Powrót

Informacja prasowa

Wartość zamówienia wynosi 6 190 000 euro netto, w tym udział  Funduszu Spójności stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i wynosi 5 261 500 euro. Głównym celem umowy jest przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na roboty budowlane związane z modernizacją odcinka 53,7 km linii E 65 na obszarze lokalnego centrum sterowania w Działdowie. Wykonawcą dokumentacji będzie konsorcjum firm w następującym składzie:

Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. występujące w charakterze pełnomocnika konsorcjum oraz JacobsGIBB (Polska) sp. z o.o,
Centralne Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa Kolejowego „Kolprojekt” sp. z o.o. i Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych sp. z o.o. Kontrakt podpisali: Teresa Zwiernik i Andrzej Trębicki, członkowie Zarządu PKP PLK S.A.
W imieniu wykonawcy umowę podpisał Mieczysław Szymański, prezes Zarządu Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. Głównymi celami modernizacji odcinka Warszawa - Gdynia są: -skrócenie czasu jazdy i zwiększenie przepustowości linii; -przygotowanie infrastruktury technicznej linii do parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h a w ruchu towarowym do 120 km/h i nacisku na oś 225 kN; -przystosowanie linii do kursowania taboru z wychylnym nadwoziem z prędkością maksymalną 200 km/h; -spełnienie wymagań dotyczących interoperacyjności podsystemów utrzymania, sterowania, infrastruktury, energii, ruchu i taboru dla transeuropejskiego systemu dużych prędkości  określonego dyrektywami UE; -zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem na długości całej linii; -zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych dzięki wyposażeniu ich w nowoczesną sygnalizację i urządzenia telewizji przemysłowej; -zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę nowych wiaduktów; -umożliwienie użycia nowoczesnych  lokomotyw elektrycznych o mocy 6 MW oraz taboru z wychylnym nadwoziem; -udoskonalenie połączeń poprzez transeuropejską sieć transportową TEN między krajami Europy Północnej a krajami Europy Południowej; -poprawa ochrony środowiska; -zdecydowane zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury przez zastosowanie materiałów i urządzeń o wysokiej niezawodności i trwałości oraz w wyniku likwidacji zbędnej infrastruktury; W 2004 r. zostało opracowane studium wykonalności modernizacji linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa -  Działdowo - Gdynia. W opracowaniu tym przyjęto podział przedmiotowej linii na 8 części realizacyjnych, którymi są odcinki objęte lokalnymi centrami sterowania (LCS) z siedzibami w Nasielsku, Ciechanowie, Działdowie, Iławie, Malborku, Tczewie, Gdańsku oraz Gdyni.
28 lutego 2006 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i opracowanie projektów budowlanych oraz opracowanie materiałów  przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych na obszarze objętym działaniem  LCS Tczew.