Aktualności 2015


PLK spotyka się by omówić stosowane zapisy w bazowym PFU

W spotkaniu, które odbyło się na początku listopada, wzięli udział przedstawiciele zarówno wykonawców, dostawców, zamawiającego jak i CUPT.

W trakcie spotkania Grupy Roboczej Technicznej przypomniano postulaty grupy, skoncentrowano jednak się głównie na kwestiach związanych z zapisami ujętymi w OPZ i PFU.

Zdaniem CUPT i Wykonawców opis przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą powinien być wyczerpujący i jednoznaczny, każdy musi wiedzieć, co wycenia, a nie interpretować, to co ma wycenić. Wskazywano, że obecnie PFU nie pokazuje jakiego typu ryzyka ma uwzględnić Wykonawca, PLK jako Zamawiający zdaje sobie sprawę z ryzyk – zatem powinien wyspecyfikować te ryzyka. Jeżeli PLK przedstawi jasno z jakiego typu ryzykami możemy się spotkać, to wtedy Wykonawcy będą wiedzieli, że np. istnieje ryzyko geologiczne i wycenią na podstawie przekazanych informacji.


Zmiany w dokumentach bazowych omawiane w Grupie Roboczej Zapisy Umów

 • Omawiana na spotkaniu wersja w trybie śledź zmiany WU Buduj została przesłana do uczestników do analizy.
 • Biuro Prawne pracuje nad szczegółowym opisem wykorzystania kwoty warunkowej, w ramach rezerwy finansowej PLK chciałaby rozliczać np. różnice przedmiar-obmiar, niespójności w obrębie dokumentacji projektowej, koszty wynikające ze zmiany prawa. Jako kwotę warunkową przewidywane są zakresy warunkowe, które będą określone w SIWZ.
 • Lider Grupy zaproponowała, że Wykonawcy również przygotują swoje stanowisko na piśmie, katalog powinien być szerszy – zapis zostanie zaproponowany.
 • Ponownie omówiono definicję prawa, gdzie oprócz prawa powszechnie obowiązującego powinny się pojawić wydawane polecenia, zalecenia, decyzje, uzgodnienia, regulacje lub o innej nazwie dokumenty, do których podmioty trzecie bądź instytucje są uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa. Ustalono, że przedstawiciele Wykonawców odniosą się do przekazanych zapisów WU Buduj.
 • Kolejne spotkanie zostanie zwołane po przesłaniu uwag przez Wykonawców.

 

Grupa Robocza Kryteria Wyboru spotyka się by kontynuować dialog

Spotkanie 13 października 2015 r. zostało zwołane w celu omówienia nadesłanych uwag przez uczestników Forum Inwestycyjnego. Przedstawiciele Zamawiającego przyjęli uwagę generalną, świadczącą o tym, że ogłoszenia różnią się w sposób istotny od siebie, ustalono, że PLK będzie dążyć do ujednolicania strony formalnej ogłaszanych postępowań przetargowych. Zgodnie z ustaleniami Zamawiający pochyli się nad propozycjami, na pewno nie uda się wprowadzić zmian w najbliższych postępowaniach, ale na pewno w kolejnym etapie PLK postara się to uporządkować zapisy w celu większej standaryzacji postępowań przetargowych.

Ustalenia będą wdrażane jak zapewnili przedstawiciele Zamawiającego. Zmiany natomiast będą weryfikowane przez Wykonawców w ogłaszanych postępowaniach. Jeżeli pojawią się kolejne uwagi, pomimo ustalonych do wdrożenia zmian, zwołane zostanie kolejne posiedzenie Grupy Roboczej Kryteria Wyboru.


Prezydium Forum spotkało się z Liderami Grup Roboczych

W spotkaniu uczestniczyli:

Maciej Gładyga – (MIiR) – Przedstawiciel Ministerstwa Prezydium Forum

Marita Szustak – (IGTL) Przedstawiciel Wykonawców Prezydium Forum

Marcin Mochocki – (PKP PLK S.A.) Przedstawiciel Zamawiającego Prezydium Forum

Stefan Dziedziul – Lider Grupy Roboczej Technicznej

Tomasz Kruk – (PKP PLK S.A.) Członek Zarządu

Tomasz Latawiec – Przedstawiciel SIDIR

Andrzej Wach – Lider Grupy Roboczej Kryteria Wyboru

Jarosław Wielopolski – Lider Grupy Roboczej Inżynier

Przemysław Wróbel – Przedstawiciel CUPT

 

Na wstępie spotkania poproszono o zmianę przedstawiciela PLK w Prezydium Forum w związku z nowym podziałem zadań w ramach Zarządu PKP PLK S.A. Uczestnicy spotkania, przyjęli informacje do wiadomości. Z dniem 5 października 2015 r. obowiązki reprezentacji Zamawiającego w Prezydium Forum przejął Tomasz Kruk, Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dyrektor ds. jakości i ryzyka operacyjnego.

