Powrót

Struktura organizacyjna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.-oświadczenie Zarządu Spółki

Komu potrzebne są zmiany? Wokół kwestii zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe SA trwa w ostatnich tygodniach ożywiona dyskusja na łamach wielu gazet, w audycjach telewizyjnych i radiowych, w Internecie, a także na licznych forach z udziałem pracowników PLK, a także osób nie związanych z koleją.
Wypada ustalić fakty, by dyskusję tę uporządkować i skierować na właściwe tory.
Polskie Linie Kolejowe w imieniu właścicieli – Skarbu Państwa i państwowych PKP SA – zarządzają liniami kolejowymi i udostępniają je przewoźnikom pasażerskim i towarowym. Takie uregulowanie organizacji kolei zgodne jest z normami obowiązującymi w Europie.
Projekty nowych regulaminów organizacyjnych PLK zostały skierowane do konsultacji z pracownikami i partnerem społecznym – związkami zawodowymi. O przyszłym kształcie organizacyjnym mają decydować argumenty merytoryczne, a w dyskusji uczestniczyć osoby najlepiej je znające i jedyne do tej debaty uprawnione: Zarząd PLK, związki zawodowe i pracownicy. Do dialogu włączyli się również liczni samorządowcy, a nawet parlamentarzyści. Z całym szacunkiem dla tych osób podkreślić należy, że nie są w tym przypadku stroną debaty społecznej. Oczekujemy więc, że pozostawią one - zgodnie z literą prawa - kwestię wewnętrznej organizacji spółki w rękach Zarządu i jego partnerów społecznych. Zarząd w swoich działaniach kieruje się interesem spółki, a więc również jej pracowników, dążąc do podwyższenia sprawności i efektywności działania PLK.
Nowa struktura organizacyjna PKP Polskie Linie Kolejowe SA ściślej niż dotąd zostanie powiązana z podziałem administracyjnym kraju, co znacznie usprawni współpracę z władzą samorządową. To ważki argument, jak i ten, że w tej samej strukturze będą działać terenowe jednostki Straży Ochrony Kolei, mogąc skuteczniej współpracować z komendami wojewódzkimi Policji na rzecz bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na obszarze kolejowym.
Najważniejszym argumentem przemawiającym za reorganizacją zarządzania liniami kolejowymi jest konieczność sprostania stale rosnącym zadaniom inwestycyjnym. W 2008 i 2009 r. mieliśmy do wykorzystania kwoty ponad 3,5 miliarda złotych (w tym znaczne środki z Unii Europejskiej), w 2012 r. wielkość nakładów na inwestycje może być ponad dwukrotnie wyższa. Te pieniądze muszą być dobrze wykorzystane. Dotychczasowa struktura PLK wyczerpała swoje możliwości w zakresie absorpcji środków na inwestycje. Zadanie to zostanie powierzone nowo tworzonej jednostce - Centrum Realizacji Inwestycji. Będzie ona działała w całej Polsce, wszędzie tam, gdzie prowadzone będą prace inwestycyjne. W Centrum znajdzie zatrudnienie wielu pracowników dotąd zatrudnionych w oddziałach regionalnych PLK i w zakładach linii kolejowych, również ulegających - w dotychczasowej ich postaci - przekształceniom. Inni otrzymają propozycje pracy w zamiejscowych filiach zakładów linii kolejowych. Kwalifikacje zawodowe licznych pracowników zostaną lepiej wykorzystane, dla wielu stworzone zostaną nowe perspektywy kariery zawodowej.
Nie ulegają żadnym zmianom podstawowe jednostki organizacyjne, sekcje eksploatacji, wykonujące najważniejsze zadania związane z bieżącym utrzymaniem (remontami, konserwacją i diagnostyką stanu technicznego) linii kolejowych. Zmieni się jedynie organizacyjne podporządkowanie niektórych sekcji. Dla jakości zadań powierzonych sekcjom nie będzie to miało żadnego znaczenia.
Zmiany organizacyjne w Polskich Liniach Kolejowych ukierunkowane są na wdrożenie docelowej struktury obejmującej m.in. 17 zakładów linii kolejowych. Zarząd PLK wystąpi do partnerów społecznych z propozycją porozumienia co do trybu wprowadzania zmian. Będą one rozłożone na kilka lat, ukierunkowane na docelowe obszary działania zarządcy sieci kolejowej w Polsce i ujednolicenie nowej struktury, wraz z likwidowaniem pozostałości po dawnej organizacji kolei opartej na dyrekcjach okręgowych, dziś już nieprzydatnej.
Postępująca informatyzacja pracy administracji pozwala na sukcesywne uzyskiwanie znacznych oszczędności w tej części kosztów działalności spółki. Część pieniędzy w ten sposób wygospodarowanych będzie mogła być skierowana na poprawę warunków pracy i modernizację wyposażenia.
Zaniechanie zmiany sposobu zarządzania Polskimi Liniami Kolejowymi prowadziłyby do niewykorzystania historycznej szansy, jaką jest możliwość spożytkowania wielkich środków finansowych na modernizację kolei, jakie możemy otrzymać dzięki unijno-rządowym programom inwestycyjnym. Oznaczałoby praktyczną rezygnację z szans na polepszenie stanu technicznego linii kolejowych, szerokiego wkraczania nowych technologii w transporcie kolejowym, a więc kolei szybszej i bezpieczniejszej. Stałoby się to ze szkodą dla pasażerów i nadawców przesyłek, dla gospodarki całego kraju i dla kolei jako środka transportu, a w ostatecznym rezultacie również dla kolejarzy. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe SA
7 października 2009 r.