Powrót

Podpisanie umowy inwestycyjnej na modernizacją stacji Gdynia Główna Osobowa

W dniu 13 listopada 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., została podpisana umowa inwestycyjna nr FS2005/PL/16/C/PT/001-02  na nadzór nad modernizacją stacji Gdynia Główna Osobowa, etap I w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności nrFS 2005/PL/16/C/PT/001 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II" W procedurze przetargowej został wyłoniony wykonawca, którym będzie konsorcjum w składzie:
  • TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestão S.A.  – lider konsorcjum;
  • E&L ARCHITECTS Sp. z o.o.
Umowę podpisali:
  • W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Teresa Zwiernik i Agnieszka Safuta – Pawlak, członkowie Zarządu Spółki,
  • W imieniu Wykonawcy: Piotr Cegiełko – Pełnomocnik Konsorcjum TPF PLANEGE - Consultores de Engenharia e Gestão S.A. i E&L Architects Sp. z o.o.
Przedmiotem prac objętych umową będzie nadzór, administrowanie i koordynację realizacji umowy, jaka będzie podpisana z Wykonawcą robót i polega na: - pełnieniu funkcji Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktów FIDIC na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego I edycja 1999r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami; - sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (tj.: Dz.U. Nr 156 poz.1118 z dnia 1 września 2006r.z późn. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; - koordynacja umowy na prace I etapu modernizacji stacji Gdynia Główna. Wartość prac objętych umową wynosi:1 040 022,42 EUR (netto);1 268 827,35 EUR (brutto). Czas trwania: 42 miesiące od daty podpisania Umowy. Finansowanie Umowy będzie realizowane ze środków:
  • 84% – Fundusz Spójności
  • 16% – budżet państwa
  • Podatek od towarów i usług (VAT) – środki własne
Zobacz komunikat prasowy