Powrót

Nowa umowa zarządców między PKP PLK S.A. i SŻDC

Podpisanie nowej Umowy było konieczne z uwagi na zmiany strukturalne po stronie czeskiej. Nowa Umowa zastąpiła podpisaną w w dniu 21.12.2007 Umowę o współpracy w zakresie zarządzania kolejową infrastrukturą dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę państwową pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską wraz z Aneksami. Umowa jest efektem wspólnych prac polskich i czeskich ekspertów, koordynowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej w okresie od sierpnia 2010 do maja 2011 roku. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie stosownych zmian do Miejscowych Porozumień Granicznych dla poszczególnych przejść granicznych w oparciu o zapisy nowej Umowy. Dążenie do dostosowania uregulowań dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granice państwowe do aktualnej sytuacji prawnej i rynkowej jest realizacją właściwych regulacji unijnych i ministerstwa infrastruktury. Ma ono na celu aktywizację transportu kolejowego w Europie oraz zacieśnienie współpracy międzynarodowej. Prowadzone są także negocjacje treści podobnych umów z kolejami litewskimi, ukraińskimi i rosyjskimi.