Powrót

Trzy umowy podpisane na modernizację linii kolejowej między Krakowem i Rzeszowem na łączną wartość prawie 2 mld zł

Jest to już trzecia umowa, podpisana na przełomie października i listopada, obejmująca jeden z sześciu odcinków linii kolejowej między Krakowem i Rzeszowem.
Poprzednie umowy dotyczyły odcinków: Bochnia – Biadoliny i Podłęże – Bochnia.
Łączna wartość podpisanych dotychczas umów na modernizację linii kolejowej między Krakowem i Rzeszowem wynosi 1,842 mld zł.

Zakres robót budowlanych na odcinku Biadoliny - Tarnów obejmie między innymi:

 • modernizację układu torowego na długości 18,9 km linii,
 • przebudowę układów torowych na stacjach: Bogumiłowice, Tarnów-Mościce, Tarnów,
 • przebudowę 35 obiektów inżynieryjnych, w tym: 9 wiaduktów kolejowych i 1 drogowego, 9 mostów oraz 16 przepustów,
 • budowę 3 przejść podziemnych dla pieszych,
 • likwidację 9 przejazdów kolejowych w poziomie szyn,
 • podwyższenie kategorii na 1 przejeździe kolejowym,
 • modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji,
 • całkowitą wymianę sieci trakcyjnej w torach stacyjnych i szlakowych,
 • budowę 9,65 km ekranów akustycznych.

 

Wartość umowy wynosi 623 260 873,53 PLN brutto, a wykonawcą prac będzie konsorcjum firm::

 • OHL ŽS a.s., Brno
 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
 • Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., Linz
 • ZUE S.A., Kraków

 

Termin realizacji robót budowlanych planowany jest w okresie listopad 2011 r. - grudzień 2014 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A rozpoczną modernizację infrastruktury bezpośrednio związanej z prowadzeniem ruchu pociągów i obsługą pasażerów. Na nowych peronach, przystosowanych do obsługi osób o ograniczonych możliwościach ruchowych zainstalowane zostaną windy, nowoczesne systemy informacji audiowizualnej oraz dla podkreślenia długiej historii kolei w Tarnowie, oryginalne wiaty peronowe na peronie drugim. Przejście podziemne dla pieszych zostanie przebudowane i wydłużone dla umożliwienia przejścia pod całym układem torowym, z wyjściem na ulicę Do Huty.
Przebudowane zostaną stare lub wybudowane nowe obiekty inżynieryjne w ciągu ulic: Podgórskiej, Zbylitowskiej, Czerwonych Klonów, Warsztatowej, Krakowskiej, Wita Stwosza, Tuchowskiej, Dąbrowskiego, Gumniskiej, Lwowskiej i Wiadukt

Dzięki kolejowym inwestycjom „kurczy się” Małopolska, bo będzie nam do siebie coraz bliżej – powiedział obecny na spotkaniu Roman Ciepiela – wicemarszałek województwa małopolskiego.

Cieszę się, że poprawia się jakość podróży koleją. Obok zakończonej modernizacji dworca w Tarnowie to kolejna dobra wiadomość, dla mieszkańców miasta i okolic – dodał Ryszard Ścigała prezydent Tarnowa.

Inwestycja ta ma priorytetowe znaczenie. Jej realizacja wpłynie nie tylko na komfort podróżowania – mówi Dyrektor Projektu Józefa Majerczak z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- ale również na komfort życia mieszkańców miejscowości położonych na tej trasie. Poprawi się komunikacja pomiędzy północną, a południową częścią miasta Tarnowa. Dzięki budowie wiaduktów, w granicach miasta Tarnowa znikną całkowicie przejazdy kolejowe w poziomie szyn w ciągu linii kolejowej Kraków – Medyka, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Międzynarodowy korytarz transportowy E30 łączący Europę Zachodnią ze Wschodnią przebiega na terenie Polski od granicy państwa z Niemcami przez Zgorzelec, Węgliniec, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl na Ukrainę – do Lwowa i Kijowa.

Celem całego projektu jest pobudzanie rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym i krajowym, poprawa jakości oferty przewozowej, w tym poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności wykorzystania linii kolejowych, poprawa jakości połączeń między krajami Unii Europejskiej oraz z Ukrainą i Rosją, a także zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.

 

Projekt pod nazwą: „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” – POIiŚ 7.1-30:

 • wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), tj.: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”,
 • ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007- 2015 (SRK), tj.: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, przyjętej przez Radę Ministrów 20 listopada 2006 r.. Realizacja tego priorytetu polega na podniesieniu parametrów eksploatacyjnych linii E30, w tym zwiększeniu możliwych prędkości przewozów, likwidacji wąskich gardeł na tej linii oraz przenoszeniu ruchu z dróg na kolej,
 • jest zgodny z trzecim celem horyzontalnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 (NSRO), tj.: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mająca podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”. (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. i zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej w maju 2007 r.).

 

 

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013.

 

 

 

Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl

 

 

www.pois.gov.pl