Powrót

Podpisanie największego kontraktu w historii PLK

Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka Koluszki - Łódź Widzew (linia kolejowa Warszawa-Łódź). Długość modernizowanego odcinka wynosi około 21 km.
Podstawowym założeniem modernizacji jest dostosowanie linii do prędkości 140km/h, a dla taboru z wychylnym nadwoziem do 160km/h. Zakończenie robót przewidywane jest na dzień 30 czerwca 2008 r.

Umowa realizowana będzie przez konsorcjum następujących spółek:
1. PKP Energetyka Sp. z o.o. (Warszawa) - lider konsorcjum
2. Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A. (Poznań)
3. Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie Sp. z o.o. (Warszawa) 
4. Torpol Sp. z o.o. (Poznań)
5. Zakład Napraw Infrastruktury w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. 
6. Zakład Napraw Infrastruktury Radom Sp. z o.o.
W ramach kontraktu zostaną wykonane następujące zadania:

- na stacjach: Koluszki i Gałkówek - modernizacja układów torowych, przebudowa peronów, zainstalowanie nowych lub modernizacja istniejących urządzeń sterowania ruchem i łączności, modernizacja urządzeń informacji dla podróżnych,
- na przystankach osobowych: Żakowice, Justynów, Bedoń i Łódź Andrzejów - modernizacja układów torowych, peronów i oświetlenia, zainstalowanie urządzeń informacji dla podróżnych,
- na szlaku Pękowice - Gałkówek - Łódź Andrzejów - Łódź Widzew - poprawa geometrii torów jako dostosowanie do zakładanej prędkości, poszerzenie międzytorza oraz modernizacja urządzeń samoczynnej blokady liniowej i samoczynnej sygnalizacji przejazdowej do działania przy maksymalnej prędkości pociągów 160 km/h,
- modernizacja urządzeń i budynków podstacji trakcyjnej Łódź Widzew i kabiny sekcyjnej w Bedoniu,
- modernizacja lub montaż nowej sieci trakcyjnej nad wszystkimi modernizowanymi torami na szlakach i stacjach,
- modernizacja 13 przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych, w tym ich nawierzchni, odwodnienia, oświetlenia i urządzeń przejazdowych,
- modernizacja 1 mostu, 2 kładek dla pieszych (w tym na st. Gałkówek z dostosowaniem do korzystania przez osoby niepełnosprawne) oraz 13 przepustów,
- wybudowanie tunelu dla podróżnych na st. Koluszki i likwidacja istniejącej kładki,
- budowa lub modernizacja 15 budynków obsługi technicznej.
Wartość prac przewidzianych kontraktem wynosi:          381 145 255 zł
w tym:

środki Unii Europejskiej
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 285 858 941 zł-75%
budżet  państwa: 95 286 314 zł-25%

Kontrakt podpisali: w imieniu zamawiającego prezes Zarządu PKP PLK S.A. Krzysztof Celiński oraz członek Zarządu Teresa Zwiernik, w imieniu wykonawcy prezes Zarządu PKP Energetyka Tadeusz Skobel oraz członek Zarządu Grzegorz Grabowski.
W uroczystości wzięli udział m.in. wojewoda łódzki Halina Pietraszkiewicz oraz podsekretarze stanu w Ministerstwie Transportu Barbara Kondrat i Mirosław Chaberek.


Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź przyniesie następujące efekty:

1. Umożliwienie jazdy pociągów z prędkością 140-160km/h, a w przypadku  taboru z wychylnym nadwoziem - 160km/h

2. Skrócenie czasu jazdy:
-  po zrealizowaniu I etapu modernizacji linii, minimalny czas przejazdu pociągu kwalifikowanego (bez zatrzymania na stacjach pośrednich) na odcinku Skierniewice-Łódź Widzew wyniesie 32 minuty (obecny czas przejazdu z zatrzymaniem na 1 stacji wynosi około 69 minut)
- po zrealizowaniu pełnej modernizacji linii, minimalny czas przejazdu pociągu kwalifikowanego (bez zatrzymania na stacjach pośrednich) na odcinku Warszawa-Łódź wyniesie 65 minut )obecny czas przejazdu z zatrzymaniem na 5 stacjach wynosi około 128 minut).

3. Obniżenie kosztów bieżącej eksploatacji infrastruktury.

4. Ograniczenie hałasu i drgań dzięki zastosowaniu w miejscach szczególnie narażonych ekranów  dźwiękoszczelnych i nowoczesnej konstrukcji nawierzchni.

5. Poprawę bezpieczeństwa, standardu i komfortu podróżowania dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i urządzeń oraz dostosowaniu obiektów dla osób niepełnosprawnych.

6. Poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

7. Poprawę warunków ekologicznych poprzez między innymi zastosowanie osadników wychwytujących zanieczyszczenia, budowę przejść dla dzikich zwierząt, zainstalowanie urządzeń odstraszających zwierzęta przed wtargnięciem na tory.