Powrót

Bardziej konkurencyjny przewóz towarów koleją – nowe korytarze towarowe w Polsce

Uruchomienie korytarzy towarowych polega na uruchomieniu na rynku nowej oferty dla przewoźników kolejowych wykonujących przewozy międzynarodowe. Oferta ta opiera się na działalności punktu kompleksowej obsługi wniosków (corridor one stop-shop - C-OSS), o oferowaniu przez punkt tras wstępnie ustalonych oraz rezerwy zdolności przepustowej. Wnioskodawca będzie składać wniosek i otrzyma na niego odpowiedź w jednym miejscu, w ramach jednej operacji, dla pociągów towarowych przekraczających co najmniej jedną granicę w jednym korytarzu towarowym.

Stworzenie korytarza towarowego zobowiązuje zarządców infrastruktury do świadczenia usług wysokiej jakości na rzecz przedsiębiorstw kolejowych w międzynarodowym ruchu towarowym.

Polska dołączyła do krajów Unii Europejskiej, w których już funkcjonują korytarze towarowe. Otwarty korytarz towarowy pozwoli na przepływ większych ilości towarów między ośrodkami przemysłowymi znajdującymi się wzdłuż niego, a także wpłynie na wzrost atrakcyjności międzynarodowych kolejowych przewozów towarowych. Sieć korytarzy towarowych to szansa na spełnienie biznesowych potrzeb przewoźników, spedytorów, operatorów logistycznych, właścicieli i zarządców terminali przeładunkowych.

Korytarz nr 5 Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie połączy polskie porty z portami Morza Adriatyckiego. W jego wdrażanie zaangażowane są: Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia oraz Włochy. Korytarz towarowy nr 8 Morze Północne – Morze Bałtyckie wdrażany jest przez Polskę, Belgię, Holandię, Niemcy, Czechy i Litwę i będzie stanowił łącznik między wschodem i zachodem Europy. 


Informacje szczegółowe 

Korytarze dedykowane kolejowemu ruchowi towarowemu tworzone są na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (dalej Rozporządzenie 913/2010). Wdrażanych jest 9 korytarzy towarowych, w tym dwa przebiegające przez Polskę. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zainicjowały współpracę państw, przez które przebiegają korytarze 5 i 8. W celu dobrego przygotowania do uruchomienia korytarzy oraz sprawnego ich funkcjonowania, dla każdego korytarza stworzono międzynarodowe struktury zarządcze oraz powołano grupy robocze, w  których biorą udział przedstawiciele zarządców infrastruktury. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniają także, za pośrednictwem powołanych biur, obsługę korytarzy.

W styczniu 2016 r. C-OSS obu polskich korytarzy opublikują oferty tras wstępnie ustalonych (PaPs). Przewoźnicy kolejowi będą mieli czas do kwietnia na podjęcie decyzji, z których z tych tras zamierzają skorzystać. W efekcie pierwsze pociągi korytarzowe pojadą w grudniu 2016 r. – czyli od kolejnego rozkładu jazdy. Publikowanie tras wstępnie ustalonych gwarantuje między innymi zharmonizowanie czasu przejazdu na granicach poszczególnych krajów oraz wykorzystanie tras odpowiednich dla transportu towarowego. 

Informacje nt. oferty korytarzowej będą znajdowały się na stronie internetowej korytarza towarowego oraz w Dokumencie Informacyjnym Korytarza (Corridor Information Document – CID). Strona internetowa korytarza nr 5: www.rfc5.eu. Strona internetowa korytarza nr 8: www.rfc8.eu.

Korytarz towarowy jest częścią istniejącej sieci kolejowej, a poprawa parametrów polskiej sieci kolejowej następuje wraz z kolejnymi pracami inwestycyjnymi PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które zostały zawarte w przyjętym we wrześniu Krajowym Programie Kolejowym (KPK). Do 2023 roku według KPK w polską kolej zainwestujemy 67 mld zł. Te gigantyczne pieniądze pozwolą dokończyć prace na liniach pasażerskich, ale przede wszystkim skupić się na poprawie warunków dla przewoźników towarowych poprzez likwidację setek punktowych ograniczeń prędkości i eliminację tzw. „wąskich gardeł” dotyczących w szczególności obszaru Górnego Śląska i Zagłębia, granicy wschodniej czy stacji portowych (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście).

Przewidywane efekty na koniec obecnej perspektywy finansowej to blisko dwukrotne zwiększenie średniej prędkości handlowej dla przewozów towarów, uzyskanie efektu sieci, czyli jak najdłuższych i skorelowanych ze sobą odcinków o parametrach odpowiadających potrzebom klientów kolei.  

Partnerzy uczestniczący we wdrażaniu korytarza nr 5:
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (Włochy)
  • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Czechy)
  • Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR” (Słowacja)
  • ÖBB-Infrastruktur AG (Austria)
  • SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (Słowenia)
  • AŽP Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije (Słowenia)Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239