Grupy Robocze

W ramach Forum Inwestycyjnego odbywają się spotkania następujących grup roboczych:

Grupa Robocza Projektant + Usługodawca Lider – Piotr Abramczyk – tematy podejmowane w grupie:

- przygotowanie inwestycji,

- kryteria wyboru ofert na wybór projektanta,

- uwarunkowania udziału w postępowaniu i wyborze oferty projektanta,

- omówienie zapisów w dokumentach bazowych dot. projektanta,

- określenie ryzyk w tym opracowanie matrycy ryzyk,

- zapisy i opracowania studium wykonalności,

- opracowania projektowe,

- przepisy i wytyczne w zakresie prawa ujętego w ustawach i rozporządzeniach dot. projektów branży kolejowej,

- rekomendacje dot. zasad projektowania prac, badań i robót geologicznych oraz programowania badań geotechnicznych, służących do ustalania przydatności podłoża i oceny warunków,

- posadowienia obiektów liniowych i inżynieryjnych,

- określenie zakresu badań polowych, laboratoryjnych i specjalistycznych,

- określenie formy opracowania dokumentacji,

- inne w zależności od potrzeb.


Wcześniej w ramach prac grupy Liderem był Tadeusz Augustowski od lutego 2014 r. przewodniczył w grupie, jednak z uwagi na zmianę pracy zrezygnował z funkcji lidera w grudniu 2016 r.


Grupa Robocza Inżynier Lider – Jarosław Wielopolski tematy podejmowane w grupie:

- kluczowe wytyczne jakie zapisy powinna zawierać umowa dotycząca roli inżyniera oraz sposób współpracy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem koordynacja projektów kolejowych na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym,

- wykorzystywanie warunków FIDIC w kontraktach dobre i złe praktyki,

- analiza ryzyka w projektach kolejowych w tym opracowanie matrycy ryzyk,

- kryteria wyboru ofert na wybór inżyniera,

- kary, uprawnienia i płatności dla inżyniera,

- omówienie metodyki BIM,

- inne w zależności od potrzeb.


Wcześniej w ramach prac grupy Liderem był Rafał Bałdys od lutego 2014 r. przewodniczył w grupie. Z funkcji lidera zrezygnował w październiku 2015 r.


Od 2017 r. GR Inżynier oraz GR Projektant prowadzą wspólnie spotkania, w których biorą udział przedstawiciele:

 • Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
 • Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.
 • Budimex S.A.
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)
 • Egis Poland Sp. z o.o.
 • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Infracert TSI Sp. z o.o.
 • Infrares Sp. z o.o.;
 • KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Mosty Katowice Sp. z o.o.
 • Multiconsult Polska sp. z o.o.
 • Ove Arup & Partners International Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 • PKP S.A.
 • Safege Oddział w Polsce
 • Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
 • SHH Sp. z o.o.
 • Sika Poland Sp. z o.o.
 • Skanska S.A.
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Sweco Engineering Sp. z o.o.
 • Systra S.A.
 • Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
 • Związek Pracodawców Branży Usług Inżynierskich


Grupa Robocza Kryteria Wyboru Lider - Andrzej Wach tematy podejmowane w grupie:

- określenie standardu odpowiedzi do zapytań na etapie postępowania przetargowego,

- praca nad dokumentami bazowymi – wypracowywanie koniecznych zmian,

- opracowanie pozacenowych kryteriów,

- prekwalifikacje - analiza kryteriów tak, by wymagania były stawiane właściwie pozwalając na transparentne i równe szanse na przystąpienie do postępowania przetargowego,

- regulacje dot. doświadczenia kluczowego personelu,

- inne w zależności od potrzeb,

w spotkaniach biorą udział przedstawiciele:

 • Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
 • Budimex S.A.
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)
 • Grupa Fewaterm sp. z o.o. s.k
 • Grupa Doradcza KZP Sp. z o.o.
 • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Brodowska
 • NDI S.A.
 • PORR Polska S.A.
 • Siemens Sp. z o.o.
 • Skanska S.A.
 • Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Strabag Polska Sp. z o.o.
 • Thales Polska Sp. z o.o.
 • Torpol S.A.
 • Track Tec S.A.
 • Track Tec Rail Sp. z o.o.
 • Urząd Zamówień Publicznych
 • Vias Y Construcciones S.A.
 • Zakłady Automatyki Kombud S.A.


Grupa Tematyczna „Zapisy Umów” Lider – Agnieszka Suchecka – tematy podejmowane w grupie:

- analiza zapisów umownych i innych dokumentów bazowych,

- przedstawianie rekomendacji do zapisów umów - które będą przewidywały wydarzenia, jakie mogą się pojawić w czasie realizacji kontraktu (dot. m. in. innych ilości, zmiany, kwestii robót ziemnych, kolizji itd.),

- wspólne wypracowanie podejścia do kwestii obsługi roszczeń,

- określenie w Umowie sposobu procedowania i wyceny robót i prac w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

- opracowanie katalogu zmian Umowy w zakresie stosowanych materiałów i technologii z zachowaniem parametrów minimalnych,

- rekomendacje wprowadzenia do Umowy zasad wyceny robót zamiennych,

- poprawienie zapisów dotyczących wprowadzonych do Umowy zapisów dających możliwość zaliczek przy zabezpieczeniu bankowym zgodnie z ustawą,

