Procedura SMS-PW-17

W dniu 27.10.2015 r. Zarząd Spółki przyjął do stosowania procedurę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS-PW-17 „Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w miejsce dotychczas obowiązującej.

Lista otwarta produktów, na zastosowanie których wymagane jest Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowi załącznik nr 1 do procedury SMS-PW-17. Z uwagi na fakt, iż ww. lista nie jest „zamknięta”, kwestia podlegania produktu nieznajdującego się na liście pod procedurę SMS-PW-17 winna być przedmiotem zapytania ze strony zainteresowanego podmiotu.

Produkty, podlegające pod procedurę SMS-PW-17 stosowane na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., muszą posiadać ważne Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wydane przez właściwego Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zgodnie z procedurą SMS-PW-17. Wzór dopuszczenia stanowi załącznik nr 4 do ww. procedury.

Produkty, które nie podlegają procedurze SMS-PW-17, dopuszczane są zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który stanowi załącznik nr 2 do Korporacyjnej Polityki Zakupów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Ewentualne uwagi dotyczące zawartości Listy, prosimy zgłaszać na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Standaryzacji i Utrzymania, e-mail:  ist@plk-sa.pl.