Powrót

Umowa na nadzór i modernizację linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew- Łódź Fabryczna

Usługa obejmuje nadzór, administrowanie i koordynację realizacji umów, jakie są podpisane z wykonawcami robót, wyłonionymi w ramach odrębnych przetargów i polega na: pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami, koordynacji realizacji umów zawartych na wykonanie prac modernizacyjnych odcinka linii kolejowej oraz współpracy z dyrektorami projektu i kierownikami kontraktów zajmującymi się m.in. koordynacją działań podmiotów zaangażowanych w zarządzanie i realizację projektu. Inżynier będzie zobowiązany także do współdziałania z Komitetem Sterującym na zasadach określonych w umowie współpracy zawartej 28 marca 2011 r. pomiędzy PKP PLK S.A., PKP S.A. i Miastem Łódź oraz zapewnienia obsługi prawnej, celem skutecznej realizacji zawartych umów na roboty. Do zadań wykonawcy należeć będzie również zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa umów na roboty w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej.

Głównym zadaniem jest nadzór w imieniu zamawiającego tj. Miasta Łodzi, Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nad realizacją inwestycji modernizacyjnej związanej z projektami:
-Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot B – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych – POIiŚ 7.1-24.2;
-Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna – POIiŚ 7.3-30;
-Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna;
-Wzmocnienie konstrukcji części podziemnej dworca Łódź Fabryczna w ramach prowadzonego przez PKP PLK S.A. jako udział w realizacji inwestycji w ramach Projektu POIiŚ 7.1-24.2: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot B2, odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna – budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową”, umożliwiające realizację inwestycji polegającej na zabudowie przestrzeni nad dworcem.

Inżynier będzie świadczył pełen zakres usług związanych z nadzorem nad realizacją umów zawartych w wyniku dwóch przetargów:
•    Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stacji Łódź Widzew i części szlaku Łódź Fabryczna – Łódź Widzew wraz z urządzeniami srk i telekomunikacji dla całego odcinka Łódź Fabryczna – Łódź Widzew oraz modernizacji linii objazdowej Łódź Widzew – Łódź Chojny – Łódź Kaliska.
•    Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna – budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową.


Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. +48 22 47 33 640
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl,


Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego                                                                                       Infrastruktura i Środowisko