ekspertów, spotkanie zaplanowano na 26 lipca b.r.


Forum Inwestycyjne prowadzi dialog w zakresie zapisów umownych

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej Zapisy Umów odbyło się 19 lipca 2017 r. W toku dyskusji podjęto decyzję o przesunięciu tematu matrycy do GR Inżynier + Projektant, po to by Lider J. Wielopolski zdecydował o dalszych koniecznych ustaleniach dot. matrycy. Uzgodniono, że na GR Zapisy umów trafią tylko rozbieżności. 

Wykonawcy podtrzymali postulat dot. obniżenia stosowanej wysokości gwarancji bankowych z poziomu 10% wartości kontraktu na niższy. Ustalono, że temat ubezpieczeń i gwarancji zostanie szerzej poruszony w ramach GR Zapisy Umów z udziałem brokerów i firm ubezpieczeniowych na początku września. 

Przed spotkaniem Rady Ekspertów (31.07) ustalono, że konieczne jest spotkanie „małej grupy roboczej” w temacie kar i arbitrażu. Termin spotkania ustalono na 26.07.2017 r.


Arbitraż jako alternatywna metoda rozstrzygania sporów na kolei

29 maja 2017 roku Rada Ekspertów ds. inwestycji kolejowych powołana przez ministra infrastruktury i budownictwa zarekomendowała, w formie uchwały, zastosowanie w kontraktach na realizację inwestycji kolejowych arbitrażu, jako alternatywnej metody rozstrzygania sporów. O tym, jak może to wpłynąć na realizację procesu inwestycyjnego, pisze Agnieszka Suchecka, radca prawny i członek Rady Ekspertów. Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie internetowej Rynku Kolejowego.  

Jak ustalono kolejne spotkanie Rady Ekspertów odbędzie się 26 czerwca b.r.


Zmiany w dokumentach bazowych efektem rozmów na Forum Inwestycyjnym

W trakcie spotkania Grupy Roboczej Zapisy Umów 22 maja b.r. omówione zostały zmiany jakie mają zostać wprowadzone do umowy bazowej, a dotyczące kar. Zmiany te zostały przedstawione przez Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe Włodzimierza Żmudę i wyglądają następująco:

 • za nieprzekazanie raportu o postępie prac - zniesienie kary,
 • za wykonywanie prac niezgodnie z regulaminem - zniesienie kary,
 • za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z projektem - zniesienie kary,
 • 4 kary związane z harmonogramem – zostaną ujęte w jedną karę – za nieprzedstawienie lub nieaktualny harmonogram,
 • kary za BHP – zniesienie kar,
 • polisa – (są dwie kary) – trwają prace nad złagodzeniem kar,
 • obniżenie sumy kar do 20% (przy czym osobno za odstąpienie 10%) wtedy dwie kary będą się sumować,
 • PLK chce odbierać odcinki - brakuje ogólnej definicji odcinka, obecnie zamawiający: mówiąc o odcinku definiuje szlak od A do B, (obydwa tory), wszystkie branże z dokumentacją powykonawczą,
 • PLK podtrzymuje, kwestię funkcjonowania kwoty warunkowej z tym, że nie może ona być w gestii inżyniera - ponieważ sprawy finansowe są po stronie beneficjenta. Obecnie opracowywany jest model, gdzie decyzje będą podejmowane przez dyrektora projektu z kompetencjami 1 mln zł i dyrektora regionu – 5 mln zł, 
 • kary odnoszą się do zwłoki lub zawinionego zdarzenia za wyjątkiem kar ustawowych.

W toku dyskusji ustalono również że:

 • skorygowany został zapis dot. kar za przekroczenie sumy zamknięć torowych, zamiast „za przekroczenie zadeklarowanej w ofercie sumy czasu zamknięć torowych” ujętej jako 0,02% zaakceptowanej kwoty kontraktowej , wprowadzona zostanie kara kwotowo w odniesieniu do wartości kontraktu: maksymalnie 240 000 PLN na większych kontraktach i 120 000 PLN na mniejszych kontraktach.

Obecnie Zarząd PLK podjął decyzję, że jeszcze w tym miesiącu zostanie przygotowana i zmodyfikowana propozycja podejścia Zamawiającego do kar w dokumencie bazowym. Ustalenia Zarządu wskazują na dalej idące zmiany w odniesieniu do postulatów Forum Inwestycyjnego.


