Powrót

Informacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP Intercity SA oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP PLK S.A.

9 stycznia br.,  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP INTERCITY S.A. odwołało ze składu Zarządu spółki:
  1. Czesława Warsewicza – Prezesa Zarządu,
  2. Krzysztofa Supę -  Członka Zarządu  - Dyrektora Technicznego.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP INTERCITY S.A. złożyło propozycję objęcia stanowiska Prezesa Zarządu Krzysztofowi Celińskiemu i stanowisko Członka Zarządu Krzysztofowi Kołodziejskiemu. W związku z pozytywną decyzją obu kandydatów, Walne Zgromadzenie powołało dzisiaj:
  1. Krzysztofa Celińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu,
  2. Krzysztofa Kołodziejskiego na stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora Technicznego.
Decyzja o zmianach w składzie zarządu spółki  jest związana z zakończeniem istotnego etapu procesu restrukturyzacji Grupy PKP. Z końcem 2008 roku zakończono procesy:
  • usamorządowienia PKP PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o.,
  • przeniesienia do spółki PKP INTERCITY S.A. przewozów międzywojewódzkich
  • wyposażenia jej w niezbędny majątek oraz zasoby ludzkie,
  • przejścia maszynistów z PKP CARGO S.A. do pracy w spółkach przewozowych.
Zmiany w składzie zarządu PKP INTERCITY S.A. mają na celu istotną poprawę współpracy w ramach zarządu oraz usprawnienie procesu eksploatacyjnego w spółce. Głównym zadaniem zarządu w nowym składzie będzie kontynuowanie przygotowań do prywatyzacji spółki, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu inwestycyjnego, przy wykorzystaniu funduszy europejskich.  W związku z przyjęciem propozycji objęcia stanowiska Prezesa Zarządu PKP INTERCITY S.A., Krzysztof Celiński złożył rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska Prezesa Zarządu spółki PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Do czasu wyłonienia jego następcy przez Radę Nadzorczą
w postępowaniu kwalifikacyjnym, obowiązki te pełnił będzie Zbigniew Szafrański – dotychczas Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki. W związku z objęciem stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego PKP  INTERCITY S.A., Krzysztof Kołodziejski złożył rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych w spółce PKP PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. . Również dzisiaj, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., odwołało
ze stanowiska:
  1. Mirosława Pawłowskiego - Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych i Ekonomicznych,
  2. Józefa Jeżewicza -  Członka Zarządu – Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury.
Ich następcy zostaną wyłonieni w otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym.