Powrót

Projekt cennika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na rozkład jazdy pociągów 2022/2023 na etapie konsultacji

Widok na tory kolejowe. Zdjęcie Włodzimierz Włoch

Projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2022/2023 został przedstawiony w grudniu 2021 r. do zatwierdzenia prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego.

Projekt cennika na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2022/2023 został przygotowany na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej oraz przy uwzględnieniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie C-210/18, dotyczącego pobierania opłaty za korzystanie z peronów.

Do kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłaty manewrowej przyjęto planowaną wielkość kosztów bezpośrednio ponoszonych jako rezultat przejazdu pociągu i realizacji manewrów obliczoną na podstawie poniesionych kosztów bezpośrednich w 2020 r. oraz planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej obliczoną na podstawie pracy eksploatacyjnej wykonanej w okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2019/2020.

Wysokość stawek jednostkowych uwzględnia standard udostępnianych linii kolejowych na trasie przejazdu pociągu tzn. dopuszczalną prędkość, maksymalne naciski osi, maksymalne naciski liniowe. Obowiązujące przepisy nie przewidują na etapie opracowywania projektu cennika uwzględniania obniżki stawek jednostkowych.

Zarządca infrastruktury kolejowej może przyznawać ulgi w opłacie podstawowej pod warunkiem zapewnienia ich finansowania.

Cztery lata bez zmiany cennika

Od 4 lat, od rozkładu jazdy pociągów 2018/2019, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie zmieniały cennika. W przedstawionym cenniku na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2022/23, w stosunku do cennika obowiązującego od 4 lat, średnia stawka jednostkowa zależna od masy i kategorii linii kolejowych wzrasta o 3,2%.

Nie zmienia się część stawki zależna od trakcji i część stawki związana z rodzajem wykonywanych przewozów dla pociągów towarowych o masie nie mniejszej niż 660 ton realizujących przewozy inne niż intermodalne.

Na stronie internetowej zostały opublikowane w formie załączników do Regulaminu sieci 2022/2023:

1) projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm;

2) zasady ustalania stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłaty manewrowej;

3) wykaz linii kolejowych o szerokości torów 1435 mm z przyporządkowaniem im cennikowych kategorii.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239