Kolej na zmianę kryteriów wyboru dla Projektanta

Na majowym spotkaniu (15.05) połączone dwie grupy robocze Inżynier i Projektant rozpoczęły wspólne omówienie pozacenowych kryteriów wyboru projektanta.

Na początek uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami z innych rynków.

Przedstawiciel firmy Systra S.A. przedstawił przykłady z postępowań przetargowych:

 • wykonanie usługi inżyniera kontraktu (zadanie - metro w Dniepropietrowsku)
 • wybór projektanta (zadanie - modernizacja linii kolejowej w Anglii)

Na spotkaniu ustalono, że dla podniesienia jakości i komfortu pracy utworzony zostanie tymczasowy „mały zespół roboczy”, który po wypracowaniu kryteriów przedstawi je grupie roboczej do dalszego omówienia i wprowadzenia przez Zamawiającego.


Zakończenie pracy nad matrycą ryzyk

3 kwietnia br. w spotkaniu połączonych grup Roboczych Projektant i Inżynier wzięli udział przedstawiciele wykonawców, inżynierów i projektantów oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Spotkanie miało na celu: zakończenie pracy nad matrycą ryzyk. Wstępne omówiono również pozacenowe kryteria wyboru projektanta. Jako pozacenowe kryteria wyboru projektanta w przetargach PKP PLK S.A. (z założeniem cena nie więcej niż 60%, inne kryteria nie mniej niż 40%) Lider GR Projektant wymienił:

 • Zatrudnianie przez oferenta określonej liczby osób posiadających uprawnienia projektowe na zasadzie umów o pracę lub innych umów cywilno-prawnych od minimum roku przed datą złożenia oferty przetargowej.
 • Posiadanie przez oferenta minimalnej określonej w SIWZ liczby legalnych licencji na specjalistyczne oprogramowanie projektowe akceptowalne przez Zamawiającego.
 • Posiadanie stosownych sprawdzalnych referencji w obszarze objętym zamówieniem z rynku polskiego lub innych krajów UE.
 • Jeżeli postulat certyfikacji przedsiębiorstw zyskałby uznanie Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP PLK S.A., wówczas konieczność posiadania takiego certyfikatu.

Poproszono również o wdrożenie w postępowaniach przetargowych organizowanych przez PLK:

a) na projektowanie lub projektowanie i budowę:

 • Wymagań dostosowanych do przedmiotu zamówienia.
 • Zmiany sposobu rozliczania badań geologicznych – zamiast obecnego systemu ryczałtowego zaproponowano rozliczenie obmiarowe.

b) na Inżyniera Kontraktu:

 • dopuszczenia w wymaganiach dla personelu doświadczenia w pracy na kontraktach drogowych, a nie tylko kolejowych (Inżynier, Rezydent, Kosztorysant, Roszczeniowiec itp.) - dotyczy to stanowisk nie wymagających specjalistycznych, szerokorozumianych „kolejowych” uprawnień.

Ustalono, że tematem kolejnego spotkania będzie:

 • Omówienie nadesłanych propozycji pozacenowych kryteriów – pozwalających na wybór projektanta.
 • Propozycje dot. kryteriów pozacenowych będą nadsyłane na adres: foruminwestycyjne@plk-sa.pl  lub ewa.krupska@plk-sa.pl   
 • W zakresie Certyfikacji uczestnicy spotkania zaproponowali, że przekażą doświadczenia znane na innych rynkach. 
 • Kolejne spotkanie ustalono wstępnie na 15 maja b.r., odbędzie się ono również w połączeniu GR Inżynier oraz GR Projektant.


Brokerzy oraz towarzystwa ubezpieczeniowe włączają się w dialog na Forum Inwestycyjnym

Spotkanie Grupy Roboczej Zapisy Umów (15 marca 2017 r.) miało na celu omówienie stosowanych zapisów dot. gwarancji bankowych oraz polis ubezpieczeniowych. Wzięli w nim udział przedstawiciele wykonawców, CUPT, firm ubezpieczeniowych, brokerów oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Uczestnicy spotkania przedstawiali postulaty, a dodatkowo ustalono, że przedstawiciele zamawiającego ustosunkują się do uwag zarówno tych przekazanych na spotkaniu, jak i tych zgłoszonych pisemnie przed spotkaniem oraz po spotkaniu. 

