Powrót

Podpisanie kontraktu

Usługa ma być wykonana w pięciu etapach:

Etap I i etap II
Weryfikacja istniejącego studium wykonalności odcinka Warszawa - Białystok i opracowanie studium wykonalności odcinka Białystok - Sokółka. Etap III
Opracowanie projektu wstępnego dla realizacji modernizacji z podziałem na zadania inwestycyjne linii E 75 na odcinku Warszawa - Białystok - Sokółką oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Etap IV
Przygotowanie wniosków o dofinansowanie modernizacji z funduszu Unii Europejskiej Etap V
Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla umów.

Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wartość przedmiotu umowy wynosi 955 360 euro netto (1 165 539 euro brutto).

Wykonawca wyłonionym w drodze przetargu jest konsorcjum firm w składzie: 1. DE-Consult Deutsche Eisenbahn-Consulting GmbH
Bornitzstraße 73-75
10365 Berlin, Niemcy2. Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Darmstädter Landstraße 114
60598 Frankfurt am Main, Niemcy

Umowę podpisali: - w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prezes Zarządu Krzysztof Celiński oraz Zbigniew Zarychta - członek Zarządu, - imieniu wykonawcy Hans-Joachim Seidenkranz, dyrektor oddziału północnego DE-Consult oraz Rolf Epstein, dyrektor projektu.  Linia kolejowa E75, stanowiącą cześć I transeuropejskiego korytarza transportowego, jest linia o priorytetowym znaczeniu.
Linia w okolicach Warszawy łączy się z korytarzem II i VI.Znaczenie transportu kolejowego zostało podkreślone w rządowych dokumentach: „Polska - 2025 Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju” (Warszawa lipiec 2000) oraz w Narodowym Planie Rozwoju 2004 - 2006. Programy zawarte w tych dokumentach podkreślają znaczenie kolei i jej rozwoju, szczególnie na trasach ujętych w europejskich sieciach TEN, jako ważnego elementu zrównoważonej polityki rozwoju gospodarczego Polski.Spełnienie wymaga kwalifikacji projektów modernizacji linii kolejowej E 75 według priorytetów założeń i celów do ujęcia w wykazie projektów inwestycyjnych do współfinansowania z ISPA, stało się podstawa do pozytywnej rekomendacji tego projektu przez kierownictwo resortu transportu i gospodarki morskiej i ujęcia projektu w narodowym planie przygotowaniaPolski do członkowstwa w UE oraz Narodowym Planie Rozwoju w części dotyczącej transportu.
Zadania ujęte w projekcie pomocy technicznej dla przygotowania projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej E 75 na odcinku Warszawa Białystok - Sokółka” będą podstawa do podjęcia przez rząd RP do podjęcia decyzji finansowej o modernizacji linii.kontakt:

rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Krzysztof Łańcucki, (22) 47 322 00