Powrót

Wybór najkorzystniejszej oferty na sygnalizację części linii E 30

W wyniku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 1 złożona przez konsorcjum w składzie :

 • Thales Rail Signalling Solutions Sp. z o.o. - Poznań
 • Thales Rail Signalling Solutions GmbH - Stuttgart, Niemcy
na kwotę 78 617 000,00 PLN netto.

Celem modernizacji tej linii jest dostosowanie korytarza E 30 do warunków technicznych wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych. Linie nr 133 oraz nr 134 przeznaczone są dla ruchu pasażerskiego o długości pociągów 400 m z prędkością 160 km/h oraz prowadzenia pociągów towarowych o długości 750 m (120 osi) i ciężarze 3200 t z prędkością 120 km/h. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1. Dokumentacji projektowej, w tym:
 • dokumentacji przedprojektowej – inwentaryzacja obiektów w zakresie niezbędnym do opracowania projektów,
 • projektów budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
 • uzyskanie pozwoleń na budowę oraz ewentualnie innych decyzji administracyjnych związanych z projektami budowlanymi niezbędnymi do realizacji robót;
 • opracowanie projektów wykonawczych,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczych technicznych i geodezyjnych.
2. Realizacji robót polegających na przebudowie infrastruktury kolejowej w zakresie:a)urządzeń automatyki kolejowej:
 • roboty montażowe wewnętrzne, przebudowa istniejących i zabudowa docelowych
 • urządzeń zależnościowych srk;
 • usunięcie kolizji istniejących urządzeń srk;
 • roboty demontażowe istniejących wewnętrznych urządzeń srk,
 • zabudowa urządzeń samoczynnej blokady liniowej,
 • zabudowa samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (ssp) wraz z urządzeniami TVU.
b) sieci i urządzeń teletechnicznych:
 • instalacja central dyspozycyjnych oraz modułów wyniesionych do central,
 • instalacja urządzeń teletransmisyjnych (SDH i HDSL),
 • instalacja siłowni telekomunikacyjnych,
 • instalacja tablic informacyjnych dla podróżnych,
 • instalacja automatycznego zapowiadania, budowa centrów monitoringu, instalacja urządzeń radiołączności.
   

www.pois.gov.pl

   

Projekt będzie dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

   

Informacje dla mediów
Jacek Karniewski
PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Katowicach