Powrót

Program utrzymaniowy przyjęty przez Radę Ministrów

- Dzięki podjętej decyzji rządu polska kolej zyska możliwość planowania prac utrzymaniowych i remontowych w cyklu wieloletnim. Zagwarantowanie znacznych środków finansowych na ten cel pozwoli na nadrobienie wieloletnich zaległości  na kolei. W ten sposób jeszcze skuteczniej możemy dążyć do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podstawowym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju, przez odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej. Program finansowany będzie z środków budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Na jego realizację w latach 2019-2023 ze środków publicznych zostanie przeznaczone ok. 23,8 mld zł, w tym ok. 21 mld zł z budżetu państwa. Program zapewni wieloletnie dofinansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 r., zwłaszcza w obszarze utrzymania i remontów, ponoszonych przez jej zarządców. 

- Program utrzymaniowy był oczekiwany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzięki niemu będzie możliwe zapewnienie wymaganej jakości infrastruktury kolejowej, a to oznacza lepsze podróże dla pasażerów i sprawny przewóz ładunków. Zawieranie wieloletnich umów pozwoli na lepsze planowanie prac, a także na lepsze przygotowanie krajowego rynku wykonawców do realizacji kontraktów –powiedział Ireneusz Merchel, prezes  PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Program był od dawna oczekiwany, bowiem niedostateczne finansowanie prac utrzymaniowych i remontowych na przestrzeni ostatnich lat doprowadziło do ogromnych zaległości w tym obszarze. W 2008 r. oceniono, że likwidacja zaległości utrzymaniowych na sieci największego zarządcy infrastruktury – PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wymaga kilkudziesięciu miliardów złotych. Opóźnienia dotyczące przedsięwzięć utrzymaniowych przyczyniły się do znacznego ograniczenia oferty w segmencie pasażerskich przewozów regionalnych.

Realizacja programu pozwoli na poprawę jakości infrastruktury kolejowej, co powinno zachęcić do korzystania z kolei podróżnych i przewoźników towarowych. Przewiduje się też skrócenie czasu przejazdu koleją oraz zmniejszenie liczby awarii i usterek technicznych, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo podróżnych oraz wzrośnie konkurencyjność tej gałęzi transportu. Kolej, jako alternatywa wobec transportu samochodowego i kolejowego, to także mniejsze obciążenie środowiska emisją dwutlenku węgla, a w efekcie czystsze powietrze.


Umowy wieloletnie

Finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową będzie się odbywało na podstawie wieloletniej umowy zawieranej przez zarządców infrastruktury z ministrem właściwym do spraw transportu. Umowa będzie dokumentem wykonawczym w stosunku do programu. Będzie ona określać warunki otrzymania środków przez zarządców infrastruktury kolejowej. Umowy będą zawierane na 5 lat, z uwzględnieniem jednorocznego finansowania budżetowego. W ten sposób zapewnione zostanie efektywne finansowanie programu (oznacza to pełne finansowanie programu w każdym roku jego realizacji i w całym okresie jego trwania). Program, umożliwiając zawieranie wieloletnich umów na utrzymanie i remonty linii kolejowych, pozwoli na efektywniejsze planowanie i zlecanie prac utrzymaniowych i remontowych w cyklu wieloletnim. Dzięki temu krajowy rynek wykonawców (głównie firm budowlanych) będzie mógł lepiej przygotować się do realizacji kontraktów remontowo-utrzymaniowych.


Likwidacja zaległości utrzymaniowych

Wykonanie programu umożliwi też częściową likwidację zaległości utrzymaniowo-remontowych na sieci kolejowej zarządzanej przez PLK. Zostaną też wyznaczone nowe kategorie linii kolejowych, co zapobiegnie degradacji niektórych linii kolejowych, a w rezultacie będzie sprzyjało poprawie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów dotychczas zmarginalizowanych.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 239