Powrót

Dobre praktyki i przyspieszenie inwestycji dzięki Forum Inwestycyjnemu

Trwałe usprawnianie procesu inwestycyjnego poprzez prowadzenie stałego dialogu i wymianę informacji ze środowiskiem firm świadczących usługi w zakresie wykonawstwa infrastrukturalnego. To nadrzędny cel jaki postawiło sobie Forum Inwestycyjne od początku powołania pod koniec 2012 r. Od stycznia 2013 roku trwają intensywne prace we wszystkich grupach roboczych. II Plenarne Posiedzenie Ogólne Forum, które odbyło się 21 czerwca 2013 r. poświęcone było zaprezentowaniu propozycji zmian zgłoszonych przez ekspertów w trakcie 25 spotkań grup roboczych. Obrady, z udziałem ponad 120 osób, zgromadziły przedstawicieli Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Inicjatywy JASPERS oraz licznych przedstawicieli wykonawców, inżynierów i projektantów. Podczas spotkania liderzy poszczególnych grup roboczych przygotowali postulaty opracowane na bazie obecnego stanu aktów prawnych, wytycznych i procedur przetargowych, opisali wynikające utrudnienia i nieścisłości, jak również zdefiniowali szereg wniosków naprawczych wynikających z realizacji inwestycji w oparciu o obecne uwarunkowania. Dotychczasowa praca w grupach roboczych pozwoliła na opracowanie rekomendacji rozwiązań kilkudziesięciu zdiagnozowanych problemów. 
Spotkanie podzielone zostało na dwie sesje plenarne, w części pierwszej wyniki prac zespołów zaprezentowali liderzy grup:
  • Tadeusz Augustowski (KZA) - postulaty wypracowane w Grupie Roboczej „Projektant”
  • Agnieszka Suchecka (radca prawny) - postulaty wypracowane w Grupie Roboczej „Zapisy Umów”
  • Mirosław Pol (PKP PLK) - postulaty wypracowane w Grupie Roboczej „Kryteria Wyboru”
  • Rafał Bałdys (ZPBUI) - postulaty wypracowane w Grupie Roboczej „Inżynier”
  • Stefan Dziedziul (PRKiI)- postulaty wypracowane w Grupie Roboczej „Technicznej” 
Przyjęto następującą klasyfikację postulatów:
  • postulaty, które można wdrożyć bez konieczności zmiany uwarunkowań prawnych  i innych obowiązujących norm. Wymagane jest tylko opracowanie i uzgodnienie stosownych zarządzeń – termin realizacji do 3 miesięcy od decyzji akceptującej zmiany;
  • postulaty, które również nie wymagają zmiany obowiązującego prawa, ale ich wdrożenie wymaga dłuższych czasowo opracowań i uzgodnień – termin realizacji do 6 miesięcy od podjęcia decyzji akceptującej zmiany;
  • postulaty, których wdrożenie wymaga dokonania zmiany zapisów prawnych, zmiany innych regulacji lub dotychczas obowiązujących umów korporacyjnych – termin realizacji do 12 miesięcy od podjęcia decyzji akceptującej proponowane zmiany.
W drugiej części uczestnicy podjęli dyskusję na tematy dotyczące dotychczas opracowanych postulatów, jak również konieczności rozpoczęcia prac grupy roboczej Instytucjonalnej, której zadaniem będzie opracowanie wspólnych stanowisk i dalsze procedowanie wcześniej wypracowanych postulatów. Zadaniem grupy będzie również przygotowanie rekomendacji do zmian uregulowań formalno-prawnych, obowiązujących przepisów oraz właściwa ich interpretacja. Podjęto decyzję, że w grupie tej pracować będą liderzy grup tematycznych oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w proces inwestycyjny.
Nowym elementem wspomagającym dialog i wymianę informacji będzie uruchomiona strona internetowa, która przedstawiać będzie bieżący postęp prac. Strona jest dostępna poprzez baner identyfikujący Forum Inwestycyjne zamieszczony na stronie www.plk-sa.pl. Wysoką ocenę prac grup roboczych przedstawili uczestnicy spotkania, którzy podkreślali, że przeprowadzenie tak gruntownych i wszechstronnych analiz wykonanych przez wyspecjalizowane firmy doradcze, mogłoby kosztować kilka milionów złotych. 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
robert.kuczynski@plk-sa.pl