Powrót

Podpisanie umowy na wykonanie wymiany nawierzchni torowej na odcinku Bielsko Biała - Żywiec


Zakres zamówienia:

   1. Wykonanie drenażu wgłębnego w km ~ 67,200 – 67,500 (dł. ok. 303m), w tym:

  • wykonanie drenażu głębinowego w otulinie z geowłókniny i obsypce tłuczniowej;
  • wykonanie studni (Su-1, A-1,A-2,A-3,A-4,A-5,A-6) wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi;

   2. Zabudowa drenażu skarpowego przyporowego w km 67,190-67,316 (dł. ok. 126m), w tym:

  • wykop i plantowanie skarpy wykopu pod ściek skarpowy przyporowy;
  • rozłożenie geowłókniny i wypełnienie wykopu tłuczniem;
   3. Zabezpieczenie skarpy przekopu geokratą perforowaną w km 67,190 – 67,316  (dł. ok. 126 m);
   4. Zabezpieczenie skarpy przekopu biowłókniną w km 67,080-67,190;
   5. Zabudowa płytkich korytek na podbudowie z chudego betonu na odcinkach: km 67,186 – 67,398 (ok. 212 m) i 67,500 – 67,530 (ok. 30 m); łącznie ok. 242 m
   6. Poszerzenie korony torowiska w km 67,186 – 67,530 (dł. ok. 344 m)
   7. Wyprofilowanie skarp rowów i likwidacja rowu w km 67,398 – 67,500 (dł. ok. 102 m). Pogłębienie rowu pod zabudowę korytek w km 67,500 – 67,530 (dł. ok. 30 m);
   8. Podbicie toru (przewiduje się osiadanie toru po robotach odwadniających) 0,500 km;
   9. Budowa drogi technologicznej (dojazdowej) ok. 276 m2;
  10. Przebudowa kabla srk wraz z wydłużeniem na odcinku robót od km 67,186 do km 67,398;


Wykonawca:

Konsorcjum firm:

   1. Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen - Pełnomocnik Konsorcjum
   2. VolkerRail Polska Sp. z o.o.
   3. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o.
   4. Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.


Wartość umowy:

-  cena netto 963.000,00 PLN

- podatek od towarów i usług (VAT) 211.860,00 PLN

- cena brutto 1.174.860,00 PLNOkres realizacji:

1 miesiąc od daty podpisania umowy plus 12 miesięcy gwarancji (okres zgłaszania wad)