Aktualności 2014

WDRAŻANIE INTEROPERACYJNOŚCI TEMATEM PRZEWODNIM W GRUPIE ROBOCZEJ INSTYTUCJONALNEJ FORUM INWESTYCYJNEGO

Pomimo sezonu wakacyjnego 23 lipca 2014 r. uczestnicy Forum Inwestycyjnego spotkali się, by omówić temat wdrażania interoperacyjności na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spotkanie w ramach Grupy Instytucjonalnej odbyło się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Transportu Kolejowego, CUPT, Jednostek Notyfikowanych, Wykonawców oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dyskusja została poprzedzona prezentacjami:

 • Rafał Iwański – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Transportu Kolejowego
  - Zmiany w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 poz. 720)
 • Piotr Combik - Urząd Transportu Kolejowego
  - Wybrane aspekty związane z dopuszczeniem do eksploatacji zmodernizowanych linii kolejowych
 • Janusz Szkopiński - PKP Polskie linie Kolejowe S.A. Biuro Strategii
  - Strategia wdrażania interoperacyjności na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Rafał Frączek - PKP Polskie linie Kolejowe S.A. Biuro Dróg Kolejowych
  - Nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych kolei - wybrane zagadnienia

Dodatkowo na spotkaniu poruszony został temat planowanych (przez PLK) w najbliższym czasie postępowań przetargowych. Ogłoszenie aktualnych planów postępowań przetargowych było postulatem Forum Inwestycyjnego. Temat przedstawiła:

 • Aneta Jędrzejczyk - PKP Polskie linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
foruminwestycyjne@plk-sa.pl  


FORUM INWESTYCYJNE DIALOG W DRODZE DO KOMPROMISU

- Ideały rzadko się osiąga, ale należy do nich dążyć. Krok po kroku chcemy być coraz lepsi i usprawniać procesy inwestycyjne. Naturalne jest, że pewne napięcia się pojawiają, bo trudno wszystkich zadowolić. Najważniejsze jednak, byśmy ze sobą rozmawiali i dążyli do kompromisu, czemu służą takie spotkania, jak to forum - powiedział Zbigniew Klepacki Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podczas III Forum Inwestycyjnego, które jest platformą komunikacyjną pomiędzy administracją, inwestorem – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i przedsiębiorcami, mającą na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Zbigniew Klepacki podkreślił w swojej wypowiedzi, że kierownictwo resortu Infrastruktury i Rozwoju oczekuje, by „Polska maksymalnie wykorzystała środki unijne, byśmy jako kraj wykorzystali w pełni tę szansę i by nastąpił skok cywilizacyjny, m.in. na kolei”. - Po to, aby zgrabnie to przeprowadzić, potrzebne są, oprócz pieniędzy, sprawne firmy, a także właściwe instrumentarium, w tym akty prawne, które pozwalają na płynne prowadzenie procesów inwestycyjnych – powiedział podsekretarz stanu.

PLK sprząta u siebie i wymaga od wykonawców

- Nie jest łatwo w Polsce coś wybudować, nie tylko na kolei. Mamy więc ambicje dokonywać pewnych zmian ustawodawczych, część z nich już się dzieje, część jest cały czas konsultowana z branżą, i krok po kroku mamy nadzieję doprowadzić do sytuacji, w której proces inwestycyjny nie będzie aż tak uciążliwy i będzie jeszcze łatwiej absorbować środki unijne – stwierdził Klepacki.

Oprócz dobrego prawodawstwa niezbędny jest również dialog pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami, tym bardziej, że w pierwszym naborze projektów CEF, jesienią 2014 r., Polska zamierza zgłosić 5 projektów, na które w latach 2014–2020 wydać trzeba ogółem 8 mld zł.

Dlatego też Wojciech Folejewski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. stwierdził: - Nie jesteśmy mistrzami świata. Znamy swoje grzechy i słabości i staramy się je eliminować. Usprawniliśmy wiele procesów, przeprowadziliśmy szereg działań, które zmierzają do usprawnienia współpracy z wykonawcami. Podnosimy poprzeczkę dla siebie. Eliminujemy słabe ogniwa – w myśl zasady – posprzątaj na swoim podwórku, a potem wymagaj od innych.

Michał Olszewski, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zadeklarował, że PLK zależy na zacieśnianiu współpracy z wykonawcami na poziomach zarządczych. - Chcemy, by wykonawcy przyszli do PLK, byśmy cyklicznie się spotykali i rozmawiali o wyzwaniach, ryzykach, rozwiązaniach. Zapewnimy dostęp do zarządu, do osób decyzyjnych, do szefów projektów. Wtedy to będą efektywne spotkania. To będzie fajne zarządzanie projektowe na poziomie portfelowym – powiedział.

Michał Federowski, Dyrektor Biura Monitoringu i Wsparcia Eksperckiego mówił również o zmianach w monitoringu i organizacji wsparcia prawnego zadań inwestycyjnych w PLK. W 2012 r. odbyły się 23 wizyty „sprawdzające” w ramach 12 projektów. W planach na 2014 r. jest 170 wizyt na 53 projektach w tym 33 kluczowych oraz wizyty ad-hoc.

