Powrót

13 ofert na Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego

Wartość zamówienia została określona na kwotę brutto 7 822 800,00 EUR, 6 360 000,00 EUR netto. Oferty na realizację tego zadania złożyło 13 wykonawców:   1. Oferta nr 1: • Scott Wilson Spółka z .o.o. Warszawa. oferowana cena: 4 059 000,00 EUR brutto   2. Oferta nr 2: • Ardanuy Ingenieria S.A., Hiszpania, • Intercsa Inarsa, S.A., Hiszpania. oferowana cena : 4 452 000,00 EUR netto   3. Oferta nr 3: • ARCADIS Spółka z o.o., Warszawa, oferowana cena : 3 023 629,16 EUR brutto   4. Oferta nr 4: • KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Spółka z o.o., Warszawa, • KV Consultores de ingenieria proyectos y obras, S.L., Hiszpania. oferowana cena : 1 377 230,02 EUR brutto   5. Oferta nr 5: • SUDOP Polska Spółka z o.o. (Lider), Warszawa, • SUDOP Praha a.s. (Partner), Republika Czeska. oferowana cena : 4 305 000,00 EUR brutto   6. Oferta nr 6: • EGIS Poland Spółka z o.o., Warszawa, • HALCROW Group Limited Company, Wielka Brytania. oferowana cena : 2 339 138,37 EUR brutto   7. Oferta nr 7: • EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o., Kielce. oferowana cena : 5 877 777,00 EUR brutto   8. Oferta nr 8: • DB International GmbH, Spółka z o.o. Oddział w Polsce, Warszawa. • Schuessler-Plan Inżynierzy Spółka z o.o., Warszawa. oferowana cena : 2 718 300,00 EUR brutto   9. Oferta nr 9: • Mott MacDonald Polska Spółka z o.o., Warszawa, • Mott MacDonald Limited, Wielka Brytania. oferowana cena : 2 257 050,00 EUR brutto   10. Oferta nr 10: • Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrożeń „BPK Katowice” Spółka z o.o., Katowice, • MOVARES Polska Spółka z o.o., Warszawa, • TRAKT Spółka z o.o. Sp. k, Katowice. oferowana cena : 3 836 301,12 EUR brutto   11. Oferta nr 11: • SENER Spółka z o.o., Warszawa, • SENER Ingenieria y Sistemas, Hiszpania. oferowana cena : 2 299 362,00 EUR brutto   12. Oferta nr 12: • POYRY Infra Spółka z o .o., Kraków. oferowana cena : 1 525 200,00 EUR brutto   13. Oferta nr 13: • SYSTRA S.A., Francja, • BF Spółka z o.o., ul. J. H. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań. oferowana cena : 5 018 118,33 EUR brutto.   Modernizacja linii kolejowych Katowickiego Węzła Kolejowego powinna spełniać następujące cele główne Projektu: -dostosowanie infrastruktury kolejowej do potrzeb przewozowych w zakresie przewozu osób i towarów, poprzez separacje ruchu dalekobieżnego (międzyregionalnego) od ruchu aglomeracyjnego, oraz separację ruchu towarowego od pasażerskiego, na liniach najbardziej obciążonych ruchem kolejowym, w celach poprawy funkcjonalności stacji i przystanków oraz zwiększenia prędkości i płynności ruchu pociągów, -eliminację wąskich gardeł na obszarze Katowickiego Węzła Kolejowego, -stworzenie możliwości integracji podsystemów pasażerskiego transportu kolejowego, lotniczego oraz miejskiego na zdefiniowanym obszarze, -stworzenie możliwości integracji podsystemów towarowego transportu kolejowego, lotniczego oraz drogowego na zdefiniowanym obszarze, -poprawę jakości usług kolejowych, -poprawę efektywności wykorzystania linii kolejowych zbiegających się w Katowickim Węźle Kolejowym po zakończeniu realizacji projektu, -ochronę środowiska naturalnego na obszarze Katowickiego Węzła Kolejowego oraz eliminację barier architektonicznych dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się, -stymulację rozwoju gospodarczego na poziomie krajowym i regionalnym poprzez wzrost dostępności komunikacyjnej. Wykonawca w ramach opracowywania Studium Wykonalności zobowiązany jest przeanalizować i dopracować cele główne i efekty przyszłej modernizacji Katowickiego Węzła Kolejowego oraz uwzględnić: -przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych, m.in. poprzez dostosowanie układów torowych stacji i posterunków ruchu na linii, z uwzględnieniem analizy ich obecnych i przyszłych funkcji oraz wpływu ruchu pociągów z linii odgałęziających się i krzyżujących na stacjach i posterunkach odgałęźnych, -spełnienie wymagań określonych w Dyrektywie 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie wraz z rozporządzeniami i decyzjami KE albo Dyrektywie 2004/50/WE o interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, a w szczególności technicznych specyfikacji dla interoperacyjności podsystemów: utrzymanie, sterowanie, infrastruktura, energia, ruch i tabor wydanych na podstawie ww. dyrektyw, -zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem kolejowym w Katowickim Węźle Kolejowym, -zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pociągów przez zabudowę urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT), -poprawę jakości przewozów i wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowych poprzez umożliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej z użyciem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych nowej generacji o mocy 6 MW, -zwiększenie efektywności systemów zasilania i sieci trakcyjnej, -zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie ilości skrzyżowań linii kolejowej z drogami kołowymi poprzez budowę skrzyżowań dwupoziomowych, w szczególności na liniach o V>160 km/h, -zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych w wyniku wyposażenia ich w nowoczesne urządzenia zabezpieczenia ruchu, -zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko w czasie prowadzonych robót budowlanych i w czasie eksploatacji zmodernizowanych linii kolejowych, -zmniejszenie zagrożenia oddziaływania przewozu ładunków niebezpiecznych na środowisko, -uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez: • zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność), • zwiększenie komfortu podróży, • zwiększenie komfortu obsługi pasażerów, • skrócenie czasu podróży, • zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków z zabudową wizyjnego monitoringu ważniejszych obiektów oraz przejść podziemnych na stacjach i przystankach osobowych, • eliminację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, • dostosowanie obiektów obsługi podróżnych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się /m. innymi: eliminacja barier architektonicznych, zintegrowany system informacji, udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych/, dostosowanie peronów do obecnego i przyszłego taboru pasażerskiego zgodnie z obowiązującymi TSI. • zastosowanie jednolitej formy architektonicznej peronów.  

Informacje dla mediów

Jacek Karniewski

PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Katowicach

Projekt ten będzie finansowany zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7.04.2011r. w 50% ze środków TEN-T /Transeuropejska Sieć Transportowa / oraz w 50% ze środków budżetowych. Podatek VAT zostanie sfinansowany ze środków własnych PKP PLK S.A.