Powrót

Pierwsze pół miliarda na modernizację linii kolejowej między Krakowem i Rzeszowem

Umowę podpisują od lewej: Gabriela Dwornik, Grzegorz Grabowski - PKP Energetyka S.A.

Zakres robót budowlanych na odcinku Bochnia – Biadoliny obejmie między innymi:

 • modernizację układu torowego na długości 22,300 km linii,
 • przebudowę układów torowych na stacjach: Brzesko i Biadoliny,
 • przebudowę 3 przystanków osobowych: Rzezawa, Jasień Brzeski, Sterkowiec,
 • przebudowę 70 obiektów inżynieryjnych, w tym: 10 wiaduktów kolejowych i 1 drogowego, 6 mostów oraz 53 przepustów,
 • budowę 2 przejść podziemnych dla pieszych,
 • likwidację 6 przejazdów kolejowych w poziomie szyn,
 • podwyższenie kategorii na 7 przejazdach kolejowych,
 • modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji,
 • całkowitą wymianę sieci trakcyjnej w torach stacyjnych i szlakowych,
 • budowę 16,4 km ekranów akustycznych.

Wartość umowy wynosi 500 729 121,54 PLN, a wykonawcą prac będzie konsorcjum firm::

 • PKP Energetyka S.A.,
 • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.,
 • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.

Termin realizacji robót budowlanych planowany jest w okresie maj 2011 r. - grudzień 2014 r.

Ta inwestycja, nie tylko przybliży Małopolskę i Podkarpacie, poprzez skrócenie czasu podróży -mówi Dyrektor Projektu Józefa Majerczak z PKP Polskie Linie Kolejowe - ale także podniesie komfort życia mieszkańców miejscowości położonych na tej trasie. Znacznej poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego na skrzyżowaniu z liniami kolejowymi.

Linia E30 jest linią kolejową o priorytetowym znaczeniu. Przebiega na terenie Polski od granicy państwa z Niemcami przez Zgorzelec, Węgliniec, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl na Ukrainę – do Lwowa i Kijowa.

Celem projektu jest pobudzanie rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym i krajowym, poprawa jakości oferty przewozowej, w tym poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności wykorzystania linii kolejowych, poprawa jakości połączeń między krajami Unii Europejskiej oraz z Ukrainą i Rosją, a także zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.

Projekt pod nazwą: „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” – POIiŚ 7.1-30:

 • wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), tj.: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”,
 • ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007- 2015 (SRK), tj.: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, przyjętej przez Radę Ministrów 20 listopada 2006 r. Realizacja tego priorytetu polega na podniesieniu parametrów eksploatacyjnych linii E30, w tym zwiększeniu możliwych prędkości przewozów, likwidacji wąskich gardeł na tej linii oraz przenoszeniu ruchu z dróg na kolej,
 • jest zgodny z trzecim celem horyzontalnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 (NSRO), tj.: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mająca podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”. (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. i zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej w maju 2007 r.).

 

 

www.pois.gov.pl

„Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013”.

 

 

Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail:
d.szalacha@plk-sa.pl