Uzgodniono, że kolejne spotkanie odbędzie się z udziałem ubezpieczycieli i brokerów, po to by wypracować standardy, które zostaną wprowadzone do kontraktów, aby unikać sytuacji spornych. Kolejne spotkanie w tym temacie powinno zostać zorganizowane w maju - po przekazaniu stanowiska PLK.


Projektanci i Inżynierowie nadal pracują nad matrycą ryzyk

W spotkaniu które odbyło się 13 marca b.r. wzięli udział przedstawiciele wykonawców, inżynierów i projektantów oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Spotkanie miało na celu: dalszą pracę nad matrycą ryzyk. Tym razem omawiano ryzyka etapu związanego z budową.

 • Tematem kolejnego spotkania będzie:
 • dokończenie pracy nad matrycą ryzyk;

wstęp do omówienia kryteriów wyboru dla Projektanta  prośba do uczestników FI o nadsyłanie propozycji wprowadzenia nowych pozacenowych kryteriów. Cenne będą propozycje nadsyłane przez Państwa:

- co powinno być oceniane przy wyborze Projektanta?

- na co należy zwrócić uwagę?

Ustalono, że propozycje będą nadsyłane na adres: foruminwestycyjne@plk-sa.pl do 31.03 b.r. 

Kolejne spotkanie ustalono wstępnie na 3 kwietnia b.r., odbędzie się ono również w połączeniu GR Inżynier oraz GR Projektant.


Kryteria Wyboru w zakresie robót budowlanych

W kolejnym spotkaniu Grupy Roboczej Kryteria Wyboru zorganizowanym 8 marca 2017 r., w siedzibie zamawiającego, wzięli udział, przedstawiciele wykonawców, organizacji branżowych, UZP, CUPT oraz zamawiającego z Członkiem Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Włodzimierzem Żmudą na czele. Celem spotkania było przedstawienie punktu widzenia zebranych w zakresie kwestii wprowadzenia pozacenowych kryteriów takich jak kazus, ocena wdrożonych rozwiązań – kryterium doświadczenie zespołu oraz wstępne omówienie prekwalifikacji i certyfikacji Wykonawców

Otwierając spotkanie - Andrzej Wach - Andrzej Wach - Lider na spotkaniu Grupy Roboczej Kryteria Wyboru zauważył, że udział Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jest potwierdzeniem faktycznego zaangażowania Zamawiającego w dialog z wykonawcami; efekty takiego podejścia są zauważalne w dostosowywanych do oczekiwań rynku regulacjach w obszarze przygotowań i realizacji inwestycji.


Grupa Robocza Zapisy Umów prowadzi dialog dot. kar umownych i zmiany umowy

Celem spotkania które odbyło się 6 marca 2017 r. było podsumowanie wniosków i ocena przez uczestników grupy dokumentów bazowych. Lider GR Zapisy Umów mec. A. Suchecka uznaje, że projekt Umowy bazowej posiada wdrożoną część postulatów grupy, ale umowa nadal w pewnych kwestiach znacząco przerzuca ryzyka na wykonawców. 

Uczestnicy Forum Inwestycyjnego z uwagi na zbliżające się spotkanie Rady Ekspertów zostali poproszeni, o to, aby do 9 marca przesyłać na adres foruminwestycyjne@plk-sa.pl swoje uwagi wraz uzasadnieniem w zakresie następujących tematów: 

 • Proponowane zmiany w trybie „śledź zmiany” do dokumentów, które można pobrać poniżej, (plik otwarty na prośbę zainteresowanych, przesyła koordynator Forum Inwestycyjnego ewa.krupska@plk-sa.pl),
 • Odpowiedź na pytanie - czy uczestnicy FI są za wprowadzeniem do umów zapisów dotyczących arbitrażu, prośba od Lidera również o uzasadnienie,
 • Ewentualne uwagi do omawianej na spotkaniu matrycy ryzyk.   

Termin kolejnego spotkania będącego kontynuacją powyższych ustaleń wraz z analizą dokumentów ustalony zostanie drogą mailową po zebraniu uwag od Wykonawców.


Projektanci i Inżynierowie tworzą matrycę ryzyk

Spotkanie robocze, które odbyło się 27 lutego b.r. miało na celu dalszą pracę nad matrycą ryzyk. Ustalenia do punktu 3.14 - Ryzyka związane z budową, zostały wprowadzone do tabeli, która stanowi załącznik do notatki.

Uczestnicy Forum Inwestycyjnego zostali poproszeni o przedstawienie przykładów do ujętych ryzyk, trudności z jakimi dotychczas firmy miały do czynienia.

