Powrót

Przełom w pracach nad GSM-R w Polsce

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie, uruchomienie oraz skonfigurowanie funkcjonalne i przetestowanie infrastruktury ERTMS/GSM-R dla potrzeb radiołączności kolejowej i systemu ERTMS/ETCS poziom 2. W ramach projektu powstanie centralna część systemu składająca się z dwóch jednostek: podstawowej w Warszawie i rezerwowej w Poznaniu (z uwagi na konieczność zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa niż w przypadku tradycyjnego GSM), zapewniających obsługę połączeń głosowych, transmisję danych (GPRS) oraz sms-ów. System ten jest przewidziany dla obsługi sieci GSM-R w całym kraju. Lokalnym elementem systemu, objętym niniejszym postępowaniem będzie podsystem radiowy składający się ze sterownika stacji bazowej (przewidzianego do instalacji we Wrocławiu) oraz kilkunastu stacji bazowych na odcinku 84 km linii kolejowej E 30 Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna. Ich głównym zadaniem będzie uzyskanie właściwego pokrycia sygnałem radiowym terenu wzdłuż linii kolejowej, niezbędnego dla świadczenia usług głosowych i transmisji danych dla potrzeb ETCS (umowa na pilotażowe wdrożenie ETCS poziom 2 na tym odcinku linii E 30 została zawarta 13 maja br. z Bombardier Transportation).
Zadanie będzie realizowane w trzech etapach:1. Etap 1 przewiduje zaprojektowanie, dostawę, budowę, instalację i uruchomienie infrastruktury sieci ERTMS/GSM-R zapewniającej wymagane w specyfikacji EIRENE pokrycie radiowe wraz z wymaganą funkcjonalnością dla fragmentu linii kolejowej E30, stanowiącego odcinek III Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego, od stacji Legnica do Granicy Państwa (Bielawa Dolna) oraz szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego. 2. Etap 2 testy funkcjonalne dostarczonej w Etapie I infrastruktury sieci ERTMS/GSM-R. 3. Etap 3 testy funkcjonalne i eksploatacja próbna, ERTMS/GSM-R, utrzymanie, administrowanie i zarządzanie systemem GSM-R oraz testy cykliczne pomiary interfejsów GSM-R/ETCS poziom 2.   Dalszy rozwój GSM-R w Polsce polegać będzie na zabudowie systemów radiowych na poszczególnych liniach kolejowych i włączaniem ich do jednostek centralnych, które zostaną zainstalowane w ramach niniejszego postępowania. Na potrzeby uruchomienia tego systemu PKP Polskie Linie Kolejowe zobowiązane były uzyskać status operatora telekomunikacyjnego. Wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych dokonano 22 stycznia 2010 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Czas trwania realizacji przedmiotu zadania określono na 1080 dni od momentu podpisania umowy. Otwarcie ofert nastąpi 24.08.2010 roku o godzinie 12:30    

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47

 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą "Modernizacja linii Kolejowej E 30, Etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna, znajduje się na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod pozycją 7.1 - 15.1.  

www.pois.gov.pl

 


„Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”