W toku dalszej dyskusji Prezes Marcin Mochocki przybliżył ideę Rady Wykonawców Inwestycji Kolejowych dodatkowo wyjaśnił, że Zarząd PLK spotyka się w ramach RWIK na strategicznym poziomie z największymi wykonawcami robót dla PLK, gdzie omawiane będą tematy bieżące i strategiczne. Rada ta, nie ma zastępować forum, ani nie umniejszać jego roli. PLK pozytywnie ocenia dotychczasowa współpracę w ramach Forum Inwestycyjnego i ma zamiar kontynuować zaangażowanie w jego prace. Kluczem doboru do RWIK była pierwsza dziesiątka wykonawców pod względem wartości kontraktów (wybór transparentny).

Maciej Gladyga poinformował o spotkaniu Wiceministra Żałobki z przedstawicielami Forum podczas Targów Trako. Kolejne spotkanie z Panem Ministrem jest zaplanowane zostało na 15 października (termin do potwierdzenia).

Prezes M. Mochocki poinformował zebranych, że w ostatnim czasie PLK ogłosiła wiele postępowań, jak również kolejne są przewidywane w najbliższym czasie (w tym roku przetargi na 11 mld zł), wprowadzono również wiele zmian, z uwzględnieniem uwag rynku (np. zwiększenie liczby wykonawców zapraszanych do składania ofert z 5 do 8). Zmiany są wprowadzane również mając na uwadze rozstrzygnięcia w KIO. Wprowadzane jest nowe podejście do usług inżyniera. Ponadto wprowadzany jest mechanizm kwoty warunkowej oraz mechanizm zaliczki.

PLK obserwuje wyniki postępowań przetargowych i sukcesywnie poprawia warunki udziału w postępowaniu/kryteria wyboru ofert w celu zwiększenia stabilności rynku. Dodatkowo zgodnie z oczekiwaniami uczestników Forum PLK zabezpiecza się przed ryzykiem wygrania postępowań przez firmy, które nie maja odpowiedniego potencjału.

M. Szustak poinformowała o piśmie jednego z liderów grup roboczych, który zrezygnował z przewodzenia grupie. Istnieje potrzeba wyznaczenia nowego lidera. Grupa Inżyniera będzie reprezentowana tymczasowo przez Jarosława Wielopolskiego Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Multiconsult Polska sp. z o. o.

A. Wach - zwrócił uwagę na potrzebę poprawienia komunikacji. Dodatkowo wskazał, że na rynku pojawiły się ogłoszenia o przetargach, które nie uwzględniają uwag wykonawców obecnych na Forum.

Przedstawiciele PLK podkreślili, że prace Forum powinny być kontynuowane. Ważna jest stabilizacja rynku wykonawców, analiza referencji rynkowych. Dla Zamawiającego również ważna jest stabilność rynku wykonawców w celu zapewnienia możliwości zrealizowania planu nakładów (które mają sięgać 67 mld zł). PLK widzi potrzebę zapewnienia stabilności i spójności kryteriów wyboru, jak podkreślono będzie do tego doprowadzać.

A. Wach oczekuje spotkania Grupy Roboczej Kryteria Wyboru 13 października i odniesienia się do postulatów grupy roboczej.

Wątpliwości wykonawców budzi wprowadzanie wymogów w zakresie interoperacyjności (wpisywanie wymogów do przetargu). PLK wyjaśnia, że dokumentacja musi być dostarczona do właściwych urzędów z uwagi na wymogi z dyrektyw unijnych, w związku z tym kwestia TSI nie zależy od PLK.

Odnośnie uwagi przedstawicieli wykonawców dot. Zamiaru ogłaszania postępowań w formule „projektuj i buduj” Prezes M. Mochocki nie zgodził się z tym, powiedział że jest wręcz przeciwnie. Większe postępowania będą ogłaszane w formule czerwonego FIDIC-a. Żółty FIDIC będzie stosowany przy mniejszych projektach.