Prosimy również Państwa o nadsyłanie wskazań: 

 • jakie proponowane są środki zaradcze w podanych przykładach? 
 • kto powinien to zrobić?
 • Kto JEST WŁAŚCICIELEM RYZYKA (powinien za to zapłacić)?

ustalono, że przykłady zostaną przekazane na adres foruminwestycyjne@plk-sa.pl.  

Tematem kolejnego spotkania, które odbędzie się 13 marca b.r. będzie dalsza praca nad matrycą ryzyk jakie mogą wystąpić. Omawiany materiał został przeanalizowany w mniejszej grupie (do której zgłosili się M. Gładyga, Jarosław Wielopolski, K. Wiśniewski; P. Abramczyk; R. Radziszewski). Ryzyka zostaną podzielone pomiędzy Zamawiającego, Wykonawcę (w tym Projektanta) i Inżyniera w systemie „Projektuj i Buduj” 


Trzecie Posiedzenie Rady Ekspertów ds. Realizacji Inwestycji Kolejowych

Odbyło się 20 lutego 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Na spotkaniu wstępnie omówiono podstawy wprowadzenia certyfikacji wykonawców - prekwalifikacji. Rada Ekspertów rozstrzygnęła postulat ze zdaniami odrębnymi Grupy Roboczej Inżynier – ustalono, że Rada nie zgadza się ze stwierdzeniem, że przeroby nie są zależne od Inżyniera - znane są przypadki, gdzie brak decyzyjności Inżyniera był powodem wydłużenia czasu realizacji inwestycji. Nie zgodzono się, że płatność w wydłużonym okresie powinna być na poziomie 100% - ryzyko inżyniera kontraktu w takim przypadku wynosiłoby „0”, a chodzi o równowagę i wspólną odpowiedzialność za realizację inwestycji. Ustalono, że część wynagrodzenia musi być zależna od przerobu, a tym samym od szybkości podejmowania decyzji. Wspólnie z Zamawiającym ustalono zmianę proporcji rozliczania wynagrodzenia stałego i zmiennego z 40/60 na 50/50. Kolejne spotkanie Rady Ekspertów będzie obejmować przedstawienie rekomendacji do wzoru umowy, które wcześniej zostaną ustalone z Forum Inwestycyjnym.


Forum Inwestycyjne omawia założenia procedury PW-17

16 lutego w spotkaniu Grupy Roboczej Technicznej spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wykonawców, producentów, dostawców, jednostki notyfikowane oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sumie prawie 50 osób.

Wykonawcy szanują wymagania Zamawiającego wprowadzające PW-17. Większość uczestników uznaje, że procedura PW-17 jest konieczna,  jednak liczą, że będą mogli wraz ze zmianami, które będą obecnie wprowadzane rekomendować swoje uwagi jako istotne do wprowadzenia. Podczas spotkania uznano, że Forum Inwestycyjne jest dobrym miejscem, które pozwala na zapoznanie z procedurą i merytoryczną dyskusję na temat zmian i wątpliwości. Zaproponowano, aby po zebraniu  uwag oraz przeprowadzonej procedurze, omówić zapisy SMS PW-17 w mniejszym gronie w ramach Forum Inwestycyjnego tak, by w procedurze została w pełni zachowana zasada konkurencyjności.

Ustalono, że proponowane przez Wykonawców zmiany i konstruktywne wnioski będą nadsyłane do końca miesiąca tj. 3 marca b.r. Następnie zebrane uwagi zostaną rozesłane w zbiorczym dokumencie do uczestników grupy. 

Przedstawiciele Zarządu Zamawiającego zgadzają się z rynkiem i zauważają, że procedura PW-17 wymaga pewnych modyfikacji. Z ustaleń ze spotkania wynika, że kierunek wprowadzenia PW-17 jest dobry, jak wskazywano Zamawiający powinien mieć prawo do decydowania jakie elementy infrastruktury będzie wykorzystywać, jednocześnie producenci i dostawcy będą wiedzieli czego oczekuje Zamawiający.

Termin kolejnego spotkania zostanie ustalony drogą mailową po zebraniu uwag od Wykonawców i przeanalizowaniu ich przez Zamawiającego.


