TRAKCJA S.A.

O NAS

Trakcja S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastruktury kolejowej, tramwajowej i drogowej w Polsce.

Trakcja S.A. jako jednostka dominująca tworzy wraz ze spółkami zależnymi Grupę Kapitałową Trakcja, której działalność obejmuje głównie Polskę i Litwę, ale również rynki innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Główne atuty Grupy Trakcja S.A. to:

 • możliwość kompleksowej realizacji inwestycji własnym potencjałem we wszystkich branżach (roboty torowe i drogowe, obiekty inżynieryjne, sieć trakcyjna);
 • posiadany portfel zleceń;
 • posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej i zorientowanej na klienta załogi;
 • duże doświadczenie w profesjonalnej realizacji i koordynacji robót realizowanych terminowo wg najwyższych standardów europejskich;
 • lider w produkcji konstrukcji stalowych na potrzeby kolejnictwa oraz urządzeń elektrycznych prądu stałego – wyposażenia podstacji trakcyjnych;
 • posiadanie nowoczesnego parku maszynowego;
 • własna Baza Techniczna do napraw, modernizacji i serwisowania pojazdów szynowych.

Grupa posiada przewagę konkurencyjną nad wieloma przedsiębiorstwami z obszaru budownictwa infrastrukturalnego, a pozycja Grupy na rynku usług związanych z infrastrukturą kolejową i drogową w Polsce i krajach bałtyckich jest ugruntowana i stabilna.

HISTORIA

Działające od 1949 r. Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 4 w 1953 r. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury zmienia nazwę na Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych (PKRE). Firma poszerza swój obszar działalności i poza robotami kolejowymi działa w obszarze budowy i montażu trakcji m.in. na odcinkach: Warszawa – Poznań; Gliwice – Pyskowice – Opole – Wrocław; Śląsk – porty Gdańska i Gdyni; Poznań – Szczecin czy Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK 1971 – 1976).

W 1981 r. PKRE zostaje włączone w strukturę PKP pod nazwą: Polskie Koleje Państwowe – Zakład Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych. Prowadzone są w tym czasie m.in. prace związane z: elektryfikacją linii nadodrzańskiej Wrocław – Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Kostrzyn – Szczecin Główny; zakończeniem elektryfikacji magistrali tranzytowej wschód – zachód; elektryfikacją linii kolejowej Poznań – Piła.

W 1994 r. PKP – Zakład Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych (ZKRE) rozporządzeniem Rady Ministrów zostaje przekształcony w Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych w celu wniesienia udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych.
W 1995 r., w ramach dalszej restrukturyzacji, PP PKRE zastaje przekształcone w Spółkę Akcyjną, której akcje objął Narodowy Fundusz Inwestycyjny. W 2004 r. NFI sprzedało akcje firmie Trakcja Polska. W latach 2004 – 2005 ZKRE oraz PRKiI (Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych) wchodzą w struktury Trakcji Polska.

W latach 2005 – 2007 Trakcja Polska pozyskuje inwestora strategicznego – hiszpańską firmę COMSA. W 2007 r. do Trakcji Polskiej przyłącza się PRK 7 S.A. i następuje zmiana nazwy na Trakcja Polska S.A. W 2008 roku spółka debiutuje na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 2007 – 2009 Trakcja Polska przejmuje Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 S.A. oraz PRK-7 Nieruchomości sp. z o.o. W 2011 r. następuje ustanowienie przez Trakcję Polską Grupy Tiltra i zmiana nazwy na Trakcja – Tiltra S.A.

W latach 2013 – 2020 spółka funkcjonowała pod nazwą Trakcja PRKiI, by od lipca 2020 r. otrzymać aktualne brzmienie Trakcja S.A.

W skład Grupy Kapitałowej Trakcja wchodzą spółki:

 • AB Kauno Tiltai z siedzibą w Litwie;
 • PRK 7 Nieruchomości sp. z o.o.;
 • Torprojekt sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.;
 • Dalba sp. z o.o.;
 • Platforma Działalności Międzynarodowej S.A.

W czerwcu 2022 r. Trakcja S.A. dokonała podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, które w całości zostały objęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w konsekwencji czego w sierpniu 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przejęły kontrolę nad Grupą Trakcja stając się wobec Trakcja S.A. jednostką dominującą.

OFERTA

Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Trakcja jest kompleksowa realizacja robót związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą kolejową i drogową z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego. Grupa specjalizuje się w świadczeniu usług inżynieryjno-budowlanych w zakresie: projektowania, budowy i modernizacji linii kolejowych i tramwajowych, sieci elektrotrakcji kolejowej i tramwajowej, linii elektroenergetycznych oraz budowy mostów, wiaduktów, estakad, przepustów, tuneli, przejść podziemnych, ścian oporowych, dróg i towarzyszących elementów infrastruktury kolejowej i drogowej. Poza tym Grupa Trakcja może wykonywać prace ogólnobudowlane z zakresu przygotowania terenów pod budowy, wznoszenia i modernizowania budowli, a także instalacje budowlane i prace wykończeniowe. Istotnym elementem oferty jest budownictwo kubaturowe, zarówno na potrzeby infrastruktury kolejowej (budynki podstacji trakcyjnych, nastawni ruchowych, posterunków przejazdowych, dworców, hal pociągowych i innych), jak i budownictwa ogólnego (mieszkaniowego i biurowego) i inżynierii środowiska. Uzupełnieniem usług jest budowa systemów elektroenergetycznych oraz systemów sterowania zdalnego.

W sektorze budownictwa drogowego Grupa Kapitałowa Trakcja specjalizuje się w budowie i przebudowie dróg, autostrad, mostów, wiaduktów, lotnisk, portów wodnych oraz instalacji infrastruktury użyteczności publicznej.

KONTAKT

TRAKCJA S.A.
Al. Jerozolimskie 100 IIp.
00-807 Warszawa
tel.: +48 22 350 94 31
       +48 22 350 94 44
e-mail: recepcja@grupatrakcja.com
www.grupatrakcja.com

Galeria zdjęciowa