Powrót

Spotkanie z wykonawcami projektów kolejowych

Reprezentanci PLK poruszyli wiele kwestii, istotnych dla wykonawców w trakcie realizowania projektów kolejowych. Spotkanie prowadził prezes Spółki Krzysztof Celiński, który poinformował zebranych o planach wydatkowania przez Spółkę w 2008 roku ok. 3,8 mld złotych na inwestycje oraz wspomniał o problemach, jakie występują w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przedprojektowej przez wykonawców. Należą do nich m.in.: brak jednoznacznych uregulowań dot. procesu inwestycyjnego, długotrwałe procedury uzgodnień i uzyskiwania decyzji władz lokalnych, brak map cyfrowych do celów projektowych, a także nieaktualne parametry geodezyjne regulacji osi torów. Pan Krzysztof Celiński podkreślił, że spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dąży do wprowadzenia zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie kolei, czyli w prawie budowlanym, ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ustawie o transporcie kolejowym, jak również w prawie zamówień publicznych. W tym roku zmieniono strukturę organizacyjną spółki tak, aby sprawniej wdrażać projekty inwestycyjne. Ponadto wkrótce wprowadzone zostaną zmiany dot. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych i Komisja Oceny Opracowań Projektowych. W dalszej części spotkania Ewa Świniarska, dyrektor nowego Biura Geodezji Kolejowej w Centrali, zaprezentowała podstawy prawne dot. ustalenia lokalizacji linii kolejowej. Natomiast trzecia prezentacja, przedstawiona przez Antoniego Jasińskiego, dyrektora Biura Zamówień Publicznych, dotyczyła postępowań przetargowych organizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Po zakończeniu części prezentacyjnej rozpoczęła się dyskusja na powyższe tematy.