Powrót

Komunikat prasowy

Pierwszym z nich jest umowa wartości 8 957 417 euro dotycząca linii kolejowej Warszawa - Poznań (magistrala E-20), na której zostanie wymienione ponad 19 km nawierzchni torowej oraz 19 rozjazdów. Prace zostaną wykonane w kilkunastu miejscach, m.in. na stacji Kutno, na odcinku Konin - Września oraz na zachodnim odcinku magistrali w rejonie Zbąszynia i Świebodzina.
Wykonawcą prac wyłonionym w wyniku przetargu będzie konsorcjum w składzie:
 • Zakład Napraw Infrastruktury w Stargardzie Szczecińskim,
 • ZRK-DOM w Poznaniu,
 • Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie,
 • DOLKOM Wrocław.
Efektem wykonania prac objętych umową będzie łączne skrócenie czasu podróży o ok. 12 minut.
Prace zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej (ISPA-Fundusz Spójności - 75%, 6 718 063 euro) oraz z budżetu państwa -25%, 2 239 354 euro). Zakończenie prac nastąpi w III kwartale 2007 r.

Kontrakt podpisali: w imieniu PKP PLK S.A. członkowie Zarządu Teresa Zwiernik i Agnieszka Safuta-Pawlak, a w imieniu konsorcjum przedstawiciele ZNI Stargard Szczesiński: prezes Zarządu Dariusz Zetkowski i członek Zarządu Włodzimierz Krysiński.

Drugi z kontraktów, wartości 31 396 057 euro, ma na celu poprawę stanu fragmentów linii nr 273 (magistrala odrzańska) na odcinku Nowa Sól - Zielona Góra - Rzepin, gdzie zostanie wymienione ponad 87 km nawierzchni torowej.

Wykonawcą prac wyłonionym w wyniku przetargu będzie konsorcjum w składzie:
 • PRK S.A. Poznań,
 • TORPOL Poznań,
 • PUIK Katowice
Efektem wykonania prac objętych umową będzie łączne skrócenie czasu podróży o ok. 24 minuty.
Prace zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej (ISPA-Fundusz Spójności - 75%, 23 547 043 euro) oraz z budżetu państwa (25%, 7 849 014 euro). Zakończenie prac nastąpi w II kwartale 2008 r. Kontrakt podpisali: w imieniu PKP PLK S.A. członkowie Zarządu Teresa Zwiernik i Agnieszka Safuta-Pawlak, a w imieniu konsorcjum przedstawiciele PRK Poznań: prezes Zarządu Przemysław Radowicz i dyrektor ds. finansowych  Dariusz Rajczyk.
W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie następujących prac:
 1. Naprawa nawierzchni kolejowej                                      313,767 km;
 2. Wymiana szyn obrabianych cieplnie                                 23,174 km;
 3. Naprawa podtorza                                                           5,780 km;
 4. Naprawa obiektów inżynieryjnych                                    27 obiektów;
 5. Wymiana rozjazdów                                                         47 szt.;
 6. Przebudowa sieci trakcyjnej                                             43,260 tkm;
 7. Zainstalowanie samoczynnej sygnalizacji przejazdowej  17 przejazdów.
Dotychczas podpisano następujące kontrakty:
 1. W dniu 04.06.2004 r. z  konsorcjum – Lider – Mott MacDonald Ltd. na nadzór i zarządzanie projektem.
 2. W dniu 04.06.2004r. z konsorcjum – Lider – Jacobs GIBB (Polska) Sp. z o.o. na przygotowanie dokumentacji przetargowej i technicznej dla wszystkich kontraktów (Konsultant). Umowa zrealizowana w zakresie opracowania dokumentacji. Obecnie sprawowany jest nadzór autorski.
 3. W dniu 17.08.2004 r. z firmą PORR Technobau und Umwelt AG (Austria) na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych ze  wzmocnieniem dwóch przęseł estakady przylegających do wiaduktu we Wrocławiu w km 0,612 linii 271/273 szlak Wrocław Główny – Wrocław Grabiszyn.
 4. W dniu 17.08.2005 r. z konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A. w Krakowie i  Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z  przebudową obiektów inżynieryjnych na linii Nr 91  E 30 (Kraków Główny Osobowy – Medyka) oraz zabezpieczenie osuwisk na linii Nr 8 (Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy) i linii Nr 91 - E30 (Kraków Główny Osobowy – Medyka)
 5. W dniu 17.08.2005 r. z firmą SKANSKA S.A. na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z przebudową obiektów inżynieryjnych na linii Nr 1 (Warszawa Centralna – Katowice) i 131 (Chorzów Batory – Tczew CE65) oraz zabezpieczenie osuwisk na liniach Nr 131 i 139 (Katowice – Zwardoń - E65)
 6. W dniu 7.09.2005 r. z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Spółka z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z zainstalowaniem samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 16 przejazdach kolejowych oraz w dniu 21.06.2006 r. na 1 przejazd.
 7. W dniu 24.02.2006 r. z firmą SCHWEERBAU GmbH&Co.KG, (Niemcy) na wymianę nawierzchni torowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej Nr 8 (Warszawa Zachodnia - Kraków Główny) oraz wymianę rozjazdów na linii kolejowej Nr 91 (stacja Łańcut).
 8. W dniu 20.03.2006 r. z konsorcjum w składzie: Zakład Napraw Infrastruktury w Stargardzie Szczecińskim  Sp. z o.o. i Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie  przebudowy obiektów inżynieryjnych – na linii nr 3, 273 i 353 oraz wymianę podtorza wraz z wymianą nawierzchni torowej na linii nr 273.
 9. W dniu 26.06.2006 r. z konsorcjum w składzie: TORPOL – PRK Poznań – ZKR DOM Poznań – PKP ENERGETYKA” na wymianę rozjazdów, nawierzchni torowej i szyn OC wraz  z robotami towarzyszącymi oraz przebudowę sieci trakcyjnej na linii nr 353.
Wartość zawartych umów  wraz z dzisiaj podpisywanymi wynosi  – 79 114 757,67 euro.
Całkowita wartość wszystkich zaplanowanych prac  wynosi  135 420,0 tys. euro, w tym koszty kwalifikowane   111 000,0 tys. euro z tego: środki UE                 - 75%                         -    83 250,0 tys. euro
budżet państwa      - 25%                         -    27 750,0 tys. euro Termin ważności memorandum finansowego  – 31.12.2009 r. PKP PLK S.A. wystąpiła z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zwiększenie wartości projektu o 40,5 mln. euro.
Koszty kwalifikowane po modyfikacji wynosić będą 151,5 mln. euro

Kontrakt związany z modernizacją poznańskiego węzła kolejowego (ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/014-02).
Wartość prac objętych kontraktem wynosi 20 460 382 euro. Zakres zadań obejmuje:

 • modernizację sieci trakcyjnej i systemu zasilania, budowa linii SN 15 kV
 • budowę podstacji trakcyjnej na stacji Poznań Główny.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę tych prac. Będzie nim konsorcjum w składzie:

 • Trakcja Polska - PKRE S.A.,
 • PKP Energetyka

Zakończenie prac przewidziane jest w terminie 26 miesięcy od chwli rozpoczęcia robót.
Kontrakt jest współfinansowany ze środków ISPA/Funduszu Spójności w wysokości 75% wartości kontraktów oraz z budżetu państwa - 25% (koszty kwalifikowane)
Kontrakt podpisali: w imieniu PKP PLK S.A. członkowie Zarządu Teresa Zwiernik i Agnieszka Safuta-Pawlak, a w imieniu konsorcjum przedstawiciele Trakcja Polska PKRE S.A: prezes Zarządu Macieja Radziwiłł i wiceprezes Tadeusz Kałdonek.

Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego

Celem projektu jest zwiększenie przepustowości Poznańskiego Węzła Kolejowego i dzięki temu usprawnienie organizacji i podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów. Jest to jedno z ostatnich zadań realizowanych w ramach modernizacji magistrali E 20, będącej częścią II międzynarodowego korytarza transportowego, prowadzącego z Berlina przez Poznań, Warszawę, Mińsk i Moskwę do Niżniego Nowogrodu i dalej łączącego się z magistralą transsyberyjską. W najbliższych latach zostanie jeszcze do zmodernizowania odcinek Siedlce - Terespol oraz Warszawski Węzeł Kolejowy.

Cel zostanie osiągnięty dzięki przebudowie układu torowego i wymianie nawierzchni kolejowej, a także dzięki wprowadzeniu nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Będzie on zdalnie kierowany przez lokalne centrum sterowania (LCS) zlokalizowane na stacji Poznań Główny. Zmodernizowane zostaną budowlane obiekty kolejowe (mosty, wiadukty i in.), zredukowane oddziaływania na środowisko naturalne. Poznański Węzeł Kolejowy otrzyma nowy system zasilania elektroenergetycznego dla potrzeb trakcyjnych (służących zasilaniu lokomotyw) i nietrakcyjnych.

Zadanie zostało zakwalifikowane do programu ISPA/FS nr 2001/PL/16/P/PT/014. Podpisane w 2001 r. memorandum finansowe określało całkowity koszt projektu na 69 617 200 euro. W toku prac projektowych stwierdzono, że dla uruchomienie projektu niezbędne jest zwiększenie wartości memorandum. 8 lipca 2005 roku Komisja Europejska decyzją nr (2005)2752 zwiększyła wartość zadania na 105 104 340 euro oraz zmieniła datę zakończenia projektu na 31 grudnia 2009 roku. Koszty kwalifikowane projektu, podlegające współfinansowaniu ze środków unijnych, wynoszą 102 926 740 euro, a więc kwota grantu z ISPA/Funduszu Spójności wyniesie 77 195 055 euro (75%).

W ramach projektu podpisane zostały dotychczas następujące kontrakty:

 • z Biurem Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu na wykonanie projektu Wstępnego i materiałów przetargowych,
 • z konsorcjum Jacobs GIBB Scott Wilson na nadzór nad realizacją projektu,
 • z konsorcjum Alcatel Polska S.A., Alcatel SEL  AG i Komunikacyjnych Zakładów Automatyki i Teletechniki na na wykonanie projektu i budowę systemu sygnalizacji,
 • z konsorcjum PRK Poznań, TORPOL  oraz PRKiI na wykonanie robót nawierzchniowych i podtorzowych, obiektów inżynieryjnych i inżynierskich oraz robót towarzyszących,
 • z PKP Energetyka na  wykonanie robót elektroenergetycznych i sieciowych na szlaku Poznań Antoninek   Poznań Wschód,
 • z PKK S.A. W Poznaniu na budowę dwupoziomowego Skrzyżowania w Swarzędzu