Powrót

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM W dniach 5-7 lipca 2005 r. w Przemyślu odbyła się Międzynarodowa Konferencja poświęcona na temat bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w obrębie kolejowych przejść granicznych. Organizatorem konferencji była Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.
W trakcie konferencji omówiono n/w tematy:
 • Struktura, zadania i zasady funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolejach w poszczególnych krajach, biorących udział w spotkaniu, ocena dotychczasowej współpracy przygranicznej oraz wypracowanie dalszych metod w tym zakresie.
 • Dokonania Centralnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.
 • Zadania Policji w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji.
 • Stan bezpieczeństwa na obszarach kolejowych na terenie województw przygranicznych.
 • Działania podejmowane przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa podróżnych.
 • Podstawowe problemy w realizacji procesu przewozowego Spółki PKP Przewozy Regionalne w obrębie kolejowych przejść granicznych.
 • Wzajemna wymiana informacji w zakresie przepływu osób i towarów przez kolejowe przejścia graniczne, a zwłaszcza: miejsc ukrywania się lub przebywania nielegalnych emigrantów na obszarach kolejowych; skrytek i przestrzeni technologicznych w pociągach, które umożliwiają przemyt ludzi; kolejowych szlaków przemytu nielegalnych emigrantów, a także sposobów i metod organizowania tego przemytu; podrabiania i przerabiania oraz bezprawnego posługiwania się dokumentami uprawniającymi do przekraczania granicy państwowej oraz sposobów ich ujawniania.
 • Wykrywanie i zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej związanej z nielegalną imigracją.
 • Zabezpieczenie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz techniczne wsparcie realizacji zadań w jej ochronie.
 • Realizacja i ocena wspólnych przedsięwzięć przeciwdziałających nielegalnemu przekraczaniu granicy państwowej w obrębie kolejowych przejść granicznych.
 • Działalność prewencyjna Żandarmerii Wojskowej na obszarach kolejowych.
 • Szkolenia funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie rozpoznawania podrobionych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej, a także prawnych aspektów wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.
 • Założenia i realizacja projektu Schengenrail i UIC.
 • Procedury kontrolne zapewniające płynny przepływ osób i towarów przez granicę, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony tego terytorium i szczelności granic
 • Przedstawienie projektu utworzenia w ramach COLPOFERU grupy zadaniowej, zajmującej się sprawami bezpieczeństwa na terenie krajów położonych na wschodniej granicy Unii.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele n/w instytucji:
Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Podkarpacka Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Dyrekcja Generalna Kolei Czeskich, PKP Cargo S.A., PKP S.A., PKP PLK S.A., Kolejowa Policja na Słowacji, Milicja Transportowa na Lwowskich Kolejach, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, Koleje Niemieckie, Union Internationale de Chemins do Fer, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o, Koleje Białoruskie, Przedstawicielstwo Spółki Akcyjnej „Koleje Rosyjskie”, Prezydent Miasta Przemyśla, Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.st. insp. Bogusław Markowski
rzecznik prasowy
Komendy Głównej
Straży Ochrony Kolei