Odnośnie uwag w zakresie nowych wymagań w zakresie inżyniera PLK oczekuje na rozstrzygnięcie w KIO, czy rozwiązanie zaproponowane przez PLK jest zgodne z prawem. PLK zależy, aby inżynier był obecny w całym okresie budowy i nie powinno to budzić kontrowersji. Metoda wynagradzania jest taka, że w ostatnim okresie nie ma kosztów stałych, tylko wynagrodzenie zależne od przerobów. Poza tym, w przypadku dobrego nadzoru inżyniera nie powinno dojść do sytuacji, w której umowa wkroczy w trzeci okres. Kontrakt na inżyniera jest nie tylko na nadzór, ale też na zarządzanie kontraktem. W przypadku zmiany wykonawcy (jak w przypadku kontraktu po FCC) PLK będzie inżyniera wybierać od nowa umowa, więc nie ma ryzyk po stronie inżyniera. PLK wyciągnęła wnioski z dotychczasowej perspektywy, gdzie inżynier nie spełniał swojej roli, pełnił głownie funkcje administracyjne. PLK chce zapewnić lepszy nadzór nad inwestycjami i zwiększyć rolę inżyniera.

M. Mochocki zasugerował, aby spotkać się jeszcze w tej sprawie i porozmawiać po rozstrzygnięciu KIO.

PLK pracuje jeszcze na wzorami umów - nie były one jeszcze publikowane. Umowy będą uwzględniać doświadczenia z obecnej perspektywy. PLK nie zgadza się z zarzutem dotyczącym nadmiernej ilości i wysokości kar. Kluczowe są 2-3 główne kary. PLK będzie wymagać od wykonawców harmonogramów i prawidłowych raportów na temat tego, co dzieje się na budowie. Jeżeli wykonawcy będą stosować się do warunków umowy to ilość, czy wysokość kar nie powinna być dla nich problemem.

T. Kruk podkreślił, że w ramach Forum Inwestycyjnego zostały zgłoszone postulaty, które dziś są wdrażane w życie (zaliczki, kwoty warunkowe, etc.) i jest to duży sukces Forum. Podkreślił, że PLK dokonała analizy wszystkich przypadków roszczeń wykonawców, ryzyk związanych z utratą kwalifikowalności wydatków. Zostało to uwzględnione w nowych dokumentach bazowych. W zasadzie większość ryzyk, jakie zmaterializowały się w poprzedniej perspektywie nie powinna być problemem po stronie zamawiającego, czy wykonawców, a prace realizowane w oparciu o nowo zawierane umowy powinny przebiegać sprawniej (z korzyścią dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego).

Uczestnicy spotkania uznali, że konieczne jest ustalenie terminu spotkania Plenarnego Forum Inwestycyjnego.

 

Nowe podejście do usługi Inżyniera tematem spotkania Grupy roboczej Forum

Na spotkaniu, które odbyło się 2 października, z przewodniczenia w Grupy Roboczej Inżynier zrezygnował Rafał Bałdys.

 • Wskazywano, że wiele wprowadzonych do dokumentów bazowych zapisów będzie oprotestowane w KIO,
 • Przedstawiciele Wykonawców wskazywali, że na podstawie ostatnio ogłoszonych przetargów Inżynier nie wie, jak długo będzie prowadził nadzór,
 • Krytykowano zapisy dotyczące obowiązku nadzoru nad zadaniami dodatkowymi,
 • Wśród błędów popełnianych przez Zamawiającego wymieniono brak wdrażania rekomendacji Inżyniera,
 • Przedstawiciele PLK omówili zmiany jakie zostały wprowadzone w ramach usługi Inżynier, podkreślano, że nowy dokument bazowy został przygotowany na bazie dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego,
 • PLK wprowadziła zmiany w ocenie ofert obecnie: 80% cena i 20% inne kryteria; zwiększenie roli Inżyniera, który będzie uczestniczył w całym procesie inwestycyjnym,
 • Wykonawcy stwierdzili, że zgadzają się z przedstawioną przez Zamawiającego filozofią, jednak koniecznie jest wprowadzenie do dokumentów uwag Inżynierów, które zostały nadesłane i przekazane do zespołu ds. dokumentacji, ustalono, że PLK odniesie się do możliwości ich wprowadzenia,
 • Wykonawcy wskazali również na konieczność uwzględniania ww. uwag uczestników Forum ze względu na to aby ograniczać późniejsze odwołania i postępowania sądowe, które mogą się toczyć nawet 3 lata,
 • Największe zastrzeżenia dla Wykonawców usługi inżynierskiej budzą przyczyny opóźnień leżące po stronie Zamawiającego, jak również kalkulowanie ryzyka zdarzeń, które mają charakter nie zależny od żadnej ze stron uczestniczących w procesie budowlanym.

Rekomendacje Wykonawców - uczestników FI:

 • Wskazywano, że niezbędne jest określenie maksymalnego czasu realizacji usługi Inżyniera (w chwili obecnej PLK prowadzi analizę możliwości wprowadzenia zapisu),
 • Konieczna jest rezygnacja z wymogu posiadania wyższego wykształcenia dla inspektorów nadzoru, którzy często posiadają wykształcenie techniczne ( zapisy zostaną wprowadzane przez PLK indywidualnie do poszczególnych postępowań),
 • Proponowano wprowadzenie godzinowego rozliczenia prac Konsultanta/Inżyniera Kontraktu (zapis nie zgodny z filozofią nowowprowadzanych dokumentów bazowych, nie może być zastosowany przez PLK).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w przypadku dwóch pierwszych postępowań ogłaszanych na nowo wprowadzanych dokumentach bazowych, Inżynierowie/Wykonawcy złożyli odwołania do KIO jednak decyzją KOI odwołania te zostały w całości odrzucone.


SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ PROJEKTANT I DOSTAWCA

Spotkanie zorganizowane 30 września 2015 r. otworzył Tadeusz Augustowski Członek Zarządu KZA Lubin jednocześnie lider grupy roboczej.

Najważniejsze elementy omówione na spotkaniu:

1. W zakresie dotychczasowych postulatów Grupa Robocza Projektant uznaje, że dotychczas opracowane postulaty są zrealizowane w takim zakresie, że nie utrudnia to prac projektowych, za wyjątkiem przepisów prawa, które bezwzględnie należy procedować. Ze strony przedstawicieli PLK zwrócono dodatkowo uwagę, że część postulatów zgłoszonych przez grupę, a dotyczących ochrony środowiska jest wskazywana a niekiedy procedowana.

2. Uznano, że obecnie obowiązujące kryteria wyboru są akceptowalne przez strony, a w trakcie dalszej współpracy strony deklarują ich dalsze udoskonalenia w zależności od potrzeb. Obecnie konieczne jest dalsze udoskonalanie kryteriów wyboru projektanta tak by finalnie udało się rozstrzygać postępowania przynajmniej w stosunku 40:60, albo wzorem metra 30:70, gdzie 30 to cena, a 70 to inne kryteria.

3. Zamawiający rozważy zasadność sporządzania projektów budowlanych dla realizowanych zadań polegających na przebudowie torów i urządzeń kolejowych, wykonywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach prac budowlanych na zgłoszenie.

4. Do następnego spotkania biura projektowe przeanalizują i zgłoszą na posiedzenie grupy przy osobistej obecności posiadane moce przerobowe w zakresie prac projektowych w 2016 i dalsze lata obecnej perspektywy. Powyższe jest niezbędne do określenia stopnia pokrycia zapotrzebowania na realizację prac projektowych.

5. Mając na uwadze konieczność prowadzenia grupy z należytym „rozeznaniem w temacie” i zawodowym profesjonalizmem obecny Lider Tadeusz Augustowski zwrócił się do uczestników z prośbą o zmianę lidera z uwagi na zbyt długą przerwę w pracy w biurze projektowym. Przedstawiciele biur projektowych zgłoszą na kolejne spotkanie propozycje związane z osobowym przewodniczeniem w Grupie Roboczej Projektant.

6. Na zakończenie spotkania Lider GR Projektant zaznaczył, że dotychczasowy brak stabilności w PLK na stanowisku Członka Zarządu ds. Inwestycji (na przestrzeni 3 lat – zmienił się 3 krotnie) wpłynął niekorzystnie na skuteczną realizację postulatów szczególnie związanych ze zmianą przepisów prawa. 

 

Biorąc pod uwagę znaczne zapotrzebowanie na realizacje prac projektowych w obecnej perspektywie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwraca się z prośbą do biur projektowych o przeanalizowanie posiadanych mocy przerobowych w zakresie prac projektowych na rok 2016 oraz dalsze lata obecnej perspektywy. Będzie to stanowiło temat do dyskusji na kolejnym spotkaniu Grupy Roboczej Projektant.

Prosimy o przesyłanie informacji przez skrzynkę foruminwestycyjne@plk-sa.pl

 

Powakacyjne spotkanie Grupy Roboczej Kryteria Wyboru

Spotkanie zorganizowane 28 września 2015 r. pozwoliło na omówienie wprowadzonych przez PLK zmian związanych z warunkami i kryteriami wyboru wykonawcy w postępowaniach przetargowych. Ustalono, że prowadzone przez Zamawiającego postępowania przetargowe ograniczone (2 stopniowe), uwzględniać będą kwalifikację wykonawców do drugiego etapu, gdzie punktowane będzie głównie doświadczenie własne - przetarg powinien być ograniczony do tych firm, które potrafią dany projekt wykonać, największe postępowania będą prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, dodatkowo wydłużona została lista wykonawców z 5 do 8.

Wykonawcy wskazywali, że:

 • konieczne jest ustalenie, jak opisywać wymagane doświadczenie, tak aby było ono adekwatne do przedmiotu zamówienia i weryfikowalne
 • konieczne jest ogłaszanie przetargów na SRK - na linię, nie na odcinki, konieczne jest ustalenie jednolitych systemów, nie można dopuścić do tego by Zamawiający tracił wpływ na wybór urządzeń ponieważ wpływa to na jednolitość systemową sieci, która powinna być ograniczana np. do LCS

Uczestnikom przedstawiona została lista największych, najbliższych, planowanych postępowań. Grupa zgłosiła również kilka pomysłów dot. warunków i kryteriów, do których Zamawiający powinien się odnieść wśród nich znalazły się: doświadczenie z siecią trakcyjną typu ciężkiego, doświadczenie z drogi kolejowej, a nie budowy autostrad, biorąc pod uwagę adekwatność i proporcjonalność struktury punktacji do drugiego etapu z przedmiotem zamówienia, konieczność wykonania siłami własnymi istotnej części zamówienia. Ustalono, że kolejne spotkanie zostanie poświęcone na dopracowanie wstępnie omówionych kryteriów wyboru.

Wybrano również nowego Lidera Grupy, którym został Andrzej Wach (PORR) oraz V-ce Lidera Artura Sierszułę (PLK).


Dialog dotyczący WU „Buduj” w ramach Forum Inwestycyjnego

Spotkanie Grupy Roboczej Zapisy Umów 22 maja 2015 r. zostało zorganizowane w celu wyjaśnienia zapisów memorandum.

Omówiono odpowiedź UZP na postulat. Odpowiedź ta została uznana za jasną i klarowną. UZP przychylił się do przedstawionej propozycji i dopuszcza możliwość zmiany umowy polegającej na usuwaniu rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym poprzez dostosowanie projektu budowlanego do projektu wykonawczego pod warunkiem określenia także warunków takich zmian. Konieczne jest zatem doprecyzowanie stosowanych obecnie zapisów w umowie.

Zatwierdzono zawieszenie działalności grupy do czasu wyznaczenia przez PLK osób, które będą zapoznane z materiałem, z pełnymi uprawnieniami do rozmowy z Wykonawcami, umocowane jednocześnie do prezentowania podjętych decyzji na Zarządzie.

Konieczne jest przygotowanie ścieżki uzgodnień i przedstawienie jaką ścieżkę uzgodnień proponuje Zamawiający dla dokumentów przygotowywanych przez Grupę Roboczą Zapisy Umów.

Z uwagi na umożliwienie jasnego zapoznania się z wprowadzonymi zmianami dokument WU „Buduj” zostanie wysłany do GR Zapisy Umów w trybie śledzenia zmian. Dokument będzie pokazywał zmiany wprowadzone w wyniku przygotowanego przez Wykonawców Memorandum.

Lider Grupy Roboczej - Agnieszka Suchecka stwierdziła, że nie miała czasu na szczegółową analizę odpowiedzi na Memorandum, przygotowaną przez PKP PLK S.A. z uwagi na otrzymanie dokumentu w dniu 20 maja 2015 r. Jednocześnie podkreśliła, że zgodnie z agendą przedmiotem spotkania miało być omówienie zapisów Memorandum, przygotowanego przez Wykonawców.

Wskazywano, że jeżeli Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane zmiany konieczne jest wyjaśnienie przez Zamawiającego dlaczego stanowisko zostało podtrzymane.

Ustalono, że doprecyzowania wymaga zapis dotyczący kwoty warunkowej, pozwalający na aneksowanie umów oraz zapis dot. wstrzymywania kar, obecny zapis przedstawiciele Wykonawców uznali za niejasny i zapisany nieprawidłowo pomimo, że intencje Zamawiającego były dobre. Zapis powinien być jasny i prosty np.: Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy w czasie przewidzianym na ukończenie wówczas naliczona kara będzie nienależna a gwarancja bankowa podlega zwrotowi. Ustalono, że zapisy dot. Klauzuli 8.7 zostaną zaproponowane przez Wykonawców na piśmie.

Wykonawcy biorący udział w spotkaniach twierdzą, że nie chcą brać odpowiedzialności za stosowane w Umowach zapisy. Wg. Wykonawców większość zastosowanych zapisów zakończy umowy w sądzie i nie pozwoli na prowadzenie inwestycji. Przygotowane przez Zamawiającego zapisy analizowanej umowy w opinii Wykonawców są bardzo złe. Nie ma w zapisach możliwości wprowadzenia żadnych zmian, przewidziane zmiany nie mogą generować kosztu, a prawie każda zmiana generuje koszt. Brak jest również jakiegokolwiek podziału ryzyka. W wielu przypadkach okazuje się, że intencje są dobre, ale zapisy zostały źle przygotowane.

Wykonawcy poprosili dodatkowo o przygotowanie argumentacji nt.: sumy limitu naliczanych kar, wysokości kary za odstąpienie wraz z uzasadnieniem oraz uzasadnienie ujęcia kar za BHP poza limitem.

Komentarze do memorandum oraz zmiany wprowadzone do WU „Buduj” ostatecznie zamkną prace nad dokumentem bazowym. W tym celu zostanie zwołane spotkanie.

Data spotkania zostanie ustalona drogą mailową. Lider Grupy poprosiła o udział w tym spotkaniu osób, które wprowadzały zmiany od strony merytorycznej.

Ustalono, że propozycja treści Klauzuli 1.10 dot. oprogramowania i licencji nieuregulowana w umowie zostanie zaproponowana przez uczestników GR Zapisy Umów.

 

Warsztaty w ramach Grupy Roboczej Zapisy Umów

Podczas spotkania wykonawców, które miało miejsce w dniu 9 kwietnia 2015 r. ustalono, że Wykonawcy przygotują informację pisemną dotyczącą zapisów WU „Buduj”.

Nie będziemy odnosić się do dokumentu -WU „Projektuj i Buduj” gdyż ten element nie był omawiany, a co za tym idzie nie zostały określone postulaty i wspólne założenia stron. – stwierdziła A. Suchecka.

Na spotkaniu wykonawców – uczestników GR Zapisy Umów zostały omówione najistotniejsze elementy zawarte w umowie „Buduj”, obliczenia wynagrodzenia, kwota warunkowa i kary. Ustalono, że do umowy zostanie przygotowane memorandum przedstawiające, które postulaty zostały wprowadzone do umowy.

 

INFORMACJA O PLANOWANYCH DO WSZCZĘCIA W 2015 R. POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zaktualizował planowane postępowania przetargowe na 2015 r. Informacja została umieszczona na stronie https://zamowienia.plk-sa.pl/ w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego pod nazwą „Informacja o planowanych postępowaniach 2015 r. – aktualizacja rar”. Aktualizacja obejmuje postępowania planowane do wszczęcia w trybach konkurencyjnych w II – IV kwartale 2015 r. w podziale na roboty budowlane i usługi.


SPOTKANIE LIDERÓW GRUP ROBOCZYCH Z PREZYDIUM FORUM

Głównym tematem spotkania, które odbyło się 25 marca 2015 r. było omówienie i rozwiązanie problemów funkcjonowania Forum Inwestycyjnego.

1. Po zatwierdzonych zmianach Prezydium Forum tworzą:

 • Maciej Gładyga – Z-ca Dyrektora Departamentu Transportu Kolejowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Marita Szustak – Wiceprezes, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Marcin Mochocki - Pełnomocnik Zarządu - Dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2. Umowy „Buduj” i „Projektuj i Buduj” po przekazaniu Grupie Roboczej zajmującej się Zapisami Umów poddane zostały weryfikacji poprawności zapisów w odniesieniu do postulatów zgłoszonych przez Forum. Ustalono, że publikacja dokumentów na stronie Forum odbędzie się razem z przedstawieniem pierwotnych oczekiwań Forum, sposobu ich odzwierciedlenia we wzorach umów i ewentualnych rozbieżności.

3. List przekazany na ręce Prezydium Forum zostanie udostępniony wszystkim członkom Forum.

4. Uczestnicy spotkania podkreślają konieczność prowadzania spójnej polityki informacyjnej Forum, uwzględniającej stanowisko wszystkich stron.

5. Uczestnicy ustalili, że Forum może i powinno spełniać dalej swoją funkcję, konieczne jednak są do tego pewne zmiany w sposobie jego funkcjonowania. Wszystkie strony deklarują chęć podjęcia działań na rzecz budowania w ramach Forum platformy autentycznego dialogu, który zaowocuje wypracowaniem rozwiązań korzystnych zarówno dla strony zamawiającej jak i rynku wykonawców.

 

PRZEDSTAWICIELE BRANŻY KOLEJOWEJ ROZMAWIAJĄ O BAZOWYM PFU - CZEKAMY NA OPINIE

Obecni na spotkaniu dwóch Grup Roboczych Projektant i Techniczna w dniu 5 lutego 2015 r. przedstawili uwagi ogólne, które wg. uczestników konieczne są do wprowadzenia w dokumencie. Podkreślano, że PFU musi zawierać opisy ogólne, aby ewentualna zmiana mieściła się w pojęciach, jakie zostaną określone. Ustalono, że uwagi szczegółowe zostaną zaproponowane na piśmie oraz, że wykonawcy prześlą do 15 kwietnia b.r. swoje propozycje zmian do opublikowanego PFU.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. Prosimy także o ewentualne uwagi lub propozycje zmian, które Państwa zdaniem powinny zostać uwzględnione w wymienionym dokumencie. Liczymy na opinie również od firm, które nie brały udziału w pierwszym spotkaniu - adres e-mail do korespondencji: foruminwestycyjne@plk-sa.pl. Zebrane przez koordynatora Forum Inwestycyjnego propozycje zostaną przekazane do zespołu opracowującego dokumenty bazowe.

Po przeanalizowaniu propozycji przez zamawiającego zostanie zwołane kolejne spotkanie Forum Inwestycyjnego w tym temacie.


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
foruminwestycyjne@plk-sa.pl


WYTYCZNE BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA POTRZEB BUDOWY I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ TEMATEM SPOTKANIA FORUM INWESTYCYJNEGO

Uczestnicy spotkania zorganizowanego 28 stycznia 2015 r. w ramach Grupy Roboczej Projektant I Dostawca, zmierzyli się z tematem wprowadzenia „Wytycznych badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej”.

Spotkanie otworzył Prezes Tadeusz Augustowski oraz Doradca Zarządu PLK Dariusz Słotwiński. Następnie przedstawiony został pion kontroli Jakości utworzony w ramach Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod kierownictwem Dyrektora Stanisława Stadniczenko.

Jak poinformował zebranych Stanisław Stadniczenko zakończono obecnie rekrutację do zespołu Technologii i Laboratoriów w Regionach. W każdym Regionie powołani zostali Dyrektorzy Projektu odpowiedzialni za Jakość w składzie:

Tomasz Bobrowski – Region Zachodni
Daniel Tomaszewski – Region Centralny
Mariusz Trytko - Region Południowy
Piotr Roszykiewicz – Region Śląski

Jak zaznaczył Stanisław Stadniczenko Zespół składa się obecnie z 12 osób, a w najbliższym czasie dołączą do niego jeszcze 2 osoby. Przedstawiciele Zespołu będą pojawiali się na budowach i będą prowadzili kontrolę jakości nad realizacją inwestycji.

Uczestnicy zostali poinformowani o pilotażowych badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych wspólnie z partnerem GDDKIA, Dyrektor Stadniczenko nadmienił, że podpisanych zostało 14 nowych umów z Generalną Dyrekcją.

Ekspert ds. Geologii Katarzyna Gendek z Zespołu Technologii i Laboratorium przedstawiła podstawowe cele Wytycznych wśród, których wymieniła:

 • właściwe i racjonalne projektowanie, budowę i eksploatowanie obiektów liniowych, inżynieryjnych oraz towarzyszących infrastrukturze kolejowej z uwzględnieniem właściwego szacowania kosztów i ryzyka,
 • uniknięcie roszczeń i prac dodatkowych związanych z brakiem prawidłowego rozpoznania podłoża gruntowego – uniknięcie wstrzymania inwestycji,
 • rozpoznanie geologiczne adekwatne do etapu realizacji inwestycji,
 • uniknięcie nieplanowanych kosztów związanych z wykonaniem badań uzupełniających,

Podczas spotkania podkreślone zostało, że wytyczne określają zakres rozpoznania i badania podłoża gruntowego pod obiekty infrastruktury kolejowej, a kluczową rolą wytycznych na każdym etapie realizacji inwestycji jest:

- na etapie Studium Wykonalności

 • wybór najkorzystniejszego wariantu trasy – ominięcie obszarów niekorzystnych,
 • przyjęcie koncepcji rozwiązań technicznych pozwalających na wstępne oszacowanie kosztów realizacji inwestycji i oceny jej wpływu na środowisko,

- na etapie Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego

 • właściwe zaprojektowanie robót ziemnych,
 • właściwe zaplanowanie technologii budowy,
 • w przypadku modernizacji linii kolejowej, dostarczenie informacji o aktualnym stanie w zakresie podtorza i podłoża obiektów inżynieryjnych,
 • zaprojektowanie posadowienia infrastruktury kolejowej,
 • wybór najkorzystniejszej metody wzmocnienia podłoża gruntowego,

- podczas realizacji inwestycji

 • kontrola wykopów fundamentowych, zagęszczenia podsypek i zasypek, nośności gruntów podłoża i warstw nasypowych, uziarnienia i zagęszczenia kruszywa,
 • ocena przydatności gruntów przeznaczonych do wbudowania,

Na spotkaniu przedstawiono również Zespół autorów wytycznych, w skład którego weszli przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Instytutu Techniki Budowlanej pod przewodnictwem Edyty Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego.

Spotkanie podsumował Lider Grupy Roboczej Tadeusz Augustowski, powrócił w swoim wystąpieniu do wcześniejszych działań podejmowanych w latach 90-tych, na kolei, przez osiem oddziałów Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych, które miały swoje laboratoria geotechniczne i geologiczne. Przypomniał zebranym, że wcześniej prowadzone badania w ramach wyłonionej na początku lat dwutysięcznych spółki, z uwagi na minimalny poziom nakładów inwestycyjnych zostały zaniechane, a spółka podobnie jak laboratoria zostały zlikwidowane.

