Powrót

2,7 miliarda na modernizację linii kolejowej Kraków – Rzeszów - podpisano ostatnią umowę

Od lewej ze strony Ferocco S.A. - lidera konsorcjum wykonawców: Marcin Strzelczyk - Członek Zarządu Ferocco S.A., Przemysław Radowicz - Członek Zarządu Ferocco S.A. Od prawej - ze strony Zamawiającego: Wiesław Ogłoblin - Zastępca Dyrektora Cemtr

Jest to już szósta umowa, podpisana w okresie ostatnich trzech miesięcy, obejmująca ostatni odcinek linii kolejowej między Krakowem i Rzeszowem. Poprzednie umowy dotyczyły odcinków: Podłęże – Bochnia, Bochnia – Biadoliny, Biadoliny – Tarnów, Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni oraz Dębica – Sędziszów Małopolski. Łączna wartość, sześciu podpisanych umów na modernizację linii kolejowej między Krakowem i Rzeszowem wynosi ponad 2,755 mld PLN netto.


Zakres robót budowlanych na odcinku Tarnów – Dębica obejmie między innymi:

 • modernizację układu torowego na długości 31,300 km linii, w tym 70,700 km torów stacyjnych i szlakowych oraz wymianę 62 rozjazdów;
 • przebudowę układów torowych na 2 stacjach (Wola Rzędzińska, Dębica);
 • zamianę stacji Czarna Tarnowska na posterunek odgałęźny i przystanek osobowy;
 • likwidację stacji Grabiny;
 • przebudowę 2 przystanków osobowych (Wałki, Grabiny);
 • przebudowę/budowę 14 wiaduktów kolejowych i 4 drogowych oraz 53 przepustów;
 • budowę 4 szt. podziemnych przejść dla pieszych (Wola Rzędzińska, Grabiny, Dębica – 2 szt.);
 • likwidację 12 przejazdów i przejść w poziomie szyn oraz podwyższenie kategorii na 2 przejazdach;
 • modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji;
 • całkowitą wymianę istniejącej sieci trakcyjnej w torach stacyjnych i szlakowych;
 • budowę 7,7 km ekranów akustycznych.

 

Wartość umowy wynosi 538 197 266,66 PLN netto, a wykonawcą prac będzie konsorcjum firm: Ferocco S.A. w Poznaniu, TORPOL Sp. z o.o. w Poznaniu, Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. oraz "Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR" Sp. z o.o. w Zawierciu.

Termin realizacji robót budowlanych planowany jest w okresie sierpień 2011 r. – wrzesień 2014 r.

Dla poprawy obsługi podróżnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A wybudują nowe perony w miejscowościach: Wola Rzędzińska, Wałki, Czarna Tarnowska, Grabiny, Dębica, przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Wybudowane zostaną także 4 wiadukty drogowe (m.in. w Woli Rzędzińskiej, w ciągu drogi powiatowej Wola Rzędzińska - Ładna – Szkrzyszów). Wśród ważniejszych obiektów na obszarze modernizowanej linii, zaplanowano ponadto przebudowę wiaduktów kolejowych w Tarnowie w ciągu ul. Lwowskiej oraz w Dębicy w ciągu ul. Kościuszki. W zamian za zlikwidowane 2 przejazdy kolejowe kategorii A zostaną wybudowane 2 wiadukty kolejowe w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Czarna Tarnowska i Grabiny. W Rzeszowie zlokalizowane zostanie Lokalne Centrum Sterowania ruchem kolejowym (LCS), umożliwiające zdalne sterowanie ruchem na odcinku pomiędzy Dębicą, a Rzeszowem tj. na długości około 45 km linii. (stacje: Dębica, Ropczyce, Sędziszów Małopolski i posterunek odgałęźny Trzciana).

 

Jest to już ostatnia umowa, podpisana w ramach modernizacji linii kolejowej miedzy Krakowem, a Rzeszowem, czyli inwestycji o olbrzymim znaczeniu. Jej realizacja przyniesie wiele korzyści, m.in. znacznie wpłynie na bezpieczeństwo i komfort podróżowania – mówi Dyrektor Projektu Józefa Majerczak z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- ale również na komfort życia mieszkańców miejscowości położonych na tej trasie. Budowa wiaduktów i likwidacja przejazdów kolejowych w poziomie szyn, w ciągu linii kolejowej Kraków – Medyka, podniesie znacznie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego. Natomiast budowa przejść podziemnych dla pieszych oraz nowych peronów, przystosowanych do obsługi osób o ograniczonych możliwościach ruchowych przyczyni się do poprawy obsługi podróżnych.

 

W 2010 roku ramach projektu modernizacji korytarza E 30 na odcinku między Krakowem i Rzeszowem, o długości prawie 139 km, zawarto sześć umów o wartości 2,755 mld PLN netto.

Natomiast na modernizację odcinka Zabrze – Katowice – Kraków, liczącego 58,2 km, złożyły się cztery umowy, których łączna wartość wyniosła 1,382 mld PLN netto.

Międzynarodowy korytarz transportowy E30, łączący Europę Zachodnią ze Wschodnią przebiega na terenie Polski od granicy państwa z Niemcami przez Zgorzelec, Węgliniec, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl na Ukrainę – do Lwowa i Kijowa.

Celem całego projektu jest pobudzanie rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym i krajowym, poprawa jakości oferty przewozowej, w tym poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności wykorzystania linii kolejowych, poprawa jakości połączeń między krajami Unii Europejskiej oraz z Ukrainą i Rosją, a także zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.

 

Projekt pod nazwą: „Modernizacja linii kolejowej E 30 /C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” – POIiŚ 7.1-30:

 • wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), tj.: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”,
 • ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007- 2015 (SRK), tj.: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, przyjętej przez Radę Ministrów 20 listopada 2006 r., Realizacja tego priorytetu polega na podniesieniu parametrów eksploatacyjnych linii E30, w tym zwiększeniu możliwych prędkości przewozów, likwidacji wąskich gardeł na tej linii oraz przenoszeniu ruchu z dróg na kolej,
 • jest zgodny z trzecim celem horyzontalnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 (NSRO), tj.: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mająca podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”. (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. i zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej w maju 2007 r.).

 

Prezentacja

 

www.pois.gov.pl

 

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013

 

 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Tel. 22 47 321 47
e-mail ir.rzecznik@plk-sa.pl


Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12 393 54 00,
e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl


Jacek Karniewski
Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach
tel. 32 710 4613,
+ 48 694 480 192
e-mail: j.karniewski@plk-sa.pl