- rekomendacje dot. naliczanych kar umownych, doprecyzowanie zasad naliczania kar w tym kar za BHP – poprawienie zapisów,

- analiza i doprecyzowanie wprowadzonych do umowy zapisów o możliwości zapłaty za zaakceptowane materiały,

- analiza zapisów dot. gwarancji bankowych i wymogów ubezpieczeniowych,

- inne w zależności od potrzeb,

w spotkaniach biorą udział przedstawiciele:

 • Alfa Broker Sp. z o.o.
 • Allianz Polska
 • AON Polska Sp. z o.o.
 • Attis Broker Sp. z o.o.
 • AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 • Biuro Brokerskie VERUM
 • Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
 • Budimex S.A.
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)
 • DLA Piper Wiater sp. k.
 • Eurobond International KFT Oddział w Polsce
 • Generali TU S.A.
 • Grupa ZUE S.A.
 • Insart Sp. z o.o.
 • International Risk & Corporate Advisory (IRCA) Sp. z o.o.
 • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy
 • Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy
 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Brodowska
 • Marsh Sp. z o.o. Broker ubezpieczeniowy
 • Mentor S.A. Ministerstwo Rozwoju
 • Mota-Engil Central Europe S.A..
 • Multiconsult Polska sp. z o.o.
 • PKP Energetyka S.A.
 • PORR Polska S.A.
 • PZU S.A.
 • Siemens Sp. z o.o.
 • Skanska S.A.
 • Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
 • Strabag Sp. z o.o.
 • Systra S.A.
 • Thales Polska Sp. z o.o.
 • Torpol S.A.
 • Track Tec S.A.
 • Track Tec Rail Sp. z o.o.
 • Trakcja PRKiI S.A.
 • Urząd Zamówień Publicznych
 • Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 • Willis Towers Watson Polska sp. z o.o.


Grupa Tematyczna „Techniczna” Lider Ryszard Leszczyński – tematy podejmowane w grupie: 

- analiza zapisów OPZ, SIWZ, PFU,

- omawianie problemów związanych z certyfikacją podsystemu infrastruktura,

- interoperacyjność,

- certyfikacja elementów infrastruktury,

- bezpieczeństwo na terenach kolejowych podczas realizacji prac budowlanych i modernizacyjnych,

- wymogi techniczne dla projektów kolejowych,

- dopuszczenie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

- możliwość wprowadzenia pozacenowych kryteriów wyboru (technicznych),

- standardy dotyczące elementów infrastruktury,

- inne w zależności od potrzeb.

Wcześniej w ramach prac grupy Liderem był Stefan Dziedziul od lutego 2014 r. przewodniczył w grupie, zmiana lidera nastąpiła w maju 2016 r.  


w spotkaniach biorą udział przedstawiciele:

 • Alstom Konstal S.A.
 • Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
 • Budimex S.A.
 • Grupa ZUE S.A.
 • Infracert TSI Sp. z o.o.
 • Instytut Kolejnictwa
 • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Jednostka Notyfikowana Certa
 • Jednostka Notyfikowana Certyfikacji Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
 • Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o.
 • Kolster Sp. z o.o.
 • Ottima plus Sp. z o.o.
 • Plastwil Sp. z o.o.
 • PORR Polska S.A.
 • Siemens Sp. z o.o.
 • Skanska S.A.
 • Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
 • Strabag Sp. z o.o.
 • Tines S.A.
 • Thales Polska Sp. z o.o.
 • Torpol S.A.
 • Track Tec S.A.
 • Track Tec Construction Sp. z o.o.
 • Track Tec Koltram Sp. z o.o.
 • Track Tec Rail Sp. z o.o.
 • WPS Consolis Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
 • Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych Strunbet sp. z o.o
 • Voestalpine Railway Systems Polska Sp. z o.o.
 • Voestalpine SIGNALING Sopot Sp. z o.o.
 • Vossloh Cogifer Polska sp. z o.o.
 • Vossloh Skamo sp. z o.o.
 • Zakłady Automatyki Kombud S.A.


Grupa Tematyczna „Legislacyjna” nie wybrano lidera (grupa nie rozpoczęła jeszcze działań) tematy do podjęcia w grupie:

- analiza przepisów, wytycznych, ustaw i przepisów wykonawczych oraz przygotowanie rekomendacji zmian legislacyjnych,

- inicjatywy procedowane w Spółce np. praca nad Ustawą o strategicznych inwestycjach celu publicznego (Super spec-ustawa),

- uaktualnienie zapisów do art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…,

- przygotowanie rekomendacji do Rozporządzenia RN z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- inne w zależności od potrzeb.
 

Grupa Robocza Instytucjonalna – Lider Marita Szustak - „spinająca” wypracowująca wspólne stanowiska, uwzględniająca współpracę liderów wszystkich grup roboczych, przedstawicieli instytucji oraz Prezydium Forum.

Od 2016 r. zawieszono spotkania tej grupy spotkania odbywają się w Ministerstwie w ramach Rady Ekspertów.


Praca w ramach Forum Inwestycyjnego jest kontynuowana - bieżące tematy zamieszczane są w zakładce aktualności.