Powrót

Modernizacja stacji Gdynia Główna Osobowa-podpisanie umowy

Umowa realizowana będzie w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności nrFS 2005/PL/16/C/PT/001 „Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, Etap II”. Przedmiotem prac objętych umową będzie nadzór, administrowanie i koordynację realizacji umowy, jaka będzie podpisana z Wykonawcą robót i polega na:
  • pełnieniu funkcji Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktów FIDIC na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego I edycja 1999r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami
  • sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (tj.: Dz.U. Nr 156 poz.1118 z dnia 1 września 2006r.z późn. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy
  • koordynacja umowy na prace I etapu modernizacji stacji Gdynia Główna.