Ponad połowa postulatów z grup roboczych wdrożona

Podczas III Forum Inwestycyjnego, które odbyło się 16 kwietnia, Aleksander Wołowiec, Członek Zarządu Dyrektor ds. przygotowania realizacji nowej perspektywy finansowej PKP PLK S.A. podsumował dotychczasowe prace FI. W 2013 r. odbyły się dwa plenarne fora inwestycyjne i 40 spotkań Grup Roboczych, których efektem prac było 65 postulatów. Poza Grupą Instytucjonalną działają m.in. grupy zajmujące się projektami, kryteriami wyboru, zapisami umów, działalnością inżyniera projektu. Jak poinformował Wołowiec, ogólny obraz daje 52,7 % wdrożonych postulatów po wprowadzeniu dokumentów bazowych przy założeniu, że nie uwzględniamy postulatów wymagających zmian legislacyjnych.

W trakcie Forum poruszono temat dokumentów bazowych, do których odniosła się w imieniu wykonawców Agnieszka Suchecka. Z kolei podczas debaty zorganizowanej w ramach III FI, dyskutowano m.in. o tym, czy Forum Inwestycyjne stało się odpowiednim sposobem do wypracowania dobrych praktyk przez zainteresowane strony.

W ramach sesji plenarnej forum poświęcono również uwagę m.in. planom inwestycyjnym PLK, planowanym przetargom i dialogowi technicznemu, a także rozwojowi nowoczesnych technologii w PLK.

PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi są wykonawcy kontraktów inwestycyjnych. Wzajemne kontakty miały przez długi czas charakter oficjalny i formalny, głównie na etapie postępowania przetargowego lub roboczy na poziomie dyrektorów projektów i kierowników kontraktów. Brakowało natomiast platformy komunikacji na poziomie strategicznym. W celu budowy takiej platformy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołały Forum Inwestycyjne. Inauguracyjne spotkanie Forum Inwestycyjnego, odbyło się 12 grudnia 2012 r. i zostało optymistycznie przyjęte przez uczestników. Jest to krok do wypracowania dobrych praktyk na kolejną perspektywę na lata 2014-2020.


 Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl 
tel. 694 480 239


Dyskusja Grupy Instytucjonalnej na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym i innych ustaw

Kolejne spotkanie w ramach Forum Inwestycyjnego odbyło się 27 marca 2014 r. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przekazali uczestnikom projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym i innych ustaw. 

Spotkanie otworzył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Zbigniew Klepacki. Podkreślił, że projekt zmian powstał na bazie dotychczasowych doświadczeń MIiR i PLK. - Konieczne jest abyśmy nie starali się wprowadzać rewolucyjnych zmian, ponieważ może to spowodować, że utkniemy w pracach na wiele miesięcy. Obecne zmiany dotyczą w szczególności rozdziału 2b i dotykają kwestii lokalizacji, ochrony środowiska i pozwoleń na budowę – zaznaczył Minister Zbigniew Klepacki.

Uczestnicy spotkania reprezentujący MIiR wyjaśnili, że proponowane zmiany w przepisach wynikają z problemów na jakie napotykają zarówno wykonawcy jak i zamawiający.

W dyskusji głos zabrali:

 • Marita Szustak - Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego
 • Tadeusz Augustowski  - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. Lublin 
 • Ewa Makosz -  Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Ewa Świniarska - Dyrektor Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • Kamil Wilde - Z-ca Dyrektora Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

 

Ewa Krupska
Koordynator ds. Forum Inwestycyjnego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
foruminwestycyjne@plk-sa.pl


Minister Zbigniew Klepacki na spotkaniu Grupy Instytucjonalnej

W kolejnych obradach Grupy Instytucjonalnej Forum Inwestycyjnego 17 marca br. uczestniczył Zbigniew Klepacki, podsekretarz stanu ds. kolei w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urzędu Transportu Kolejowego, wykonawców, oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Spotkanie prowadził Aleksander Wołowiec – członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedstawił agendę spotkania, jak również z uwagi na obecność podsekretarza stanu ds. kolei przybliżył w swojej prezentacji zagadnienia związane z funkcjonowaniem Forum Inwestycyjnego. 

- Utworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy instytucją zarządzającą, pośredniczącą, wdrażającą oraz przedsiębiorcami i beneficjentem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. czyli powołanie Forum Inwestycyjnego ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska wszystkich podmiotów, działających na rzecz kolejowej branży budowlanej a co za tym idzie trwałe usprawnianie procesu inwestycyjnego poprzez prowadzenie stałego dialogu i wymianę informacji ze środowiskiem firm świadczących usługi w zakresie wykonawstwa infrastrukturalnego. Od czasu inauguracji Forum w grudniu 2012 r. odbyły się dwa spotkania plenarne z udziałem ok. 100 uczestników oraz 40 spotkań grup roboczych, których efektem prac było 65 postulatów. Część postulatów została uwzględniona przy tworzeniu dokumentów bazowych, część wymaga od PLK opracowania rozwiązań systemowych są też takie, które wymagają zmian legislacyjnych. – stwierdził Aleksander Wołowiec.

