Powrót

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie Spółki

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Członka Zarządu – dyrektora ds. rozwoju i Członka Zarządu – dyrektora ds. operacyjnych

1. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. rozwoju może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
5) korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
6) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1182);
7) jej stan zdrowia umożliwia pełnienie funkcji członka Zarządu.

2. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. operacyjnych może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
5) korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
6) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1182);
7) jej stan zdrowia umożliwia pełnienie funkcji członka Zarządu.

3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1) określenie stanowiska, na które kandyduje;
2) list motywacyjny; 
3) życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu); 
4) aktualny (wydany nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do składania zgłoszeń) oryginał zaświadczenia o niekaralności;
5) poświadczone kopie następujących dokumentów: 
a) dowodu tożsamości, 
b) dyplomu ukończenia studiów wyższych lub innego dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
c) świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek lub dokumentów poświadczających świadczenie usług na podstawie innej umowy,
6) oświadczenie o: 
a) ukończeniu studiów wyższych lub uzyskaniu wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
b) stażu pracy oraz wymaganym doświadczeniu, 
c) korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1182),
f) toczących się postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe wobec kandydata lub oświadczenie o braku takich postępowań,
g) sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata lub oświadczenie o braku takich sankcji,
h) uchwałach dotyczących absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach innych podmiotów (za wszystkie okresy, w których pełnił taką funkcję) lub oświadczenie o niepełnieniu takiej funkcji,
i) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, stanowiące załącznik do ogłoszenia,
j) stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie funkcji członka Zarządu;
7) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

4. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5 mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

5. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa, ul. Targowa 74, pok. 026, skrzydło E, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko ……” w terminie do 2 października 2018 r. do godz. 16.00.
Przyjmujący zgłoszenie wyda, na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające datę i godzinę przyjęcia.
Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Spółki: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74, pok. 026, skrzydło E. Decyduje termin wpływu zgłoszenia pod wskazany powyżej adres. 

6. Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki po uprzednim umówieniu, w terminie do 1 października 2018 r. do godz. 16.00. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest p. Michał Lewandowski lub inna wyznaczona osoba, tel. 571 370 380, (22) 473 25 18.

7. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną, na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu i adres e-mail.

8. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

9. Złożone oferty zostaną otwarte 11 października 2018 r.

10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 do 30 listopada 2018 r. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie i drogą elektroniczną na wskazane w zgłoszeniach numery telefonów i adresy e-mail.
W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności: 
1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej,
4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
7) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu,
8) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki,
9) wiedzę w zakresie innych zagadnień, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. 2003 nr 55 poz. 476 ze zm.), z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

11. Jeżeli na dane stanowisko ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

12. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

13. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną, na wskazane w zgłoszeniach numery telefonu i adresy e-mail.

14. W przypadku nie wyrażenia zgody przez wyłonionego kandydata na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorczej może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

15. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne, bez wyłaniania kandydatów. 

16. Dokumenty kandydata, który wycofał swoją kandydaturę lub którego zgłoszenie nie spełniło warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego albo który nie został uznany za najlepszego kandydata na członka Zarządu Spółki nieodebrane przez niego osobiście w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o wycofaniu kandydatury lub powiadomienia o niespełnieniu warunków formalnych albo nieuznaniu za najlepszego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.