Powrót

Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Helskiego korytarza kolejowego"

Dariusz Kaczyński Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. Oddział w Gdańsku oraz Jerzy Mietliński z-ca dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji ds. projektów krajowych, w imieniu województwa: Wiesław Byczkowski – wicemarszałek wojewó

Zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosi 220 762 706,22 PLN (brutto), w tym: wydatki kwalifikowane – 180 953 037,90 PLN, wydatki niekwalifikowane (podatek VAT) – 39 809 668,32 PLN.

Poziom dofinansowania tego projektu z UE – EFRR wynosi 72,88% wydatków kwalifikowanych. Wkład UE – EFRR wynosi 131 887 621,66 PLN, a wkład krajowy (Fundusz Kolejowy i środki własne PKP PLK S.A.) - 88.875.084,56 PLN.

  • Długość linii – 61,8 km
  • Powiaty – wejherowski, pucki
  • Miejscowości – Reda, Mrzezino, Puck, Władysławowo, Kuźnica, Jastarnia, Hel

 

 

Celem projektu jest uzyskanie w wyniku modernizacji prędkości do 100 km/h, a także skrócenie czasu jazdy pociągów o ok. 15 - 25 minut w zależności od taboru, a także poprawa stanu technicznego infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Rewitalizacja linii przyczyni się również do poprawy spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz zapewni dostępność do obszarów atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- kompleksową wymianę nawierzchni kolejowej na długości 10,726 km,
- kompleksową naprawę bieżącą z wymianą podkładów – 23,305 km,
- lokalne wzmocnienie podtorza
- korektę łuków w 6 lokalizacjach,
- wymianę rozjazdów – 11 szt.
- zmianę sposobu zabezpieczenia przejazdów (instalacje urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej – 15 szt. i telewizji przemysłowej – 10 szt.), a także naprawę nawierzchni na 90 przejazdach;
- naprawę istniejących peronów i urządzeń do obsługi podróżnych na 14 stacjach i przystankach osobowych, obejmującej kompleksową modernizację peronów – 19 szt. wraz z ustawieniem wiat i wymianą oświetlenia;
- modernizację 5 obiektów inżynieryjnych, w tym 2 wiaduktów kolejowych i 3 mostów;
- modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
- modernizację urządzeń elektroenergetycznych i urządzeń łączności kolejowej.

Do rewitalizacji i modernizacji przewidziany jest odcinek linii kolejowej nr 213 Reda – Hel o łącznej długości ponad 58,00 km.

Termin realizacji projektu : II kwartał 2011 - III kwartał 2013r.

 

 

Informacje dla mediów:

Ewa Symonowicz-Ginter

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-958 Gdańsk
tel. 058 721 92 07, 694 480 211
e-mail:e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013