Powrót

Utrzymanie linii kolejowych tak ważne jak inwestycje

Od 4 lat rekordowo rosną wydatki PKP Polskich Linii Kolejowych na inwestycje. Ponad 7 mld zł przeznaczone w 2014 roku na modernizacje torów, stacji i peronów, to o ponad jedną trzecią więcej, niż wydatki na ten cel z roku 2013. Standard linii kolejowych systematycznie się poprawia, rośnie prędkość pociągów, skracają się czasy przejazdu. PKP PLK, jako odpowiedzialny zarządca infrastruktury musi w co najmniej równym stopniu dbać o inwestycje, jak i o właściwe utrzymanie zmodernizowanych linii. Cele i zasady utrzymania linii kolejowych zapisano w uzgadnianym właśnie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju dokumencie - „Pomoc państwa w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów na lata 2016 – 2023”. Dokument omówiono 12 sierpnia w Warszawie na konferencji prezentującej założenia programu wieloletniego oraz omówiono wstępne wnioski z konsultacji.

Program prezentuje kompleksowe podejście do zapewnienia wysokiej jakości i rozwoju infrastruktury kolejowej. Obejmuje on propozycje finansowania kosztów zarządzania oraz utrzymania i remontów infrastruktury. Jego realizacja pozwoli na likwidację części zaległości w naprawie infrastruktury na liniach nie podlegających modernizacji przed 2023 r., wynikających z niewystarczającego finansowania przez wiele lat i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej transportu kolejowego.

Dokument został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W wielomiesięcznych pracach z obu stron uczestniczyło w nim kilkudziesięciu ekspertów branżowych.
- Program dotyczy zarządzania infrastrukturą do 2023 r., w tym utrzymania linii i jest komplementarny z Krajowym Programem Kolejowym. Jego przyjęcie zapewni stabilne finansowanie działalności związanej z zarządzaniem infrastrukturą kolejową. Możliwe będzie osiągnięcie i utrzymanie trwałych i przewidywalnych parametrów technicznych infrastruktury - skrócenie czasu przewozu pasażerów i towarów oraz zwiększenie bezpieczeństwa. W efekcie poprawi się oferta zarządcy dla przewoźników kolejowych oraz podniesie się poziom usług świadczonych klientom i standard infrastruktury pasażerskiej, w tym dla osób niepełnosprawnych – mówi Piotr Wyborski członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W ramach przygotowywania Programu analizą objęto wszystkie odcinki linii kolejowych (1653) będące w zarządzie PLK i uwzględniono wszystkie branże techniczne oraz rodzaje urządzeń i obiektów na liniach. Dla każdego odcinka linii określono kluczowe charakterystyki, w tym m.in.: wielkość i częstotliwość przewozów, prędkość techniczną, znaczenie dla ruchu międzynarodowego i krajowego. Na podstawie analizy przypisano odcinkom linii odpowiednio pięć kategorii utrzymania.

Efektami przyjęcia programu będzie dla całego okresu 2016 – 2023 m.in. oszczędność około 20 mld zł. (szacunki w oparciu o Niebieska Księgę dla transportu kolejowego) z tytułu krótszego czasu przejazdu pasażerów, przewozu towarów, ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele przewoźników, zarządców infrastruktury, wykonawców, naukowcy. Uczestnicy podkreślali, że program jest bardzo ważny i niezbędny dla nowoczesnej gospodarki, ponieważ pozwoli zapewnić oczekiwaną jakość infrastruktury, a tym samym właściwy standard obsługi przewozów pasażerskich i towarowych. Zwracano uwagę na dobrze uzasadniony podział na kategorie oraz wskazanie przez zarządcę infrastruktury priorytetów działań. Wykonawcy byli w szczególności zainteresowani wzrostem wartości kontraktów utrzymaniowych zlecanych na zewnątrz.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl 
T: + 48 694 480 239