Powrót

Kolejny rok stabilnych stawek PLK

- Projekt nowego cennika dostępu do infrastruktury kolejowej potwierdza ważną, ubiegłoroczną deklarację PLK, o utrzymaniu średniej stawki sieciowej na stałym poziomie. Konsekwentna realizacja założeń powinna pozytywnie wpływać na rozwój przewoźników, ich kondycję finansową oraz konkurencyjność branży. – mówi Andrzej Pawłowski, wiceprezes Zarządu  PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Projekt cennika na rozkład jazdy pociągów 2014/2015 powstał przy uwzględnieniu tych samych założeń i regulacji, jak w roku ubiegłym. Nie zmieniły się zasady kategoryzacji linii oraz przedziały mas brutto pociągów.

W nowym cenniku PLK proponuje nowe, pozytywne rozwiązania dla przewoźników. Stawki za korzystanie z ponad połowy stacji i przystanków, które nie dysponują urządzeniami do wygłaszania zapowiedzi głosowych, będą niższe o blisko 20 %. W sumie tańsze będzie korzystanie z 88 % stacji i przystanków w Polsce. Wzrost opłat dotyczy tylko 20 największych stacji oraz w niewielkim stopniu stacji i przystanków o znaczeniu regionalnym i aglomeracyjnym, wyposażonych w systemy informowania podróżnych.

Udział opłat za korzystanie z peronów oraz informację pasażerską w całkowitym koszcie dostępu do infrastruktury, będzie dla przewoźników niższy, niż w obecnie obowiązującym cenniku. Jedną z propozycji, mającą znaczenie szczególnie dla przewoźników towarowych, jest obniżenie o jedną piątą opłaty za przydzielanie tras poza rocznym rozkładem jazdy.

Projekt cennika umożliwi zarządcy infrastruktury realizację postawionych przed nim zadań, wśród których jest sprawne zarządzanie infrastrukturą kolejową i utrzymanie jej we właściwym stanie.

Projekt cennika został przygotowany zgodnie z obowiązującymi zarządcę infrastruktury regulacjami oraz przy uwzględnieniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 maja 2013 r. Ustawa o transporcie kolejowym mówi, że w terminie 30 dni od otrzymania projektu, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia stawek, które wchodzą w życie wraz z nowym rozkładem jazdy.

Projekt nowych stawek oraz zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PLK, obowiązujących od 14 grudnia 2014 r. zostały opublikowane na stronie internetowej spółki.


Pliki z projektem Cennika 2014-2015 do pobrania poniżej. 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662114900