Weryfikacja produktów

Weryfikacja wyrobów i rozwiązań konstrukcyjnych przeznaczonych do stosowania w infrastrukturze technicznej linii kolejowych

Podstawą prowadzenia weryfikacji są:

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowej ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987) – rozdział 10 § 53 ust. 2.;

2. Regulamin Organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, przyjęty Uchwałą Nr 593/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r.

Biuro Energetyki w ramach regulaminowych zadań realizuje m.in. analizę rynku wykonawców i dostawców oraz ocenę wyrobów branży elektroenergetycznej w zakresie spełnienia wymagań określonych w dokumentach normatywnych obowiązujących w Spółce. W oparciu o powyższe uregulowania pracownicy, zarządcy, w ramach weryfikacji rynku wyrobów i wykonawców dokonują sprawdzenia spełnienia wymagań szczegółowych.

Celem weryfikacji jest zapobieganie stosowania w urządzeniach elektroenergetyki kolejowej wyrobów nie spełniających parametrów technicznych określonych w aktach normatywnych przyjętych do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podstawowym w tym zakresie jest Dokument Normatywny dla elementów i osprzętu sieciowego oraz elektroenergetyki nietrakcyjnej, przyjęty do stosowania Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r. oraz Zarządzeniem Nr 24/2009 z dnia 05 października 2009 r.

W sieci trakcyjnej na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., mogą być stosowane wyroby rozwiązania konstrukcyjne spełniające wymagania zasadnicze i szczegółowe oraz zostały dla nich opracowane karty katalogowe i włączone jako suplement do Katalogu sieci trakcyjnej – opracowanie CBPB BK Kolprojekt Sp. z o.o., Warszawa 2004 r.


Zasady weryfikacji i wdrażania nowych wyrobów, rozwiązań konstrukcyjnych, technologii budowy, oraz nowych producentów wyrobów w zakresie sieci trakcyjnej i elektroenergetyki nietrakcyjnej do stosowania na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Do obrotu i powszechnego stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie kolejowe S.A. mogą być stosowane wyroby/urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na podstawie m.in. Ustawy- Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. Na podstawie postanowień art. 10 ww. Ustawy, wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5. ust. 1. pkt 1., można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie te wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

Proces weryfikacji/wdrażania został sprowadzony do trzech niżej wymienionych etapów działań, podejmowanych przez producenta wyrobów/urządzeń, przy współpracy z zarządcą infrastruktury kolejowej:

1. Wystąpienie producenta nowego wyrobu/urządzenia lub nowego producenta wyrobu/urządzenia już stosowanego do zarządcy infrastruktury z wnioskiem o przeprowadzenie procedury weryfikacji/wdrożenia oferowanego wyrobu. W zależności od rodzaju wyrobu wniosek powinien zawierać:

 • karty katalogowe wyrobów/urządzeń dopuszczonych do powszechnego obrotu lub projekty kart katalogowych wyrobów/urządzeń (w przypadku sieci trakcyjnej) przygotowane przez producenta w oparciu o metodykę wizualizacji kart katalogowych zamieszczonych w Katalogu sieci trakcyjnej, opracowanie CBPB BK KOLPROJEKT Sp.za o.o. Warszawa 2004 z późniejszymi uzupełnieniami;
 • opis budowy elementów/urządzeń i ich cech charakterystycznych;
 • Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, dla urządzeń podlegających wymogowi opracowania ww. dokumentów;
 • WTWiO (warunki techniczne wykonania i odbioru) dla wyrobów/urządzeń podlegających wymogowi opracowania ww. dokumentów;
 • deklaracja zgodności:
  • na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów/urządzeń podlegających poświadczaniu zgodności CE,
  • na zgodność z wymaganiami szczegółowymi określonymi w dokumentach normatywnych przyjętych do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • raporty/sprawozdania z badań i pomiarów laboratoryjnych wykonanych przez upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą;
 • opinie jednostki naukowo badawczej wykonującej badania/pomiary w zakresie potwierdzenia spełniania przez wyrób/urządzenie wymagań określonych w:
  • normach wymienionych w deklaracji zgodności,
  • dokumentach normatywnych przyjętych do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2. Wyznaczenie poligonu i określenie warunków przeprowadzenia eksploatacji nadzorowanej:

 • na podstawie wniosku, zarządca linii kolejowych w porozumieniu z producentem wyrobu/urządzenia określa lokalizację poligonu (jednostkę organizacyjną zarządcy) dla przeprowadzenia eksploatacji nadzorowanej
 • warunkiem przeprowadzenia eksploatacji nadzorowanej jest zawarcie pisemnego porozumienia pomiędzy producentem wyrobu i jednostką organizacyjną zarządcy linii kolejowych, określającego szczegółowe warunki jej przeprowadzenia
 • Zarządca linii kolejowych nie pobiera opłaty za udostępnienie linii kolejowej dla przeprowadzenie eksploatacji nadzorowanej;
 • producent na własny koszt, w uzgodnieniu z jednostką organizacyjną zarządcy infrastruktury dokonuje montażu wyrobu/urządzenia dla którego wyznaczono poligon eksploatacji nadzorowanej;
 • okres prowadzenia eksploatacji nadzorowanej powinien dotyczyć pełnego cyklu pogodowego w Polsce (co najmniej jeden rok), przy czym Zarządca linii kolejowych zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania w/w eksploatacji.

3. Podsumowanie efektów eksploatacji nadzorowanej oraz uzyskanie opinii eksploatacyjnej:

 • po zakończeniu eksploatacji nadzorowanej jednostka organizacyjna uczestnicząca w prowadzeniu eksploatacji nadzorowanej wydaje opinię eksploatacyjną Zarządcy infrastruktury;
 • w przypadku opinii pozytywnej Zarządca infrastruktury wystawia producentowi pisemne potwierdzenie, że badany wyrób spełnia wymagania zawarte w przepisach i aktach normatywnych obowiązujących w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i może być powszechnie stosowany na sieci linii kolejowych;
 • Zarządca infrastruktury umieszcza informację o firmie i jej produkcie w wykazie producentów/dostawców pozytywnie zweryfikowanych w zakresie spełnienia wymogów wynikających z przyjętych do stosowania przepisów i dokumentów normatywnych.

Procedura dotycząca eksploatacji nadzorowanej obowiązuje w podobnym zakresie również w postępowaniu związanym z uzyskaniem Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli oraz typu urządzenia kolejowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego.

Typy budowli i urządzeń dla których wymagane jest uzyskanie ww. Świadectwa, określa „Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wykazu typów budowli przeznaczonych do prowadzenie ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji”.

Pozytywna weryfikacja wyrobów skutkuje umieszczeniem informacji o wyrobach oraz wykonawcach/dostawcach tych wyrobów w wykazach zamieszczonych na stronach internetowych.

Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji poszczególnych rodzajów wyrobów/urządzeń zawarte są w zakładkach: