O Forum

Główne cele Forum:

 • wspólne wypracowanie stanowiska na bazie wiedzy tych wszystkich, którzy działają na rzecz kolejowej branży budowlanej i chcą dyskutować o sprawach ważnych: wskazując na problemy, proponując rozwiązania, współdziałając na rzecz normalizacji i poprawy współpracy;
 • trwałe usprawnianie procesu inwestycyjnego poprzez prowadzenie stałego dialogu i wymianę informacji ze środowiskiem firm świadczących usługi w zakresie wykonawstwa infrastrukturalnego;
 • utworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy instytucją zarządzającą, pośredniczącą, wdrażającą oraz przedsiębiorcami i beneficjentem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwoli to zapewnić efektywną współpracę w wymianie doświadczeń oraz dokonywanie zmian w zakresie przyspieszenia realizacji inwestycji kolejowych.

Cele szczegółowe:

 • poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego;
 • działanie na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej;
 • usprawnianie procesu przygotowywania i realizacji inwestycji kolejowych (opracowywanie i wdrażanie działań interwencyjnych);
 • identyfikacja kluczowych problemów negatywnie wpływających na inwestycje kolejowe i poszukiwanie wspólnych rozwiązań;
 • wspólne kształtowanie „dobrych praktyk” rynku inwestycji kolejowych;
 • tworzenie wzajemnie korzystnych warunków do współpracy poprzez wymianę doświadczeń;
 • proponowanie zmian w prawodawstwie polskim organom Państwa wraz z przedstawieniem opinii, stanowisk, wspólnie opracowanych pozytywnych rozwiązań; 
 • aktywna współpraca ekspertów branży kolejowej i wszystkich sił politycznych umożliwiająca rozwój transportu kolejowego;
 • przekazywanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aktualnych informacji dotyczących:
  - programów inwestycyjnych oraz zasad ich realizacji,
  - przewidywanych nakładów na działalność inwestycyjną i utrzymaniową, 
  - aktualnych i przewidywanych zmian przepisów prawa, mających lub mogących mieć wpływ na prowadzenie inwestycji.

Na inauguracyjnym Forum Ogólnym zgłoszono do prac w Grupie Roboczej ekspertów oraz ustalono skład Prezydium Forum.