Przedstawiciele Zamawiającego w rozmowach z projektantami i inżynierami

W dniu 30 stycznia b.r. połączone grupy robocze rozmawiały na temat matrycy ryzyk. W toku dyskusji zostały omówione ryzyka etapu projektowania. Wspólnie wypracowane zapisy wprowadzono do tabeli, która będzie sukcesywnie tworzona na kolejnych spotkaniach. Uczestnicy Forum Inwestycyjnego ustalili, że zaproponują, jak należy podzielić ryzyka dotyczące zasobów – przed kolejnym spotkaniem propozycje zostaną przekazane na adres foruminwestycyjne@plk-sa.pl.

Spotkanie w części poświęcone zostało również omówieniu celu umowy ramowej pod nazwą na: „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów projektowych dla projektów inwestycji kolejowych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z perspektywy 2014-2020” Notatka ze spotkania oraz matryca ryzyk dostępne są poniżej do pobrania.

Kolejne spotkanie ustalono na 27 lutego b.r. którego tematem będzie również praca nad matrycą ryzyk. Omawiany materiał zostanie jak poprzednio wstępnie przeanalizowany w mniejszej grupie (do której zgłosili się M. Gładyga, Jarosław Wielopolski, K. Wiśniewski; P. Abramczyk; R. Radziszewski) oraz zostanie przedstawiony na spotkaniu FI. Ryzyka zostaną podzielone pomiędzy Zamawiającego, Wykonawcę (w tym Projektanta) i Inżyniera.


Posiedzenie Rady Ekspertów ds. realizacji inwestycji kolejowych

24 stycznia 2017 r.
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się drugie posiedzenie Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych.

W trakcie obrad podjęto dyskusję na temat postulatów sformułowanych przez Grupy Robocze działające w ramach Forum Inwestycyjnego: Projektant, Inżynier i Kryteria Wyboru. Wskazano, że część postulatów została już wprowadzona w życie, jednak pozostaje jeszcze kilka kwestii spornych, koniecznych do wypracowania na kolejnych posiedzeniach Rady. Do zagadnień tych należy m.in. model płatności dla Inżyniera, jednolita interpretacja obowiązujących przepisów prawnych, certyfikacja przedsiębiorstw – uczestników postępowań przetargowych, czy też kryterium wyboru ofert w postępowaniach dotyczących dostępności linii kolejowej.


Grupa Robocza Zapisy Umów omawia zapisy bazowe

Na spotkaniu GR Zapisy Umów, które odbyło się 19 stycznia b.r. przeanalizowano kary za przekroczenie ofertowej liczby godzin zamknięć torowych, ustalono, że kary nie powinny być wprowadzane jako procent od wartości lecz kwotowo. Zaproponowano dwa przedziały: od 200 mln PLN – 500 mln PLN i powyżej 500 mln. 

- Wykonawcy uznają zasadność kary jednak postulują, że kary są nadal zbyt wysokie.
- ustalono, że prowadzona zostanie gradacja kar – w zależności od skrócenia czasu zamknięć przez Wykonawcę.
- Wykonawcy zgodnie twierdzą, że treść §5 umowy powinna spowodować, aby umowa była elastyczna i umożliwiała jak najszersze dostosowanie realizowanej inwestycji do okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji. 

W ramach spotkań uczestnicy będą nadal analizować dokumenty bazowe, ponadto Zamawiający odniesie się do uwag już przekazanych, a na kolejnym spotkaniu omówione zostaną rozbieżności.

Wykonawcy zaproponowali, że do 3 lutego b.r. zostaną zaproponowane ewentualne zapisy dot. rozstrzygania sporów.

Tematem kolejnego spotkania będą:
- kary i ich wysokość oraz uporządkowanie precyzyjności zapisów,
- zapisy umów w odniesieniu do nadesłanych uwag,
- elastyczne zapisy,
- Zamawiający przedstawi obecnie obowiązujące kompetencje dyrektorów w Regionach w odniesieniu do robót dodatkowych,
- propozycje stosowania komisji rozjemstwa lub arbitrażu.

Kolejne spotkanie odbędzie się w lutym przed spotkaniem Rady Ekspertów, jego termin zostanie ustalony z Liderem Grupy Roboczej, prawdopodobnie będzie to połowa lutego.


Kryteria pozacenowe w postępowaniach przetargowych zamawiającego

Grupa Kryteria Wyboru spotkała się 19 stycznia, po to by przedyskutować zmodyfikowane kryteria pozacenowe,

 • regulacje dotyczące kryterium dostępności linii,
 • regulacje dotyczące doświadczenia kluczowego personelu Wykonawcy 
 • kazus – omówiono założenia
 • założenia możliwego do wprowadzenia kryterium rozjazdowego.