Podkreślił, że dziś nadszedł czas i pilna potrzeba aby te zagadnienia zostały reaktywowane. T. Augustowski podziękował zarówno Zespołowi ds. Technologii i Laboratorium jak i przedstawicielom instytucji za pracę włożoną w przygotowanie „Wytycznych badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej”.

Dodatkowo Lider poprosił zebranych o nadesłanie ewentualnych uwag do dokumentu na adres foruminwestycyjne@plk-sa.pl, do 9 lutego 2015 r. co pozwoli autorom jak również PLK na odniesienie się do uwag.

Na zakończenie Dyrektor Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej – Ewa Świniarska zaproponowała, aby w marcowym spotkaniu Grupy Roboczej poruszyć tematy geodezji. Jednocześnie poprosiła zebranych o nadesłanie, w ramach współpracy wskazówek: jakie działania w ramach geodezji są konieczne do omówienia, poprawienia lub zmian w oparciu o przykłady. Tematem spotkania będą „wąskie gardła” przy realizacji inwestycji z uwagi na założenia geodezyjne. Do 15 lutego 2015 r. czekamy na przykłady, propozycje tematów oraz koniecznych zmian w obowiązujących przepisach wewnętrznych PLK.


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
foruminwestycyjne@plk-sa.pl

 

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ ZAPISY UMÓW

W dniu 21 stycznia 2015 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej Zapisy Umów w ramach Forum Inwestycyjnego. Poruszane na spotkaniu zagadnienia, którym poświęcono szczególną uwagę, dotyczyły:

1. zagadnień związanych z roszczeniami w odniesieniu do wprowadzonej w PLK procedury roszczeń.

2. Grupa Robocza zobowiązała się do przygotowania przykładów, na bazie dotychczasowych umów, co było na elementem roszczeniowym, czy wykonawcy mieli do czynienia ze zmianą, czy zmiana była istotna, czy nieistotna, czy mieli do czynienia z wnioskiem zamiennym, robotami dodatkowymi, zamówieniami dodatkowymi, czy też z zamówieniami uzupełniającymi. Przykłady zostaną omówione na kolejnym spotkaniu.

3. kolejnym zaplanowanym do omówienia tematem była kwestia opracowanych przez grupę postulatów. Dyskutowano nad ewentualnym wprowadzeniem dalszych zmian w dokumentach bazowych. Grupa przedstawiła swoje rekomendacje, których część znajdzie swoje odzwierciedlenie w dokumentach bazowych.

4. grupa zaproponowała, żeby doprecyzować w umowie zapisy dot. wykorzystania kwoty warunkowej, aby uniknąć dodatkowo rozpatrywania wykorzystania kwoty warunkowej jako roszczenia. Ustalono, że grupa będzie jeszcze pracowała nad opisaniem kwoty warunkowej w celu określenia, kiedy wykonawca ma do czynienia z kwotą warunkową, a kiedy z roszczeniem.

5. Biorąc pod uwagę, że konieczne jest uzyskanie opinii UZP na piśmie odnośnie postulatu dot. „Określenia w Umowie sposobu procedowania i wyceny robót i prac w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym” Ustalono, że Prezydium Forum wystąpi z prośbą do Prezesa UZP o opinię. W rozdzielniku znajdzie się UZP, MiR, CUPT i PLK. Temat będzie kontynuowany po uzyskaniu powyższej opinii.

6. Przedstawione zostały planowane w 2015 r. postępowania przetargowe. Ogłoszenie aktualnych planów postępowań przetargowych było postulatem Forum Inwestycyjnego – informacja o planowanych postępowaniach przetargowych zastała również umieszczona na stronie internetowej.

7. Na  zakończenie  spotkania  przyjęto  zasady  dalszego  działania  i  aktywności Grupy Roboczej ustalono, że na kolejnych spotkaniach konieczne do omówienia są:

 • zapisy w dokumentach bazowychodnośnie zapłaty za urządzenia i materiały, które zostały przez Wykonawcę zakupione, dostarczone i wbudowane, co wiąże się z postulatem grupy.
 • po zamknięciu tematów związanych z postulatami, kwestią roszczeń, przeanalizowaniu opinii Prezesa UZP dalsze prace będą dotyczyły analizy dokumentu bazowego – umowy ryczałtowej

Dyskusja zakończyła się ustaleniem terminu kolejnego spotkania Grupy Roboczej na marzec 2015 r.


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
foruminwestycyjne@plk-sa.pl