Powrót

Ogłoszono kolejne dwa przetargi na E 30

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach informuje, że w dniach 28.04. oraz 29.04.2010r. zostały ogłoszone przetargi na modernizację linii kolejowej E 30 na odcinku Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy. Celem modernizacji jest dostosowanie korytarza E 30 do warunków technicznych wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych. Linie nr 133 oraz nr 134 przeznaczone są dla ruchu pasażerskiego o długości pociągów 400 m z prędkością 160 km/h oraz prowadzenia pociągów towarowych o długości 750 m (120 osi) i ciężarze 3200 t z prędkością 120 km/h. Całość zamówienia obejmuje 4 przetargi na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych:
  1. Przetarg nr 1: Modernizacja odcinków: Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 15,810 – 29,110 linii Nr 133), Jaworzno Szczakowa – Sosnowiec Jęzor (km 6,847 – 0,000 linii Nr 134).
  2. Przetarg nr 2: Modernizacja odcinka: Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700  linii Nr 133).
  3. Przetarg nr 3: Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700 – 67,200  linii Nr 133).
  4. Przetarg nr 4. Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki (km 0,000 – 6,847 linii Nr 134) oraz (km 15,810 – 67,636 linii Nr 133)

W ramach przetargów nr 1, 2 i 3 przewiduje się wykonanie: 1. Dokumentacji projektowej, w tym: -         dokumentacji przedprojektowej (w tym: mapy do celów projektowych, koncepcja programowo – przestrzenna, wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej); -         projektów budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; -         uzyskanie pozwoleń na budowę oraz ewentualnie innych decyzji administracyjnych związanych z projektami budowlanymi niezbędnymi do realizacji robót; -         opracowanie projektów wykonawczych; -         opracowanie dokumentacji powykonawczych technicznych i geodezyjnych. 2. Realizacji robót polegających na przebudowie infrastruktury kolejowej w zakresie: -         układu torowego i odwodnienia torów; -         obiektów inżynieryjnych; -         obiektów kubaturowych, peronów, małej architektury i sieci sanitarnych; -         skrzyżowań z drogami w poziomie szyn i dróg dojazdowych; -         sieci trakcyjnej; -         sieci i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej; -         urządzeń sterowania ruchem i diagnostyki; -         sieci i urządzeń teletechnicznych; -         budowy obiektów służących ochronie środowiska; -         zasilania odbiorów nietrakcyjnych (LPN); -         budowy ekranów akustycznych
W ramach przetargu nr 4 przewiduje się wykonanie następujących elementów: 1. Dokumentacji projektowej, w tym: -         dokumentacji przedprojektowej – inwentaryzacja obiektów w zakresie niezbędnym do opracowania projektów; -         projektów budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; -         uzyskanie pozwoleń na budowę oraz ewentualnie innych decyzji administracyjnych związanych z projektami budowlanymi niezbędnymi do realizacji robót; -         opracowanie projektów wykonawczych; -         opracowanie dokumentacji powykonawczych technicznych i geodezyjnych. 2. Realizacji robót polegających na przebudowie infrastruktury kolejowej w zakresie: a) urządzeń automatyki kolejowej: -         Roboty montażowe wewnętrzne, przebudowa istniejących i zabudowa docelowych urządzeń zależnościowych srk; -         Usunięcie kolizji istniejących urządzeń srk; -         Roboty demontażowe wewnętrznych istniejących urządzeń srk b) sieci i urządzeń teletechnicznych: -        Instalacja central dyspozycyjnych oraz modułów wyniesionych do central, instalacja urządzeń teletransmisyjnych (SDH i HDSL), instalacja siłowni telekomunikacyjnych, instalacja tablic informacji podróżnych, instalacja automatycznego zapowiadania, budowa centrów monitoringu, instalacja urządzeń radiołączności.

                                                           Jacek Kaniewski

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Katowicach