Ustalono, że nie ma przeciwwskazań formalnych do wprowadzenia kryteriów dostępność i doświadczenie personelu Wykonawcy. Kryteria są kryteriami faktycznymi, a nie pozornymi i mają wpływ na ocenę i wybór oferty, w odróżnieniu od kryteriów takich jak gwarancja czy terminy, gdzie zawsze dawano maksymalną gwarancję i minimalny termin. Zamawiający przygotuje zmiany w zapisach do IDW dot. sposób weryfikacji (deklaracji) oferentów w zakresie Kryterium dostępności, gdzie:

 • nie będą stosowane żadne godziny przeliczeniowe, 
 • w przypadku projektów liniowych, zamknięcia będą dotyczyły tylko szlaków,
 • przeanalizowana zostanie wysokość kar – zmiany są już stosowane
 • propozycje przed ostatecznym wprowadzeniem zostaną rozesłane do uczestników spotkania z prośbą o przekazanie uwag w krótkim czasie, z uwagi na uruchamiane postępowania przetargowe. 

Kryterium Kazus – zostanie przeanalizowane na kolejnym posiedzeniu, Lider Grupy uznał, że może to być bardzo ciekawe kryterium na specjalistycznych postępowaniach. 

Wstępem do tematu była prezentacja firmy Skanska – Innowacyjne rozwiązania i BIM.


Współpraca z branżą w ramach GR Inżynier i GR Projektant

13 stycznia 2017 r. odbyło się długo oczekiwane posiedzenie Grupy Roboczej Projektant. Tym razem Liderzy GR Inżynier i Projektant zdecydowali się na połączenie spotkania grup, uznano, że jest to właściwe podejście z uwagi na to, że jest to to samo grono Wykonawców.

Dotychczasowy lider GR Projektant Tadeusz Augustowski – przekazał informacje dotyczące postulatów, wypracowanych przez grupę oraz tych, które wymagają jeszcze dopracowania. Podziękował za kilkuletnią pracę w zespole i stwierdził, że praca w ramach Forum Inwestycyjnego była dla niego ciekawym doświadczeniem.

W ramach dyskusji ustalono, że projektanci miewają problemy, które utrudniają sprawne prowadzenie uzgodnień dokumentacyjnych. Podkreślano trudności związane z interpretacją aktów prawnych - bywa różna w zależności od urzędu. Urzędy Wojewódzkie wydają stosowne akty – zdarza się, że w jednym województwie a innym urzędzie, na te same prace raz wystarczy zgłoszenie robót, a w innym konieczne jest pozwolenie na budowę, wraz z pełną dokumentacją projektową. GR Projektant przygotuje materiały – przykłady – wskazujące jakie pojawiają się problemy oraz propozycje zmiany, jakie interpretacje wpływają na przedłużające się decyzje – materiał w tym zakresie zaprezentuje Lider GR Projektant Piotr Abramczyk, na jednym z kolejnych spotkań grupy, w przeciągu ok. miesiąca. Dodatkowo na kolejne spotkanie Zamawiający przekaże uczestnikom aktualnie obowiązujące wzory umów na projektowanie.

Uczestnicy spotkania zajęli się również wstępnym omówieniem matrycy ryzyk, jakie mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji. Ustalono, że omawiany materiał zostanie przeanalizowany w mniejszej grupie, do której zgłosili się M. Gładyga, J. Wielopolski, K. Wiśniewski; P. Abramczyk; R. Radziszewski. Ponadto matryca ryzyk będzie tematem kolejnego posiedzenia grupy. Wybrane ryzyka zostaną pokazane w podziale na Zamawiającego, Wykonawcę (w tym Projektanta) i Inżyniera z uwzględnieniem również systemów: „Projektuj i Buduj” oraz „Buduj”. Na kolejnym spotkaniu Lider GR Inżynier Jarosław Wielopolski omówi również case study, gdzie wymienione zostaną stosowane przez Zamawiającego zapisy. Wykonawcy przedstawią jakie zapisy wg. nich stwarzają problemy i zagrożenia, jakie tworzą ryzyka, a jakie straty. Kolejne spotkanie ustalono, że odbędzie się również w połączeniu GR Inżynier oraz GR Projektant.