Po wprowadzeniu głos zabrał Zbigniew Klepacki – podkreślił, że po przyjęciu stanowiska podsekretarz stanu ds. kolei postanowił więcej rozmawiać ze środowiskiem wykonawców stąd obecność na spotkaniu Forum.

- Cel, jaki chcemy osiągnąć, to wybudowanie nowoczesnej infrastruktury, po to by móc zaoferować pasażerowi tani, dobry, punktualny transport z miejsca na miejsce. Aby ten cel osiągnąć potrzebna jest zgodna współpraca administracji, wykonawców oraz PLK-i, która jest zarządcą infrastruktury kolejowej. Takie Forum, jak to, jest miejscem, gdzie te trzy podmioty powinny się spotykać i wymieniać swoje poglądy, a przede wszystkim powinny się wsłuchiwać w swoje racje, by wypracować sensowne rozwiązania konieczne do osiągnięcia podstawowego założonego celu. - Mam nadzieję, że zaplanowane inwestycje na kolei będą szły dużo sprawniej, niż były realizowane dotychczas, dlatego będę uczestniczył w wielu spotkaniach z udziałem wykonawców– zadeklarował – Minister Zbigniew Klepacki.

Na posiedzeniu 17 marca omawiano także zagadnienia: „Poligony badawcze, a system certyfikacji elementów i technologii podsystemu” oraz „Zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność”. 

Ewa Krupska
Koordynator ds. Forum Inwestycyjnego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
foruminwestycyjne@plk-sa.pl


Forum Inwestycyjne formą dialogu z partnerami procesu inwestycyjnego

W dniu 14 lutego 2014 r., w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., odbyło się kolejne spotkanie Forum Inwestycyjnego. Tym razem było to spotkanie Grupy Instytucjonalnej z udziałem liderów grup roboczych, Prezydium Forum lnwestycyjnego, przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Zamówień Publicznych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz prezentację głównych założeń oraz postulatów, które znajdą się w dokumentach bazowych PLK. Procedura  zatwierdzania tych dokumentów znajduje się obecnie na końcowym etapie.

Na spotkaniu omówione zostały m.in. te postulaty, które dotyczą nowych kryteriów oceny, zaliczek kontraktowych i materiałowych oraz częstszych płatności. Do dokumentów bazowych wprowadzone zostały również kamienie milowe oraz kary za brak harmonogramu lub jego aktualizacji. Podjęta została także decyzja o przetestowaniu dokumentów bazowych w praktyce. 

Już w pierwszych miesiącach stosowania dokumentów bazowych będziemy w stanie zobaczyć, czy nie popełniliśmy błędów lub co będzie  należało poprawić. Będzie to czas na wprowadzenie ewentualnych zmian. – stwierdził Aleksander Wołowiec, Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Największe zainteresowanie uczestników budziły tematy dotyczące wprowadzenia kamieni milowych, przyjęcia rozwiązań systemowych umożliwiających producentom certyfikowanie elementów infrastruktury kolejowej oraz sprawy związane z zapewnieniem interoperacyjności systemu kolei. Z uwagi na obszerny zakres rzeczowy każdego z tych tematów, podjęto decyzję o zorganizowaniu odrębnych spotkań poświęconych każdemu z nich.

Zdaniem Marity Szustak, Wiceprezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego reprezentującej stronę wykonawców postulaty wychodzące naprzeciw słusznym oczekiwaniom wykonawców takie jak częstsze płatności, pozacenowe kryteria wyboru czy wprowadzenie zaliczek materiałowych należy przywitać z optymizmem. Wprowadzenie rozwiązań w dalszym ciągu dyscyplinujących wyłącznie wykonawców takich jak kamienie milowe i wysokie kary kontraktowe za ich przekroczenie uznała za rozwiązanie skutkujące przeniesieniem całkowitej odpowiedzialności za wykonanie kontraktu tylko na wykonawców. – To zaprzeczenie idei Forum – podsumowała.

Widzimy konieczność kontynuacji Forum Inwestycyjnego, a ze względu na wagę problemów konieczny jest udział w dialogu przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – podkreślił Tomasz Warsza, Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Zakończył się właśnie pierwszy etap przygotowywania dokumentów bazowych, które będą zawierały część postulatów wypracowanych wspólnie z partnerami procesu inwestycyjnego. Po przyjęciu dokumentów, zgodnie z zatwierdzoną przez Zarząd PLK instrukcją, zostaną one upublicznione. Prawdopodobnie stanie się to jeszcze w tym miesiącu. – dodał  prezes Aleksander Wołowiec. 

Kolejne spotkanie w podobnym składzie odbędzie się w połowie marca. Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl 
tel. 662114900