Powrót

100 tys. km torów badają co roku diagności Centrum Diagnostyki Polskich Linii Kolejowych

Pracownicy Centrum Diagnostyki za pomocą specjalistycznej aparatury codziennie monitorują stan techniczny torów, kontrolując między innymi, czy w szynach nie powstały wady, czy nie doszło do odkształceń, diagnozują też stan rozjazdów, miejsca połączeń szyn i skrajnie budowli kolejowych. - Działanie Centrum Diagnostyki PLK to stałe czuwanie nad bezpieczeństwem transportu kolejowego. Kontrolujemy i analizujemy stan techniczny infrastruktury m.in. dzięki diagnostyce elementów toru, badaniom szyn i elementów rozjazdów. Sprawdzamy urządzenia automatyki. Wykorzystujemy w tym celu najnowocześniejszy sprzęt i systemy pomiarowe. Stale podnosimy poziom diagnostyki w PLK. W listopadzie Spółka podpisała   umowę z na budowę i dostawę nowoczesnego pojazdu pomiarowego z urządzeniami laserowymi do pomiaru geometrii toru i sieci trakcyjnej,– mówi Jerzy Materna, dyrektor. Centrum Diagnostyki PLK. Kończymy również modernizację pojazdu specjalnego do pomiaru skrajni. Z technologii zdjęć fotogrametrycznych przechodzimy na skaning laserowy z ciągłą cyfrową rejestracją fotogrametryczną. Kontrola szyn to bardzo ważny proces, bo nawet drobne odkształcenie może być groźne w skutkach. Wykonywane badania defektoskopowe można porównać do badania ultrasonografem. Sprawdzane szyny bada się ultradźwiękami. Specjalista analizuje i ocenia szynę wg obrazu na ekranie monitora. Wagon pomiarowy wykorzystuje do badań defektoskopowych szyn ultradźwięki, jednocześnie rejestrując ich obraz, a wszystko w trakcie jazdy z prędkością 60 km/h. Geometrię toru możemy badać jadąc z prędkością 120 km/h. Baza Danych Diagnostycznych, to wyniki wszystkich pomiarów gromadzone i przechowywane na serwerach Centrum Diagnostyki. Dane te są wykorzystywane w codziennej pracy spółki, podczas planowania remontów i modernizacji. Zapewniają wzrost bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej. Trwa proces modernizacji i wymiany sprzętu użytkowanego przez zespoły defektoskopowe. Sprzęt nowej generacji wyposażony jest w ciągłą rejestrację pracy, lokalizuje miejsca pomiaru zarówno w systemie kilometracji linii jak i w systemie nawigacji satelitarnej GPS, jest też wyposażony w nowe techniki obrazowania i kwalifikacji wad i defektów szynowych. Centrum Diagnostyki PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie, czuwa nad bezpieczeństwem transportu kolejowego kontrolując i analizując stan techniczny infrastruktury kolejowej w czterech obszarach:
  • pomiary diagnostyczne nawierzchni (geometria torów) i elementów infrastruktury drogi kolejowej (skrajnia budowli), pomiary profilu poprzecznego i podłużnego szyn dla potrzeb kwalifikacji szyn do reprofilacji i odbioru robót regeneracyjnych, 
  • badania defektoskopowe nawierzchni kolejowej (szukanie i ujawnianie wad i uszkodzeń powierzchniowych i wewnętrznych tej nawierzchni - szyny i elementy rozjazdów, złącza szynowe), 
  • diagnostyka funkcjonalna urządzeń automatyki poprzez symulacje stanów awaryjnych taboru 
  • spawalnictwo szyn i rozjazdów – nadzór, kontrola i ocena wykonywanych złączy szynowych, oraz badania terenowe i laboratoryjne jakości połączeń, 
  • odbioru elementów nawierzchni kolejowej o wymaganej jakości, przeznaczonych do zabudowy w infrastrukturę kolejową.

Informacje dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662 114 900