Powrót

Połowa ze 143 inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo na kolei zrealizowana

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą także jedną z największych w Europie kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” Działania realizowane są w obszarach: edukacji, egzekwowaniu prawa i inżynierii (technologie, modernizacje). 17 czerwca w 23 lokalizacjach w całej Polsce kolejarze, policjanci i funkcjonariusze straży ochrony kolei będą  prowadzić działania kontrolne. Organizatorzy przedsięwzięcia pouczają użytkowników ruchu drogowego o prawidłowym zachowaniu podczas przekraczania tych specyficznych skrzyżowań. Tym, którzy rażąco naruszają przepisy kodeksu ruchu drogowego, oprócz upomnienia wręczany jest mandat karny. Zespoły kontrolne zgodnie przyznają, że obecność służb mundurowych wpływa mobilizująco na kierowców oraz pieszych i dyscyplinuje ich do zachowania większej ostrożności podczas przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych. Przyjęta metodologia działań przynosi efekty – coraz więcej osób wykazuje rozwagę i ostrożność podczas pokonywania przejazdów, co tylko potwierdza słuszność prowadzonych działań.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie ponad 100 projektów inwestycyjnych w ponad 250 lokalizacjach na terenie całej sieci kolejowej w Polsce. Obok bezpośrednich efektów przynoszących skrócenie czasu jazdy i podniesienie komfortu podróży, inwestycje znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Eliminują również szereg potencjalnych zagrożeń na styku kolei z jej otoczeniem. 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarządzają największym od ponad 30 lat programem inwestycyjnym realizowanym na wszystkich poziomach eksploatacyjnych. Wszechstronnej modernizacji podlegają główne korytarze transportowe łączące największe aglomeracje. Gruntowny remont przechodzą podtorza, obiekty inżynieryjne, wiadukty i sieci trakcyjne; budowane są nowoczesne systemy sterowania ruchem. Ma to zapewnić większe bezpieczeństwo, mimo znacznego podniesienia prędkości  pociągów ze 100-120 km/h do 160 – 200 km/h. 
Szereg prac modernizacyjnych powadzonych jest na liniach o znaczeniu regionalnym i lokalnym.  Ich celem jest przywrócenie konstrukcyjnej prędkości 90-120 km/h oraz wdrożenie współczesnych rozwiązań z zakresie bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności peronów, systemów sterowania ruchem pociągów, unowocześniania przejazdów kolejowych wraz z podniesieniem ich poziomu zabezpieczenia. 
Bezpieczeństwo na kolei zależy od wielu czynników: sprawnych urządzeń, infrastruktury utrzymanej w należytym stanie, ścisłego nadzoru nad obsługującymi urządzenia ludźmi oraz dobrze wyszkolonego personelu, który profesjonalnie wykonuje swoje obowiązki. Nawet najlepszy sprzęt nie wystarczy, jeśli pracownicy PKP nie będą odpowiednio przeszkoleni. Dlatego oprócz inwestowania w infrastrukturę, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kładą duży nacisk na wzmacnianie kompetencji pracowników oraz eliminowanie patologii. Ogromne znaczenie ma także zachowanie kierowców przekraczających linie kolejowe na przejazdach, bądź – w przypadku pieszych – w miejscach niedozwolonych, od 9 lat prowadzimy jedną z największych w Europie kampanii społecznych edukujących i propagujących wśród kierowców oraz pieszych bezpieczne zachowania. Do 99 % wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi bowiem z winy kierowców, którzy np. lekceważą znaki Stop, przejeżdżają pod zamykającymi się szlabanami, bądź omijają półrogatki.
Bezpieczeństwo na sieci kolejowej to jeden z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 
W ramach specjalnego programu poprawy bezpieczeństwa zrealizowano już między innymi następujące działania: 
 • podwojono liczbę zaplanowanych szkoleń pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odpowiedzialnych za bezpieczeństwo;
 • przeszkolono dyżurnych ruchu, między innymi z radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • do rocznego programu pouczeń włączono dodatkowe zagadnienia, w tym procedury jazd na tzw. sygnał zastępczy;
 • poprawiono warunki pracy dyżurnych ruchu poprzez zainstalowanie klimatyzacji w 152 budynkach nastawni (w planie do modernizacji przewidziano kolejnych 300 budynków);
 • zgodnie z zaleceniami UTK wprowadzono szereg zmian w instrukcji prowadzenia ruchu pociągów;
 • wdrożono szereg działań poprawiających działanie dyżurnych ruchu oraz ich sposób komunikacji z maszynistami;
 • wybudowano i uruchomiono Centrum Zarządzania Kryzysowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
 • zmodyfikowano rejestr zagrożeń,
 • wzmocniono kontrolę nad pracownikami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.;
 • opracowano nową strategię w zakresie ratownictwa technicznego w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.
Zgodnie z harmonogramem prowadzone są następne działania poprawiające bezpieczeństwo. Wśród nich można wymienić między innymi:
 • remonty i modernizacje 430 przejazdów kolejowo-drogowych w celu poprawy stanu ich nawierzchni (w planie jest remont kolejnych 376 przejazdów);
 • zabudowę samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (w sumie 228 urządzeń do końca 2013 roku);
 • trwa zabudowa 613 nowych rozjazdów (w trakcie jest przetarg na zabudowę kolejnych 700);
 • w ponad 250 miejscach trwają remonty, modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych, oprócz poprawy komfortu dla pasażerów i prędkości jazdy, wzrośnie też bezpieczeństwo;
 • trwa zakup i wymiana rejestratorów rozmów na posterunkach ruchu;
 • planuje się zakup i zabudowę 8 symulatorów dla szkoleń dyżurnych ruchu;
 • wzmożono kontrole i działania dyscyplinujące w zakresie trzeźwości i dyspozycji psychofizycznej pracowników podczas pełnienia obowiązków służbowych.


Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
r.kuczynski@plk-sa.pl
22 473 30 02