Informacja na temat opisów Obiektów Infrastruktury Usługowej połączonych z siecią PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2177 w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją (zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/2177”), na operatorach obiektów infrastruktury usługowej (zwanych dalej „OIU”) ciąży obowiązek przygotowania opisu obiektu infrastruktury usługowej dla obiektów infrastruktury usługowej i usług, za które są odpowiedzialni.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia 2017/2177, operatorzy OIU udostępniają publicznie i bezpłatnie opis OIU w jeden z następujących sposobów:
a) przez publikację w swoim portalu internetowym lub wspólnym portalu internetowym i dostarczenie zarządcom infrastruktury odnośnika, który należy umieścić w regulaminie sieci;
b) przez dostarczenie zarządcom infrastruktury, w formie gotowej do publikacji, stosownych informacji do umieszczenia w regulaminie sieci.

Ponieważ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w swoim Regulaminie sieci (zał. 2.9) publikuje wykaz OIU połączonych z siecią zarządcy wraz z adresami stron internetowych, pod którymi dostępne są Regulaminy dostępu do OIU tych operatorów, którzy przekazali Spółce informacje zgodnie z art. 36f ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, prosimy o przesyłanie na adres: regulamin@plk-sa.pl - adresów stron internetowych, pod którymi zamieszczone są opisy OIU, według wytycznych wskazanych w art. 4 rozporządzenia 2017/2177, w celu opublikowania odnośnika do strony internetowej w załączniku do Regulaminu sieci.

W celu ułatwienia przygotowania lub weryfikacji opracowanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2177 w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją - opisów obiektów infrastruktury usługowej, informujemy, że Rail Net Europe przygotowało strukturę opisów obiektów, który dostępny jest na stronie http://www.rne.eu/downloads/ -> Common template for Service Facilities.