Opinie o Regulaminie sieci

Wytyczne w sprawie trybu przedstawiania opinii dotyczących treści Regulaminu sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uchwałą Nr 306/2020 z dnia 12 maja 2020 r. przyjął do stosowania Wytyczne w sprawie trybu przedstawiania opinii dotyczących treści Regulaminu sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., o których mowa w art. 32 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Zestawienie opinii, o których mowa w art. 32 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, dotyczących treści Regulaminu sieci, z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia działaniach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z przedstawionymi opiniami