Powrót

Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 
Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych

   

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.)


1. Kandydat na Członka Zarządu ds. finansowych i ekonomicznych powinien spełniać kryteria:
a) wykształcenie wyższe (kierunkowe);
b) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązków zarządzanie finansami;
c) znajomość języków obcych, w tym co najmniej języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się;
d) niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata;
e) korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
f) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
g) dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) posiadanie najwyższych standardów etycznych.

2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
a) list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP PLK S.A. oraz podmioty, które będą w ramach tego postępowania świadczyły na rzecz PKP PLK S.A. usługi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych;
b) życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu kontaktowego lub faksu);
c) aktualne nie starsze niż 30 dni (oryginalne) zaświadczenie o niekaralności;
d) aktualne nie starsze niż 30 dni (oryginalne) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy;
e) poświadczone kopie następujących dokumentów:
- dowodu tożsamości;
- dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
- świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu);
f) oświadczenie kandydata o:
- ukończeniu studiów wyższych;
- stażu pracy oraz doświadczeniu na stanowisku kierowniczym (określonym w kryteriach);
- poziomie znajomości języków obcych, o którym mowa w pkt 1 ust. c;
- korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
- braku toczących się postępowań karnych przeciw kandydatowi;
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zebranie referencji;
h) oświadczenie w sprawie uzyskania absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach osoby prawnej;
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie przez PKP PLK S.A. z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego;
j) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata;
k) odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. e – g mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa ul. Targowa 74, pok. 12, parter skrzydło C, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych i ekonomicznych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ” w terminie do 23 maja 2011 r. do godz. 16.00. Decyduje data wpływu do siedziby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4. Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki do 23 maja 2011 r. po uprzednim umówieniu. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Pani Urszula Chmielecka tel. + 48 (22) 47 332 96, +48 (22) 47 338 39.

5. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 24 maja 2011 r.

7. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa ul. Targowa 74, w dniach 31 maja i 1 czerwca 2011 r., w toku, których Rada Nadzorcza oceniać będzie m. in. wiedzę, z co najmniej jednego z poniższych zagadnień:
a) wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej;
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
f) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
g) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej;
h) znajomość języka angielskiego;
i) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki.

8. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

9. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego.

10. Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłaniania kandydatów.

11. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest ustalane zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) w szczególności art. 1 i art. 3 ust. 2.