Powrót

Rozpoczynają się przygotowania do następnego etapu modernizacji linii E-65 Warszawa Gdynia


W dniu 18 marca 2010 roku została zawarta umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a firmą FPP Consulting Sp. z o. o., mającą przeprowadzić monitoring migracji zwierząt na wybranych, wrażliwych przyrodniczo, odcinkach linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa Wschodnia – Gdynia, w ramach projektu, FS nr 2004/PL/16/C/PT/006 „Modernizacja linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa-Gdynia, etap I”. Odcinek linii kolejowej objęty monitoringiem wynosi ponad 103 km i zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze LCS Iława oraz województwa pomorskiego w obszarze LCS Malbork na linii E-65 Warszawa – Gdynia, stanowiącej początkowy odcinek międzynarodowego ciągu kolejowego Gdynia – Warszawa – Wiedeń – Rijeka, objętego ”Umową europejską o głównych międzynarodowych liniach kolejowych” (AGC) oraz ”Umową o ważniejszych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących” (AGTC). Ogólnym celem umowy jest wykonanie przedrealizacyjnego monitoringu migracji zwierząt przez linię kolejową E65 na odcinku Warszawa – Gdynia, natomiast nadrzędnym jest ochrona dziko żyjących zwierząt, występujących w sąsiedztwie linii kolejowej, a także odbywających długodystansowe migracje. Podstawowym zadaniem monitoringu ma być stworzenie płaszczyzny odniesienia dla monitoringu porealizacyjnego, stąd monitoring migracji zwierząt prowadzony może być jedynie w lokalizacjach, w których nie rozpoczęły się jeszcze roboty budowlane. Zadanie zostanie wykonane w następujących etapach: Etap I identyfikacja i opis obszarów, na których może dochodzić do przejść zwierzyny przez tory oraz wstępna identyfikacja i opis gatunków zwierząt, z którymi może kolidować prowadzenie ruchu kolejowego; Etap II opracowanie metodologii monitoringu; Etap III przeprowadzenie monitoringu, przedstawienie jego wyników oraz sporządzenie zaleceńpomonitoringowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dążą do obniżenia kosztów usług transportowych, dzięki ograniczeniu kolizji z dziko żyjącymi zwierzętami oraz do spełnienia warunków stawianych przez Komisję Europejską w zakresie ochrony środowiska i zapewnienia integralności europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, jak również w zakresie obowiązku monitoringu dla modernizowanych linii kolejowych, współfinansowanych ze środków unijnych. W szerokiej perspektywie czasu projekt będzie służyć zachowaniu integralności krajowych zasobów populacji dziko żyjących zwierząt, poprzez zapewnienie drożności korytarzy ekologicznych i bezpiecznych warunków migracji zwierząt przez linię kolejową. Spowoduje także ograniczenie śmiertelności zwierząt oraz poprawi szeroko rozumiane warunki środowiskowe, dzięki wzmocnieniu pozycji kolei jako jednego z najmniej uciążliwych dla środowiska środków transportu. Wykonanie projektu musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, zwłaszcza z ustawodawstwem w zakresie ochrony środowiska, w tym głównie z: ustawą Prawo Ochrony Środowiska, ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawą o ochronie przyrody, ustawą Prawo Wodne, ustawą o odpadach oraz aktami wykonawczymi do w/w ustaw. Zakończenie wszystkich etapów prac planowane jest na grudzień 2010 roku. Koszt całkowity projektu wyniesie 100 589,00 EUR i będzie dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie jest realizowane w ramach projektu, FS nr 2004/PL/16/C/PT/006 „Modernizacja linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa-Gdynia, etap I” i współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.


Dodatkowych informacji udziela:

Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 600 084 087