Pierwsze spotkanie Forum Inwestycyjnego w 2017 r.

Spotkanie Grupy Roboczej Technicznej 11 stycznia b.r. zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza spotkania, w której uczestniczyli przedstawiciele Forum Inwestycyjnego poświęcona została możliwości wprowadzenia kryterium rozjazdy i omówieniu dostaw rozjazdów w blokach. Druga część spotkania została przeznaczona na omówienia harmonogramów dot.  standardów – w związku z tym, że dotyczyła tylko kilku firm, nie została ujęta w notatce jak również nie jest brana pod uwagę jako spotkanie FI.

W ramach części pierwszej: 

1. Ustalono, że odbiory rozjazdów będą dotyczyły dostaw w blokach wraz z dedykowanym do tego rozjazdu typem napędu, a nie 1:1 wg. numeru seryjnego.

2. Oprócz programu rozjazdowego ustalono, że wcześniejsze dostawy materiałów i urządzeń będą dostarczane wcześniej:

a) w systemie „buduj” – na podstawie dokumentacji Wykonawca od razu może zamawiać.
b) w systemie „projektuj i buduj” wyprzedzające dostawy materiałów podzielone są na dwie grupy: pierwsza grupa: np. podkłady, tłuczeń, szyny itp. nie wymagają projektu do wcześniejszych dostaw. Natomiast rozjazdy czy inne elementy, które wymagają dokumentacji projektowej, zapisano, że Wykonawcy, będzie mógł zamawiać te materiały, nawet jeśli jeszcze nie ma decyzji administracyjnej, pozwoli to na skrócenie czasu, a decyzje administracyjne będą uzyskiwane w tym samym czasie.

3. Ustalono, że konieczne jest wypracowanie terminu rozpoczęcia okresu gwarancyjnego materiałów dostarczanych wcześniej. 

4. Przedstawiciele Zamawiającego wskazali, że zmiany wprowadzone w Id-114 dotyczą wszelkich dostaw i zamówień obejmujących rozjazdy w tym również programu rozjazdowego.

5. Uczestnicy spotkania wskazywali, że biorąc pod uwagę kryterium rozjazdowe istotne jest określenie progu punktowego za dostawy w blokach – podkreślano, że jeżeli będzie to na tyle wysoka punktacja, która będzie gwarantowała, że nie da się tego kryterium ominąć, to wtedy producenci będą mieli powód do tego, żeby inwestować w wielomilionowy sprzęt na dostawy.

6. Zamawiający przedstawiał argumenty uzasadniające konieczność dostawy rozjazdów w blokach, oraz elementy motywujące oferentów do dostawy oprócz obligatoryjnych również fakultatywnych dostaw. Preferowane są dostawy koleją jednak, dopuszczalne będą wyjątki dostawy tirami. 

7. W odniesieniu do programu rozjazdowego wskazano na zasadność żądania w ramach predostaw (wg odrębnego zamówienia na same dostawy) zmontowania rozjazdu dla dokonania odbioru na budowie, ale przed zabudowa w kinecie. Uczestnicy forum potwierdzili słuszność takiego podejścia.

8. W związku z tym, że jak ustalono w przypadku nie spełnienia kryterium przez oferenta nie ma takiej sankcji, która by mogła zwrócić korektę Zamawiającemu dlatego też, uznano, że punktowane kryterium - jeśli ktoś zadeklaruje dostawę w blokach to, żadnego odstępstwa nie będzie. 

9. W ramach dyskusji uznano, że wożenie rozjazdów w blokach jest pozytywnym rozwiązaniem, skracanie czasu zamknięć również, konieczne jest dalsze uszczelnienie systemu dla preferowania logistyki blokowej podnoszącej niewątpliwie warunki do poprawy jakości finalnego zabudowanego rozjazdu. 

10. Ustalono, że Producenci muszą zastanowić się nad zapisami dot. gwarancji, co uznano za właściwy kierunek zachęcenia do proponowanej logistyki. Istotnym warunkiem powodzenia wdrożenia jest współpraca wszystkich 4 producentów operujących w Polsce, co powinno pozostawać troską m.in. IGTL dla konsekwentnego ujednolicenia warunków gwarancyjnych.

11. Uczestnicy Forum uznali za zasadną dalszą dyskusję w tym zakresie - propozycje rozwiązań zostaną przygotowane przez Centrale Biuro Zamówień PLK.